Obecné pojednání o magii

Autor: Fenix <skontar@seznam.cz>, Téma: Witchcraft, Zdroj: již zaniklé stránky MHOS, Vydáno dne: 07. 12. 2003

Se svolením Fenixe vám přinášíme základní informace o magii. Protože magii praktikujeme vlastně každý, třebas nevědomky, když na něco intenzivně myslíme, doporučujeme se nad článkem opravdu vážně zamyslet.


Magie je pojem, který se postupem času stal něčím, co nikdy neznamenal. Pokládám za nejvýš důležité objasnit, co to magie je a jak ji můžeme dělit. Magii je na naší planetě nejvyšší vědou, protože učí o zákonech na všech úrovních existence člověka i univerza. Tato svatá věda byla vždy přístupná jen nejvyšším zasvěcencům nebo zvláštním kruhům vyvolených lidí. Nejvyšší zasvěcenci této vědy se nazývají mágové. Za dobu existence magie pronikly nějaké informace mezi ostatní lidi, ale jelikož převážná většina z nich nebyla magicky školena, nedokázali je správně pochopit. Magie se stala tajnou vědou. Dnešní doba může být nazvána obnovou magických a mystických cest, mnoho lidí objevilo nový smysl života, kterým magie a mystika bezesporu je. Magie by tedy měla být použita jako každá jiná věda k dobru lidstva a být uznávána, ne odsuzována a odmítána. Proto chci magii jednou provždy srozumitelně popsat, aby již konečně zanikly omyly a výmysly.

Teď se pokusím objasnit časté omyly týkající se magie :
· Kouzelnictví - Magie je často zaměňována s kouzelnictvím. Mág vždy dbá univerzálních zákonů a zná příčinu i účinek sil, které vyvolává, přesně jim rozumí. Kouzelník síly jen využívá, aniž by znal jejich příčinu. Dokáže uvést síly do pohybu, ale nemá přesnou představu, chybí mu potřebné znalosti univerzálních zákonů. Ví, co se stane, ale neví proč. Opravdový mág nikdy neučiní nic, s čím není dokonale obeznámen. Kouzelník se nemůže vydávat za mága, i kdyby dokázal více než mág.
· Šarlatánství - Šarlatán je podvodník. Honosí se znalostmi které nemá, tvrdí že mnoho dokáže, ale skutečně nedokáže nic. Halí se do tajnůstkářství, aby zakryl svou neznalost. Pravý mág nemá potřebu vnějšího lesku, jeho magická autorita je vnitřní. Je vždy ochoten pomoci a učinit zralým lidem magickou vědu jasnější. Díky šarlatánům byla magie zneuctěna a lidé o ní smýšlejí jako o něčem zavrženíhodném.
· Eskamotáž - Eskamotér je člověk, kterýs svým umem dokáže ošálit smysly diváka. Napodobuje fenomény, které ve skutečnosti nedokáže vyvolat. Jakkoliv je umění eskamotéra sebezručnější, nemůže se za mága vydávat a neprovozuje magii. Předvádí divákům pouze iluze.

Zázraky neexistují, magie je věda o působení jemných sil na člověka i v univerzu, jejich zákonech a ovládání. Libovolný účinek můžeme vyvolat s pomocí své vůle a víry, ale většinou se používá pomůcek, které jsou jakési berličky pro vůli i víru. Můžeme jmenovat magické meče, dýky, kruh, vykuřovadlo, svíce, amulety a další předměty.

Dobře, jemná energie, co to vlastně je? Nejznámější jemnou energii obsahuje aura člověka. Aura je vnějším projevem astrálního těla, astrální tělo ji vyzařuje. Čím harmoničtější je aura, tím je harmoničtější i člověk. Nejjednodušší způsob, jak si jemnou energii dokázat, je metodou zvanou zcitlivování rukou. Dokonce i člověk, který nevěří v něco nemateriálního, ji ucítí. Pokud se i největší skeptik na této planetě bude dostatečně řídit podle pokynů, dosáhne úspěchu. Je velmi jednoduchá a může si ji každý vyzkoušet :
· Uvědomte si, že ve středu vašich dlaní jsou miničakry, malá energetická střediska astrálního těla.
· Sundejte si hodinky, náramky, prsteny a podobné rušivé předměty.
· Umyjte si ruce vlažnou vodou. Není to nutné, ale pomáhá to.
· Abychom se na tyto miničakry mohli koncentrovat, přitlačte na několik sekund palcem druhé ruky do středu dlaně. Zopakujte pro druhou ruku.
· Dejte dlaně před sebe asi 15cm od sebe.
· Soustřeďte se na středy dlaní a volně dýchejte.
· Uvolněte se, zadržte nepatřičné myšlenky a plně se koncentrujte na středy svých dlaní.
· Nebuďte napjatí, relaxujte.
· Takto se soustřeďte několik minut.
· Cítíte něco? Zkuste jemně potlačit ruce proti sobě.
90% lidí ucítí energii napoprvé. Pokud nic necítíte, zkoušejte cvičení každý den alespoň po pět následujících dnů. To, co byste měli cítit, je jemná energie vašeho těla, nechci však říct, co přesně byste měli cítit. To proto, aby se vyloučila možnost sugesce. O praktickém použití této metody se nechci rozepisovat, postačí, když si s její pomocí dokážete jemné energie.

Magii jako takovou můžeme rozdělit podle sil, kterými se zabývá, na :
· Nižší - patří sem přírodní zákony, jejich činnost a ovládání.
· Střední - popisuje působení energií v člověku.
· Vysoká - zahrnuje působení sil v celém univerzu.
Všechny tyto síly spolu souvisí, jsou na sobě závislé. Platí univerzální axióm : "To, co jest nahoře, jest také to, co jest dole. - Hermes Trismegistos". Není třeba magii tedy takto dělit, existuje jen jedna pravá magie.

Magie může být použita k vytvoření harmonie nebo disharmonie. Můžeme ji tedy rozdělit na :
· Bílou - je používána k dobrým a harmonickým účelům.
· Černou - sleduje nepěkné a disharmonické cíle.
Rozumnému člověku je jasné, že magie nemůže být bílá nebo černá. Je to stejně nelogické jako označit den za dobrý a noc za špatnou. V univerzu není dobra ani zla, vše bylo stvořeno na pozadí neměnných zákonů. Protiklad harmonie je tu proto, abychom se jej naučili ovládat a rozlišovat. V negativních silách není zlo, mágovi musí sloužit jak pozitivní tak negativní. Musím ještě upozornit na takzvanou karmu. Karma je nezměnitelný zákon příčiny a účinku. Každá příčina vyvolává příslušný účinek stejné polarity. Dobrý čin je oplácen dobrým, zlý zlým. Jak zaseješ, tak také sklidíš. Karmu neoklameme ani se jí nemůžeme zbavit. Karma nám zůstává i při přechodu z jednoho života do druhého, když se reinkarnujeme. Každému inteligentnímu člověku docházejí další souvislosti.

Nakonec magii musíme rozdělit podle způsobu, jakým jsou síly uvedeny do chodu, na tyto základní druhy :
· Hermetická - ovládá energii vůlí, vírou a imaginační schopností člověka v souladu s univerzálními zákony. Sleduje analogii makrokosmu a mikrokosmu.
· Evokační - přivolává bytosti z jiných sfér a ty vykonávají chtěné účinky. Může být velmi nebezpečná, je-li prováděna bez potřebných znalostí kouzelníkem nebo nekromantem. Pro takového člověka bytost nikdy nic nevykoná zadarmo, nejčastěji vyžaduje protislužbu, neboli pakt, kterým mu z univerzálního hlediska vždy ublíží. I pozitivní bytosti se snaží kouzelníky a nekromanty zlákat k paktu. Navíc jde každý účinek bytostí vyvolaný na karmu toho, kdo ji přivolal.
· Ceremoniální - pracuje s bytostmi zvanými entity živlů, které ke kouzelníkovi mají povětšinou nepřátelský vztah. Mág je schopen si svou vyspělostí tyto entity příznivě naklonit.
· Obřadní - energii získává z přesně provedeného obřadu, tu je nutno nasměrovat a uvolnit.
· Sympatetická - působí tak, že imaginujeme hotový výsledek magie a energie je směrována naší vůlí a vírou. Pracuje na bázi spojitosti mezi objektem a symbolem.
· Sexuální - čerpá energii ze sexuální aktivity, tuto energii je nutné směrovat na cíl a uvolnit při orgasmu. Sexuální magie je velmi silná a neměla by být prováděna bez dostatečných znalostí univerzálních zákonů. Sexuální akt napodobuje akt vytvoření světa, a proto by měla být sexuální magie pokládána za nanejvýš svatou. Její nevhodné použití mágem, který není z univerzálního hlediska naprosto čistým, je vysokým zneuctěním. Raději ji nezkoušejte provádět.
· Kabala - vyvolává působení sil s pomocí magické formule. Tu však nestačí vyslovit obvyklým způsobem, jakkoliv silné zaklínadlo bez magického vyslovení ztrácí svou moc. Vyslovovat hlásky magicky je velmi složité a člověk neznalý univerzálních zákonů je nemá šanci zvládnout.

Magie je naprosto bezpečná, ale kouzelnictví a jakékoliv okultní praktiky mohou být velmi nebezpečné a skončit opravdu špatně. Tuna dobré teorie je tisíckrát lepší než špetka špatné praxe.

Poslední věcí, kterou chci popsat, jsou způsoby možné obrany proti magii. Ať je člověk jakkoliv dobrý a harmonický, vždy se může najít někdo, kdo mu bude chtít ublížit nebo ho magicky ovlivnit. Může na vás žárlit, nepochopí vás, nebo se mu nelíbí třeba vaše košile. Neznalého člověka je velmi lehké magicky ovlivnit a s pomocí silnější magie mu vážně ublížit nebo způsobit smrt. Magický útok se může projevit mnoha způsoby. Útok může být veden na mentální tělo člověka, odtud do duševní neboli energetické části a nakonec zasáhnout hrubohmotné neboli fyzické tělo. Magický útok nedokáže nezasvěcený člověk rozeznat od nemoci, nehody, smůly, infarktu nebo jiného neštěstí. Magické útoky jsou takové projevy magie, které mají za účel způsobit libovolnou disharmonii v těle člověka.

Obranné techniky můžeme rozdělit na :
· Absorbační - Mají za úkol odvést energii z cíle zaklínadla a spoutat ji na jiném místě, odkud se časem sama vybije. Tato metoda je velmi účinná a jednoduchá, ale odvádění energie musí být dostatečné. Není ji možné prorazit, ale je možné ji přehltit energií, takže není schopná ji všechnu ihned odvést.
· Deflekční - Má za úkol nedopustit, aby se energie zaklínadla dostala k jeho cíli, ale snaží se ji ihned odvést jinam nebo ji rozptýlit. Deflekční způsoby obrany jsou velmi precizní a nedovolují žádný styk energie s cílem zaklínadla, ale jakmile je tato obrana jednou proražena, přestává působit.
· Reflekční - Jejím úkolem je zabránit toku energie, aby se dostal k cíli, a odrazit jej zpět na sesilatele, což vede k zakroucení energie a účinnému ukončení zaklínání nehledě k tomu, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Je-li proražena, přestává fungovat. Reflekční ochrana nepůsobí na vaši karmu, ale ihned vytváří účinek proti vyvolané příčině.
Síla všech ochranných technik spočívá na vůli a víře člověka v tuto ochranu. Pokud nebudete ochraně naprosto věřit, ztrácí svou účinnost. Stav víry a vůle, kterou není možné prorazit, se nezývá manifestační stav. Většina magických bytostí může být také použita k ochraně člověka.

Nyní přistoupím k popisu ochranných technik :
· Odvádění do vody (absorbační) - Voda je z magického hlediska magnetická, dokáže vstřebat veškeré energie a vlivy. Je-li vaše tělo alespoň částečně ponořeno do vody, můžete s pomocí své vůle a víry směrovanou energii odvést. Základní problém je, že musíte vědět o vašem magickém napadení. Stačí miska vody a jedna ruka do ní ponořená. Voda by měla být co nejstudenější (ideálně 4°C). Imaginujte celou svou vůlí i vírou, že veškerá magická energie je z vás odváděna do vody a ta ji pohlcuje. Sůl přidaná do této vody energii částečně zničí, ale dbejte toho, aby s takto koncentrovanou vodou nepřišel nikdo jiný do styku. Tato metoda je velmi účinná a není ji možné prorazit, pouze přehltit.
· Uzemnění (deflekční) - Magický hromosvod se používá pro uchránění místa odpočinku. Kolem nohou lůžka se vede měděný drát (případně železný) a jeho oba konce se ovinou kolem magického meče či dýky. Ten se zarazí do země. Při vedení drátu je nutné se soustředit jako při tvoření magického kruhu, tj. člověk musí být přesvědčen, že všechny špatné vlivy bude spolehlivě odvádět do země a nic přes něj nemůže projít. Není-li po ruce magická zbraň, bude stačit obyčejný nůž, který bude používán jen k tomuto účelu. Zkušený mág si může takový hromosvod vytvořit jen imaginárně.
· Izolace (deflekční) - Některé materiály působí jako izolátory magické energie. Nejlepší izolátor je pravé hedvábí, poté pravá kůže a guma. Většina organických materiálů je také izolační. Tato obrana je dobrá pouze proti velmi slabým účinkům, hedvábí je možné použít proti silnější magii. Tuto ochranu není těžké prorazit.
· Kruh (deflekční) - Správný magický kruh symbolizuje člověka v univerzu. Kreslit kruh znamená symbolizovat božství a stát v kruhu znamená s ním splynout. Jestliže mág stojí v magickém kruhu, nemůže mu nic ublížit, protože symbolizuje božství v univerzu. Kruh musí symbolicky znázorňovat božství, se kterým chce být mág za jedno. Kruh může být kreslen čímkoliv na čemkoliv (i prstem do vzduchu), ale mág musí být při jeho kreslení naprosto přesvědčen že kruh netvoří on, ale božský duch. Musí naprosto věřit jeho symbolice a tomu, že jej uchrání od všeho špatného.
· Bílý pentagram (reflekční) - Symbolizuje (je-li pentagram obrácen jedním cípem vzhůru) aspekt božství člověka v univerzu. Je tedy analogií magického kruhu, která se nosí u sebe. Zvláště vhodné jsou jako přívěšky z mosazi, stříbra nebo jiných kovů. Uplatňuje-li nositel absolutní víru a přesvědčení v působení takového pentagramu, nemůže mu žádný magický vliv ublížit a je odrážen zpět na původce.
· Čarodějnická láhev (reflekční) - Potřebujete obyčejnou sklenici asi do 20cm vysokou. Z poloviny ji naplňte ostrými předměty, žiletkami, křebíky, sklem, jehlami atd. Doplňte ji svou močí. Uzavřete sklenici a přelepte ji izolační páskou. Zakopejte ji minimálně 30cm hluboko na opuštěném místě. Taková sklenice může vydržet velmi dlouho, ale uděláte dobře, když každý rok vytvoříte novou. Nikdy nevíte, zda ji někdo nevykopal a nenávratně nezničil.

A nevěřte lidem, které opravdu neznáte, mohou se k vám chovat mile, ale v koutku duše chovat nenávist.