Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků

Autor: Karel Sýkora <karel.sykora@email.cz>, Téma: Víra, Vydáno dne: 04. 08. 2008

„Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků...“ (Žalm 1:1) Takto začíná biblický text třetí části Svatých textů Bible, třetí části תנ״ך. Třetí část תנ״ך je nazvána כתובים [ketubim] spisy.


V biblickém textu Žalmu prvního se odkazuje mimo jiné k תוֹרה. Vzhledem k tomu, že je řečeno אשרי־האיש [ašré haíš], což se dá přeložit jako blahoslavený, šťastný muž, tak vyvozuji jedno podstatné pravidlo. תוֹרה je sice darována Mojžíši a potažmo celému Izraeli, ale užitek z ní může mít každý člověk, tedy i pohan גוֹי [goj]. Jak to vím? Poněvadž je řečeno אשרי־האיש nikoliv אשרי־בן ישׂראל [ašré ben Jisrael].  

Vzhledem k tomu, že je řečeno o muži איש, nikoliv o synu Izraele בן ישׂראל, potom se požehnání, štěstí, blahoslavenství vztahuje na všechny, kteří se zabývají studiem תוֹרה. To je můj první „příspěvek“, který můžeme nalézt při četbě prvního žalmu. Blahoslavený, šťastný není zcela jistě takový muž, který nedělá nepatřičné věci. (Žalm 1:1) Pasivní nicnedělání ještě nikoho neučinilo šťastným. [1]

Jde o další část našeho biblického textu: „...nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon (ten muž, student Tory), nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.“ V tomto textu je druhé ponaučení. Domnívám se, že nám tady žalmista zanechal určité poselství. „...nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.“ Na to, abych nad zákonem יהוה אלהים rozjímal ve dne i v noci musím ty texty znát nazpaměť! K tomu, aby תוֹרה trvale zaměstnávala mou mysl, je třeba znát alespoň některé texty zpaměti.  

Všichni jsme součástí tohoto světa, kde musíme zabezpečit rodinu, kde jsme rozptylováni různými druhy zábavy, jako je televize, kino, divadlo, internet a já nevím, čím ještě dalším. Tohle všechno není nutně hříšným chováním, ale je součástí עוֹלם הזה [olam haze] tj. tohoto věku. Podle mě nestačí pouze občasné čtení Svatých textů Bible ,תנ״ך, nebo poslech דבר אלהים [devar Elohim] slova Božího v synagoze každou sobotu. Abych se trvale zabýval דבר אלהים slovem Božím, potom Jeho slovo musím ale také znát. Podle mě má na mysli žalmista v prvním Žalmu znalost דבר אלהים, především slov תוֹרה zpaměti, o kterých se díky tomu může přemítat ve dne i v nocí. [2]

Boží slovo se má stát běžnou součástí každodenního života stejně tak, jako byl oblakový sloup každodenní skutečností pro עם ישׂראל lid Izraele. Jak to vím? Protože v našem textu Žalmu 1:2 je řečeno „ve dne i v noci“ , což je hebrejsky יומם ולילה [jomam valajla]. Úplně stejné identické spojení יומם ולילה je i v biblickém textu Šemot: „Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci.“ (Exodus 13:21) V obou textech je dokonce יומם ולילה na konci věty. [3]

Předpokládám, že žalmista při svém sepisování Žalmu myslel na putování עם ישׂראל lidu Izraele a jejich vedení בעמוד ענן בעמוד אש [beamud anan beamud eš] oblakovým ohnivým sloupem. To, co všechno představoval oblakový ohnivý sloup pro Starověký Izrael, představuje podobně תוֹרה proבני ישׂראל syny Izraele dnes. Především ,תוֹרה je stejně tak nadpřirozená, jako byl i oblakový ohnivý sloup. Oblakový ohnivý sloup vedl עם ישׂראל do zaslíbené země, do ארץ ישׂראל. [4] Docela jednoduše, jaký měli vztah synové Izraele k onomu oblakovému ohnivému sloupu, přesně takový vztah by měli mít i dnešní židé k תוֹרה. Soudím, že přesně to chtěl žalmista zanechat jako své poselství pro následující generace studentů תוֹרה. [5]

Závěr: v prvním Žalmu je určitě těch poučení mnohem víc, já jsem nalezl určitě tři. Užitek ze studia תוֹרה může mít každý jedinec, který se תוֹרה zabývá. To je první ponaučení. Je dobré znát תוֹרה nazpaměť, protože tak o ní můžeme rozjímat dnem i nocí. To je druhé ponaučení. Vztah k תוֹרה by měl být podobný jako vztah lidu Izraele k oblakovému ohnivému sloupu, který je doprovázel, který je vedl do zaslíbené země. To je třetí ponaučení.

Karel Sýkora
karel.sykora@email.cz

poznámky:

  1. Mohl bych se vám, vážení čtenáři, představit. Jsem křesťanem a hebrejštinou jsem se začal zabývat téměř od počátku svého duchovního obrácení. Článek byl napsán hlavně pro naše starší bratry ve víře, pro židy. (proto tolik hebrejštiny)
  2. Za svým názorem si stojím, ačkoliv je sloveso יהגה [jehge] přeložené v našem českém překladu slovesem rozjímat. Význam slovesa יהגה [jehge] ve slovesné třídě qal je mumlat, recitovat.
  3. To je jedna z tváří תוֹרה, má jich být 70. תוֹרה podobná oblakovému ohnivému sloupu...
  4. Těch myšlenek vás napadne určitě daleko víc, vážení čtenáři, já jsem uvedl pouze některé z nich.
  5. Hebrejský slovníček: תנ״ך [Tanach] v křesťanském pojetí je to Starý zákon; תוֹרה [Tora] 5 knih Mojžíšových; אשרי־בן ישׂראל [ašré ben Jisrael] blahoslavený syn Izraele; יהוה אלהים [Adonaj Elohim] Hospodin Bůh; עוֹלם הזה [olam haze] tento věk, tj náš svět; עם ישׂראל [am Jisrael] lid Izraele ארץ ישׂראל [erec Jisrael] země Izrael.
Karel Sýkora