Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (3.)

Autor: Wiesner Ivo <@>, Téma: Tajemno, Vydáno dne: 25. 08. 2005

Další pokračování článku I. Wiesnera - chanellingové krystaly, komunikace se Strážcem, mluvící hlavy a další souvislosti.

Schéma krystalu

Chanelling se začal ve větším rozsahu používat k získávání informací kolem roku 1970, kdy se objevila kniha Jane Robertsové, nadiktovaná „mentální energií Seth“. Channelling se uskutečňuje povětšinou ve vyšším stavu vědomí, kterého lze dosáhnout až po soustředěném rozjímání. Vyšší stav vědomí je nezbytný k tomu, aby se přiblížila a vyladila úroveň vědomí kontaktéra k úrovni vědomí donora. Duševně nepřipravení lidé, kteří náhodně takové propojení zažili tvrdí, že komunikovali s anděly, duchy, božstvy a démony, ale většina těchto vjemů má zdroj v chaosu jejich vlastního podvědomí, nebo ve spojení s mentálními parazity, kterým se podařilo obejít osobního Strážce, často jde o lidi tíhnoucí vědomě či nevědomě k černé magii. Tvrdí se, že během skutečného channellingu může entita donora převzít částečnou kontrolu nad fyzickým tělem kontaktéra, používat jeho hlasivky, psát nebo ovlivňovat činnost elektronických aparátů v blízkém okolí atd. Projevuje se to tím, že kontaktér z čista jasna hovoří jiným hlasem, často i v jiném jazyku, nebo syntaxe jazyka je neobvyklá, obsahuje prvky skladby jiných jazyků, nebo má neobvykle archaickou formu. Někteří kontaktéři získávají informace pouze prostřednictvím obrazových vizí. Tyto vize vnímají prostřednictvím specifických tvarů křemene s krystalovou strukturou čistého neporušeného křišťálu (channellový křišťál), nebo čirých koulí z křemenného skla, desek z řezaného čirého horského křišťálu, nebo smaragdu a jiných dokonale průhledných krystalů.

Channellové krystaly křišťálu (Obr.2, 3)

Channellový krystal

Tyto krystaly mají sedm hran obklopujících největší svah etáže. Tyto krystaly jsou zvláště užitečné pro získávání informací uložených hluboko uvnitř našeho vědomí, nebo ze zdrojů existujících vně naší fyzické reality. Mohou nám pomoci získávat znalosti a informace uložené ve vesmírné informační bance (Univerzální informační banka, Akaša) a mohou pomáhat i v získání pomoci z vyššího duchovního zdroje. Channellingový krystal může být použit kdykoliv hledáme-li odpovědi, nebo potřebujeme pomoc od entity nacházející se vně naší 3D existence. Musíme ale přesně dodržet podmínky zacházení s takovým krystalem a uvědomovat si, že odpovědi mohou přijít nečekaně z mnoha zdrojů, které se obvykle nacházejí mimo hmotnou realitu (3D-5D). Nejčastějším zdrojem informace je šestá dimenze (6D), kterou Germane poněkud nadneseně nazývá „dimenzí knihoven, škol a učení“.

Komunikace se „Strážcem“

Chanellingový krystal lze přirovnat k displeji (obrazovce) televizoru, kterým získáváme obrazové informace vysílané TV vysílačem z určitého kanálu (channellu), který je pro nás pro značnou vzdálenost nedostupný. Obecně platí, že hlavním zdrojem informací je náš osobní „Strážce“ (Mentor, svědomí, anděl Strážce, průvodce atd.). Tento „Strážce“ není v pravém smyslu slova fyzickou entitou (osobou), ale mostem (rozhraním) zprostředkovávajícím přenosy našeho osobního vědomí s informacemi pocházejícími z nehmotné reality jíž jsme součástí, ale nemůžeme z ní vstoupit, abychom o ní získali přehled. Channellingový krystal může být naladěn pouze na vlnovou délku (frekvenci) našeho osobního vědomí a lze jej tedy používat výhradně jako osobní a nepřenosný komunikátor, protože mezi frekvencí molekulární krystalové sítě krystalu a vědomím člověka musí existovat co nejdokonalejší rezonance. Strážci ale mohou mezi sebou komunikovat a zprostředkovat vám přístup k informacím uloženým ve vědomí jiného člověka (viz Edgar Cayce aj.). Podmínkou úspěšné komunikace je ale přesné vymezení vašeho dotazu či hledané informace.

Cvičení:
Seďte tiše a v rukou, mezi oběma palci, držte channellový krystal a soustřeďte se na požadovanou informaci, nebo problém se kterým potřebujete pomoci. Pečlivě vnímejte vše, co vám vstupuje do vědomí, ale uvědomujte si neustále potřebu soustředění. Odpověď nemusí přijít ihned. Často získáte odpověď ve snu, nebo i nečekaně jiným i kuriozním způsobem. Odpověď nemá obvykle formu běžné rozmluvy či jednoznačného obrazu, ale vědomí Strážce vám sděli, že vám právě byla poskytnuta odpověď na váš problém. Když pracujete na problému, držte channellový krystal v ruce tak dlouho jak je to jen možné a před usnutím si jej položte pod svůj polštář.


Channelling vyžaduje maximální koncentraci vědomí, což uskutečnit není skutečně nic jednoduchého a vyžaduje to dlouhá cvičení směřující k ovládnutí myšlenkového chaosu ve vlastním vědomí. Dosahuje se toho několika způsoby, například pomocí speciálních vykládacích karet či obrázků, soustředěným pohledem do neoslňujícího bodového světla v tmavé místnosti, rozostřeným zíráním do černého zrcadla či do koule z vysoce lomného skla, naplněné kapalinou s vysokým indexem lomu světla atd. Velmi často se používá koule z křišťálu, ale zde platí, že velmi záleží na postupu jakým byla koule vyrobena. Pokud má koule všesměrnou ideální vnitřní monokrystalickou strukturu, je steně účinná jako channellingový krystal křišťalu. Existovaly však i komunikační technologie, pravděpodobně mimozemského původu, kterými ET šlechtitelé ze 4D-5D (Elders), vybavovali své klonované či hybridní lidské rasy a jejich prostřednictvím udržovali kontakt se svými národy i v období nepřítomnosti na Zemi. Jednalo se výslovně o technokratické řešení komunikace pouze v rámci fyzického světa a staré národy tuto vysoce sofistikovanou technologii popisovaly jako „mluvící hlavy“.

Mluvící hlavy

Mluvící hlava HuitzilopochtliExodus z ostrova Aztlan a další pohnutý osud kmene aztéckých Tenočků, byl zaznamenán na obrázkovém leporelu z březové kůry, známém jako Codex Boturini. Tento kodex vypráví o tom, že bůh Quetzalcoatl poslal k předkům Aztéků na ostrově Aztlan hvězdnou loď přivážející "mluvící hlavu Huitzilopochtli" (Obr. 4). Tato „mluvící hlava“ s kněžími Tenočků rozmlouvala v jejich jazyku, poskytovala rady, odpovídala na kladené otázky, dávala pokyny, ale i příkazy. (Obr. 5)Porada Tenočků s mluvící hlavou Když se nachyloval čas kataklyzmatu (cyklus Nimiru), během kterého bylo očekáváno zničení ostrova Aztlanu, předala „mluvící hlava“ příkaz Quetzalcoatla k rychlému  opuštění Aztlanu a odchodu na pevninu. Část Aztéků se zdráhala tohoto příkazu uposlechnout a tak zahynuli během kataklyzmatu, došlo pět let po odchodu z Aztlanu. Na pevninu odešlo osm klanů Aztéků a  „mluvící hlavu“ si nesli s sebou. Když se na nějakém místě na čas zastavili, vždy pro mluvící hlavu vystavěli oltář či ochranný stánek.Když předkové Aztéků konečně dospěli na vybrané území, usadili se tam a „mluvící hlavu“ hvězdná loď odvezla zpět do nebes.Kamenná hlava Huitzilopochtli z Malinalku Tenočkové se s „mluvící hlavou“ loučili s pláčem. Na památku nechali kněží vytesat z kamene hlavu zpodobňující člověka nordického typu v astronautické přilbě připomínající rozevřený ptačí zoban (Obr.6). Není zcela jasné, zda kamenná hlava zobrazuje Huitzilopochtliho nebo samotného Quetzalcoatla. Tato kamenná hlava byla nalezena v tajném skalním chrámu v Malinalku, ležícím vysoko v mexických horách, asi 110 km jihozápadně od Mexico-City, který hrou náhod unikl barbarské ničivosti španělských kněží. Sama neobvyklá architektura skalního chrámu, dle pověsti založeného bohyní Malonalcoxitl, naznačuje jeho zvláštní účel jako chrámu určeného k mysteriím provázejícím iniciaci nejvyšších kněží. Chrám i kněží měli neblahou pověst vševědoucích velmi mocných čarodějů, kterým bylo záhodno se raději vyhnout.Mluvící hlava Huitzilopochtli“ zřejmě poskytovala Tenočkům cenné takticko-technické rady, které jim umožňovali vojensky vítězit i nad nepřítelem převyšujícím Tenočky v počtu válečníků, což se posléze projevilo v novodobé tradici uctívání této hlavy jako "boha války Huitzilopochtliho".

„Mluvící hlavy“ ve své době zřejmě hrály závažnou roli poradců a Mentorů u mnoha dalších kmenů a národů, jak tomu nasvědčuje řada dochovaných pověstí.

Kmen Itzů provázela při hledání nových sídlišť "mluvící hlava Panaiyoikyasi", kmen Hopi od svých bohů Cachinů obdržel "mluvící hlavu Étoto", Inkové vlastnili jako poradce "mluvící hlavu Pachachamac", která byla španělskými misionáři nalezena v chrámu zasvěceného bohu téhož jména. Další mluvící hlavy se jako tajemný fenomén objevují u Sumerů pod jménem "Gistugpis" , Védy je znají pod názvem "Parivesjatra" a Izraelity při putování provázela jako poradce "mluvící hlav Terafim" (Kniha Samuelova , Zachariáš, Ezechiel aj.). Po odchodu z egyptského zajetí obdržel Mojších od Elohim na hoře Sinai jakési složité technické zařízení, pojmenované „Praotec úsvitu“, které umožňovalo komunikaci s bohem Jahvem.

Velké množství mluvících hlav zabavili a zničili jezuité a další křesťanští misionáři, přesto se tu a tam některý z těchto artefaktů zachoval v soukromých sbírkách (Albert Veliký, papež Silvestr II., Roger Bacon aj.) a další se údajně dodnes nacházejí v tajných depozitech Vatikánu. Dnes bohužel není k dispozici žadná z mluvících hlav, takže nemáme představu o podstatě a funkci těchto podivuhodných artefaktů, sloužících nesporně jako velmi sofistikovaný komunikační systém. Domnívám se, že „mluvící hlavy“ a obdobné artefakty byly ve skutečnosti komunikační terminály galaktické či ještě rozsáhlejší komunikační sítě, jistým způsobem přípomínající současný Internet vybavený dokonalým audiovizuálním výstupem. V pozdější době byl tento artefakt velmi žádaný, proto se některé skupiny kněží s nižším zasvěcením snažili o vytvoření podobného komunikačního systému pomocí techniky černé magie, známé jako "nekromancie". Principem nekromancie byl obřad, během něhož alchymista-černý mág oživoval hlavu mrtvoly oddělenou od těla, aby mu mohla zodpovědět kladené otázky. O totéž se pokoušeli i Němci za II. světové války, když se v laboratořích Karotechie snažili oživovat mrtvé vojáky a používat je jako „zombie“, údajně byli úspěšní.

(c) Ivo Wiesner, 2005
pokračování