Franchezzo: Poutník v zemi duchů (4.)

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Víra, Vydáno dne: 31. 07. 2005

Další pokračování putování Franchezza, nacházícího cestu do Bratrstva naděje a práce...Cítil jsem se tak osamělý, že jsem se zdvihl a vmísil se mezi putující stíny. Jen některé se na mne podívaly, snad mne také sotva viděly. Náhle šly kolem mne tři osamělé postavy – dvě ženy a jeden muž. Pak se obrátily a následovaly mne. Muž se dotkl mého rámě a pravil: „Proč jsi zde? Jistě tu nejsi dlouho, jinak bys tak nepospíchal. Zde není spěch, všichni víme, že máme k putování celou věčnost před sebou.“ Zasmál se hrubým a studeným tónem, který mne poděsil. Jedna žena mne vzala za levou, druhá za pravou paži a pravily: „Pojď s námi a ukážeme ti, jak můžeš užívat života, i když jsi mrtev. I když nemáme tělo, kterým bychom se potěšili, můžeme si je na krátký čas vypůjčit od smrtelných. Pojď, dokážeme ti, že pro nás všechny radosti ještě neskončily.“

Ve své opuštěnosti jsem byl rád, že mohu s někým mluvit. I když byli všichni krajně odpuzující, ženy více než muž, byl jsem nakloněn přijmout jejich doprovod a vyčkat, co se bude dít.

Obrátil jsem se, abych se k nim přidal, když jsem zpozoroval ve velké dálce jako na černém nebi osvětlený obraz mé čisté milované. Její oči byly zavřené jako při mé první vizi a ruce napřaženy ke mně. Její hlas zněl jako volání z nebe: „Dej pozor, Nechoď s nimi, nejsou dobří a jejich cesta může vést jen ke zničení.“ Pak zmizela a jako bych se probudil ze sna, setřásl jsem tři postavy a spěchal znovu do tmy. Nevím jak dlouho a jak daleko jsem putoval. Snažil jsem se zbavit vzpomínek, které mne obtěžovaly. Zdálo se mi, že k mému putování tu je celý vesmír.

Konečně jsem usedl, abych si odpočinul. Po chvíli jsem spatřil v temnotě kmitat světlo. Šel jsem k němu a viděl jsem velký proud světla vycházet z pokoje, který jsem mohl rozeznat. Moje oči byly oslněny a bolely, jako bych se na Zemi díval do poledního slunce.

Nemohl jsem světlo snést a chtěl jsem odejít, když jakýsi hlas promluvil: „Zadrž unavený poutníku. Zde jsou pro tebe připravena láskyplná srdce a pomocné ruce. Chceš-li vidět svoji milou, pojď dovnitř, neboť je zde a můžeš s ní mluvit.“ Pak jsem ucítil – vidět mi nebylo možno – jak mi jakási ruka přetáhla plášť přes hlavu, aby mne ochránila před světlem a dovedla mne do místnosti, kde jsem se posadil na židli. V tomto pokoji panoval takový mír, že jsem myslel, že jsem našel cestu do nebe.

Za chvíli jsem vzhlédla spatřil dvě vznešené ženy, které mi připadaly jako andělé. Opravdu jsem myslel, že jsem se přiblížil k nebi. Když mé oči poněkud přivykly, viděl jsem vedle krásných, dobrých žen moji milou, smutnou, ale něžnou, usmívající se k místu, kde jsem seděl. Věděl jsem, že mne nevidí, ale jedna z žen mne jí popsala klidným hlasem. Byla tím uspokojena a vyprávěla těmto ženám, jakou měla pozoruhodnou zkušenost, která jí připadá jako sen.

Pokusil jsem se volat, že jsem tu, že ještě žiji, že ji miluji, ale nemohl jsem se pohnout. Jakási moc, kterou jsem tupě cítil, mne zdržovala. Potom mluvily ony laskavé ženy a poznal jsem, že to nebyli andělé. Obě ještě byly v pozemském těle, moje milá je mohla vidět a mluvila s nimi. Mluvily o naději, která je pro hříšníky mně podobné. Hlas, který mne vyzval ke vstupu se mne zeptal, přeji-li si, aby jedna z žen pro mne napsala vzkaz.

„Ano, tisíckrát ano,“ zvolal jsem.

Duch způsobil, že paní psala. Řekl jsem mojí milované, že žiji a miluji. Prosil jsem, aby na mne myslela, neboť potřebuji její lásku a pomoc, abych vydržel. Pro ni jsem stále týž, i když jsem nyní slabý a bezmocný a pro ni neviditelný. Odpověděla mi slovy, která nemohu napsat, neboť jsou mi posvátná a budou navždy odpočívat v mém srdci.

Když jsem onu místnost opustil, byl jsem tak vyčerpán, že jsem klesl k zemi v bezesném bezvědomí. Nezáleželo na tom, kde ležím, když všechno okolo mne bylo temné.

Nevím, jak dlouho jsem spal. Neměl jsem jinou možnost počítat čas než mírou utrpení, bídy, jíž jsem musel projít. Probudil jsem se poněkud osvěžen, všechny smysly mi připadaly bystřejší. Mohl jsem se rychleji pohybovat, moje údy byly volnější a pocítil jsem touhu po jídle, což mi bylo dosud neznámé. Konečně jsem objevil něco, co vypadalo jako tvrdý, suchý chléb. Bylo to jen několik kůrek, ale snědl jsem je s chutí a cítil se spokojen.

Zde bych chtěl vsunout poznatek, že duchové požívají duchovní díl vaší stravy a že cítí hlad a žízeň jako vy na Zemi, i když naše jídla a nápoje nejsou viditelné vašim očím právě tak, jako naše tělo. Když jsem se z počátku s odporem odvrátil od oněch suchých kůrek, uvědomil jsem si, že nemám možnost sehnat si něco jiného. Byl jsem roven žebráku a měl jsem se tedy spokojit s žebráckou stravou.

Moje myšlenky se obrátily zase k mé milované a vedly mne znovu do místnosti, kde jsem obě ženy viděl naposledy. Tentokrát jsem mohl naposledy vejít a byl jsem přijat dvěma mužskými duchy, které jsem mohl slabě vidět. Jako by visel závoj mezi námi, jímž jsem viděl oba duchy, obě ženy a moji milovanou. Vyzvali mne, abych jí opět podal vzkaz. Přál jsem si napsat sám svoje slova její rukou. Dovolili mi tento pokus, ale k mému zklamání to nešlo. Musel jsem se té myšlenky vzdát a nechat psát onu paní za mne. Pak jsem chvíli odpočíval a pozoroval obličej mé drahé jako za dřívějších šťastných dnů.

Moje pozorování bylo přerušeno jedním z přítomných mužských duchů – vážným mladým mužem, pokud jsem mohl rozeznat. Mluvil ke mně klidným, vlídným způsobem a řekl mi, chci-li psát svá slova milou přímo, bude dobře, připojím-li se k bratrstvu kajícníků. V něm budu sledovat cestu k dobru a mnoho se naučím. Poučením bratří budu nejen schopen ovlivnit ducha mé lásky, ale získám i vytoužené právo být s ní občas během jejího pozemského bytí. Tato cesta je velmi tvrdá, stupňů k cíli je velmi mnoho, námaha a utrpení veliké. Ale cesta vede konečně do krásné, šťastné země, v níž budu prožívat blaženost, kterou si nyní nemohu ani vysnít.

Ujistil mne, že znetvořené tělo, které jsem úzkostlivě před zraky mé milované skrýval, se změní souhlasně s vývojem mého ducha. Bude zase krásné a pohled na ně ji nebude rmoutit. Kdybych zůstal jako nyní na Zemi, byl bych pravděpodobně přitahován na místa svých dřívějších tzv. radostí. V onom ovzduší duchovního zneuctění bych brzo ztratil sílu dlít v blízkosti mé milé. Ti, kdo nad ni bdí, byli by nuceni z ohledu na ni vyloučit mne z její blízkosti. Přidám-li se však k Bratrstvu naděje a práce, budu tak posílen a poučen, že se budu po jistém čase moci vrátit bez nebezpečí opět na Zemi. Získám do té doby dostatek síly, abych odolal pokušení.

Byl jsem zas vyčerpán a duch mi radil, abych se na čas se svojí milou rozloučil. Získám tím sílu a také ona potřebuje klid. Její mediální síly byly vyčerpány pokusy s psaním a byla by velmi oslabena, kdyby si tři měsíce neodpočinula. Tento čas by byl pro mne nutný, abych se to nejjednodušší naučil, jak dosáhnout vlivu na moji lásku. Ach, jak těžké bude pro nás oba, dát si tento slib, ale šla dobrým příkladem napřed a mně nezbylo nic jiného, než ji následovat. Chtěl jsem být silný a trpělivý jako ona a složil jsem slib: „Vzpomene-li si na mne Bůh, jehož jsem tak dlouho zapomínal, chci dát celý život a všechny síly tomu, abych odčinil spáchaná bezpráví.“

Pak jsem opustil na nějaký čas ponurou Zemi pro duchovní svět, z něhož jsem dosud málo věděl, v němž jsem měl ale mnoho prožít a protrpět.

Když jsem opouštěl pokoj se svým novým průvodcem, pokynul jsem rukou ještě jednou své nejmilejší na rozloučenou a prosil všechny anděly a Boha, k němuž jsem se neodvážil modlit za sebe, aby jí žehnali a provždy ji chránili. Poslední, co jsem viděl, byly její oči, které mne sledovaly s výrazem lásky a naděje. Vzpomínka na tento pohled mne sílila v mnohé těžké a bolestné hodině.

(Pokračování)