Lze optimalizovat výchovu dítěte?

Autor: Mario Renotiére <mario_renotiere@volny.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 08. 06. 2008

Motto:
"Co se týká lidského poznání, neexistuje pravděpodobně jiný prostředek, který by nabízel více možností při poskytování pomoci člověku - při hledání vlastní důstojnosti, při nalézání hlubšího chápání zákonitostí vesmíru .."
(E.Bacher, Hlubinná astrologie)


Svou identitou a celistvostí se začínáme zabývat většinou v dospělém věku. Bývá to až v důsledku obtížných a stresujících situací. K nim patří i problémy s výchovou dětí. Přes značné množství dostupných informací je dosud značně rozšířen názor, že pro výchovu dětí v rodině není třeba mít nějaké zvláštní znalosti. Tak se většinou uplatňuje to, co si rodiče pamatují o výchově z dob svého dětství a rodiče tak přenášejí chyby svých rodičů na další generaci. Neuvědomují si však, že děti v převažující míře získávají podstatné informace - často na celý svůj život, právě od svých rodičů již od narození.

Teprve až nastanou větší problémy, hledá se někdo, kdo by s dítětem "něco udělal". To však bývá již poměrně pozdě a rodiče musí k jejich odstranění vynaložit nesmírné množství energie. Připomeňme si prastaré, velmi pravdivě rčení, že "mladý stromek se ohýbá snadněji". Rodiče by však tuto energii mohli vynaložit mnohem účelněji. Například k podchycení a dalšímu rozvoji jedinečných individuálních schopností dítěte a optimalizovat (v pravém smyslu tohoto slova) jeho další vývoj. A právě toto by mělo být jednou z nejzávažnějších zodpovědností rodičů.

V současnosti již máme k dispozici mnoho metod k podpoře pozitivního vývoje dítěte. Již dokonce víme, že rodiče v nejlepší víře a s největší láskou mohou nesprávnou výchovou dítě poškodit na celý život a zablokovat jeho nejvýraznější schopnosti. To s sebou nese smutnou skutečnost, že takovéto dítě se cítí celý život nešťastné. Ano, může se v dospělosti pokusit tyto bloky odstranit, najít samo sebe, ale to znamená neskonale mnoho obtížné práce na sobě a mnohdy tak velkou ztrátu času, že ke skutečnému rozvoji jeho talentu ani nemůže dojít.

A zde je velká šance pro skutečnou astrologii. Pokud ji využijeme tak, abychom porozuměli dítěti již od nejranějšího věku, máme obrovskou šanci je výchovou formovat tak, aby žilo v souladu se sebou samým i s prostředím, ve kterém žije.

Tak vznikl Projekt dítě. Pečlivý výklad horoskopu dítěte ve smyslu tohoto Projeku má za cíl poskytnout rodičům co nejširší znalosti o specifických rysech jeho povahy. Dovede získat hlubinný osobnostního profil dítěte v podstatě ihned po jeho narození. Rodiče se tak mohou připravit na zvládání výchovných problémů už v době, kdy se tyto problémy ještě nemohly ani projevit.

Jak v praxi vypadá uplatnění Projektu dítě? Po zadání příslušných hodnot se vypočte tzv. nativita (tj. horoskop narození) dítěte. Získané údaje se vyhodnotí (relativně náročným) postupem, který je pro tento Projekt specifický. Výklad horoskopu je však nezbytné provést v přímém kontaktu s rodiči dítěte. Pro velké množství informací, které vyhodnocení obsahuje, trvá přibližně dvě až 3 hodiny. Má charakter konzultace a volné diskuse. Je pochopitelné, že se probírají především informace, které jsou podstatné pro nejbližší vývojové období dítěte. Podle zkušenosti mnoho dotazů vyplyne rodičům právě v průběhu této konzultace.

Horoskop je zpracován do značné hloubky a je schopen rodiče uspokojit doslova bezezbytku. Výklad je vždy přizpůsoben tak, aby jej rodiče byli schopni v plné míře pochopit a kdykoli se mohli v jeho průběhu dotazovat na věci, pro které potřebují další vysvětlení. Je pro ně nezbytné, aby byli schopni se v záplavě informací dobře orientovat. Z tohoto důvodu jsou data zařazena do významových skupin tak, aby byla pokud možno co nejpřehlednější. Je pochopitelné, že se snažím poskytovat ke zjištěným problémům příslušné pedagogické či jiné postupy k jejich zvládání a pomáhám je rodičům dopracovat vzhledem k jejich konkrétním životním podmínkám. Bez tohoto přístupu by informace získané z horoskopu - a nakonec ani samotná astrologie, neměly příliš mnoho smyslu. Nakonec, jejím pravým a původním posláním je pomoc člověku na cestě životem.

Samozřejmostí je uchování získaných výsledků v digitální podobě, takže se k nim rodiče mohou kdykoli vracet podle aktuálních potřeb a věku dítěte. Projekt dítě využívá moderní databázové postupy. Znalostní databáze stejně tak, jako metody vyhodnocení (v podstatě expertní analýza) jsou neustále doplňovány. Celý Projekt je postaven v co největší míře flexibilně, což umožňuje rozšiřovat výklad již dříve vyhodnocených horoskopů o nejnovější poznatky. Rodičům tak může přinést tato analýza další, mnohdy dosti podstatné informace.

Při vyhodnocování horoskopu používám postupů hlubinné astrologie spolu s prvky karmické a transpersonální astrologie. Pedagogické postupy zaměřuji především na hledisko globální výchovy. Na mysli mám maximální zachování pozitivní individuality dítěte spolu se schopností ji co nejšířeji uplatnit. Tedy plně ve smyslu úsloví "Mysli globálně, jednej lokálně."

Platnost získaných dat si ověřuji nejen zpětnou vazbou od rodičů dítěte, ale v případě potřeby i srovnáním s intuitivně (mimosmyslově) získanými daty. Shoda dat získaných solidním vyhodnocením horoskopů je překvapivě velká a plně potvrzuje platnost a tedy i smysl astrologie.

Musím však upozornit na skutečnost, že způsob vyhodnocení horoskopu dítěte je zcela odlišný od způsobu vyhodnocení horoskopu dospělého člověka a oba postupy není možné vzájemně směšovat. Astrologie dítěte je totiž výrazně dynamického charakteru. Potřebné informace jsou spíše roztroušené v literatuře a často bez vztahových návazností. Např. o problematice úzkostí z hlediska astrologického pohledu se mi doposud nepodařilo nalézt souvislý článek. Je proto "pochopitelné", že tato relativní obtížnost vyhodnocení v astrologii (myšleno všeobecně), bývá nahrazována mechanistickým zjednodušováním. Je zjevné, že tento "postup" nemůže vést k příliš validním (platným) výsledkům.

Co se tedy mohou rodiče z horoskopu vyhodnoceného podle "Projektu dítě" o svém chlapci či holčičce dozvědět? Pokusme se to naznačit tímto stručným výčtem:

- Výklad znamení narození: problémové sklony, případné "poškození" slunce a z těchto skutečností vznikající problémy. - Vyhodnocení "množství" jednotlivých "živlů" včetně instruktivního grafu a z něj vyplývajících vlastností. Součástí je i informace o charakteru tzv. Stínu (Jung), jako velmi instruktivního pohledu na tu součást naší osobnosti, kterou "nechceme vidět". - Stanovení dominanty horoskopu s ohledem na případné postavení Saturna jako vládce 1. domu. - Tělesné potřeby dítěte v souvislosti s jeho harmonickým životním stylem. Vnitřní vztah k hygieně. - Typ citového vyjádření dítěte, jeho emoční potřeby, způsob projevu lásky. - Zdroj a typ jistoty dítěte. - Problematika a způsob vyjádření zlosti. - Intelekt, jeho typ, "síla" a vnější projev, intelektuální zájmy. - Schopnost komunikace. - Nadání a tvořivost, způsob jejich projevu, podpora okolím (rodiči). - Postoj dítěte k duchovnosti a transpersonálním jevům, citlivost na ně. - Jak dítě subjektivně vnímá matku a otce. - Problematika karmického zatížení a její zpracování. - Úzkost a strach, jejich zdroje a související psychosomatické zatížení organizmu. - Vhodné profesní zaměření jako obor, který umožňuje nejlepší uplatnění individuálních schopností člověka. - Indicie možné náchylnosti k funkčním poruchám psychiky. - Typ interakce s okolím ve smyslu partnerských vztahů. ....... a další.

Podobný typ výkladu je možné provést i pro dospělého jedince. Každý typ výkladu má pochopitelně své zásadní odlišnosti. Výklad pro dospělého člověka je ale možné určitým způsobem doplnit i o jistý typ informací "dětského" horoskopu, takže klient může získat pohled na své tzv. "vnitřní dítě" a pracovat s ním. Tento pohled je velmi užitečný i pro člověka pokročilejšího věku a mnohdy objevuje i ta zákoutí, kde je malým, zraněným dítětem a potřebuje uzdravit. Zvláště tento typ výkladu vřele doporučuji rodičům, neboť činí jejich pohled na výchovu dítěte celistvějším a smysluplnějším.

Na závěr ještě malá poznámka: Jak mohu plně potvrdit svými zkušenostmi z práce s mnoha horoskopy, žádný horoskop či znamení nejsou ani "dobré", ani "špatné". Každý z nás si s sebou životem neseme své specifické problémy. To, co je zde podstatné je, tyto problémy přijmout a snažit se s nimi co nejlépe pracovat. A i ten "nejzapeklitější" horoskop nám vždy ukazuje (v tomto smyslu) tu nejefektivnější cestu.

Mgr. Mario Renotiere