Mise v La Chorrera (4.)

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Šamanismus, Zdroj: Terence McKenna: Pravdivé halucinace, Vydáno dne: 22. 01. 2009

Nepřestával jsem sledovat, jak se mé porozumění spojitosti mezi tím, co jsme prožívali, a klasickou alchymií rozvíjí intuitivními skoky rezonujícími s díly Gerharda Dorna, Roberta Fludda a hraběte Michaela Maiera, autorů těch nejinspirovanějších literárních plodů alchymické mysli. Zároveň se ale slučovalo i s pohledem na lidstvo a přírodu, který se zformoval s nástupem moderní chemie.


Po celou dobu našeho amazonského pobytu mě provázela alchymistická obraznost. Šestatřicátý emblém Maierovy Atlanty Fugiens je nádhernou vizuální hříčkou, která symbolicky propojuje houbu Stropharia cubensis s UFO, hyperobjektem, který jsme viděli na obloze. Ten obraz mi v těch dnech a týdnech trvale tanul před očima. John Dee hledal inspiraci pro svůj anděly obývaný věštebný kámen a okultní geometrii kryptického opusu Hieroglyfická monáda evidentně ve shodném okruhu výtvarných představ. Proč? Podařilo se snad této skupině alchymických adeptů proniknout do mystéria záhady, o němž se jejich současníkům a odpůrcům ani nesnilo?
Před mým vnitřním zrakem probíhal sled obrazů: Nicholas Flamel se svou ženou Pernelle, jejich legendami opředená láska a tajemstvím obestřený konec. Mutus Liber (Němá kniha) obsahuje vyobrazení dotyčné dvojice, jak pracuje u pece. Vypadá to téměř, jako by sušili houby. Jakého poznání se vlastně alchymie dopracovala předtím, než osvícenská věda adepty rozprášila a zbavila jejich komunikační prostředky nosnosti?

...

Je fakt, že změny vědomí, které jsme sdíleli, byly integrované a dokonale do sebe zapadaly: Tím chci říct, že symptomy schizofrenie, fantazírování, nových myšlenek a porozumění, které jsme vykazovali, byly sdílenou záležitostí. Zatímco můj bratr mne vnímal jako šamanského mesiáše ve všech jeho manifestacích, on byl pro mne kondenzovanou zvětšovací čočkou mysli umožňující cestu zpátky vesmírem, která se zdála být jedním z logických důsledků našeho experimentu. Každý z nás o samotě se jevil jako osoba podléhající klamu; na druhé straně navzájem jsme pro sebe byli jakýmsi prchavým důkazem toho, že hledisko toho druhého je správné. Rád bych ještě dodal, že ačkoli nebylo možné plně porozumět zvláštním procesům probíhajícím v bratrově mysli, věřil jsem, že se mi podaří proniknout do hloubky a integrovaného porozumění, jejichž se zdály ty to procesy býti projevem zároveň jsem chápal, že zjevná neschopnost uvědomovat si vlastní situaci byla způsobena tím, že jeho my si procházela jakýmsi fundamentálním zpětným procesem. Stejně jako film běžící pozpátku představuje divoce a iracionálně zmatenou podívanou, v níž se přesto nakonec všechny věci vrátí na své místo, tak byly podle mého názoru i myšlenky mého bratra a jeho fyzický pohyb prostým projevem přesného opaku toho, co by člověk logicky očekával.

Dennis byl přesvědčen, že mozek pracuje na principu hologramu. Na tuto myšlenku první přišel Karl Příbram, neurofyziolog ze Stanfordu, jehož názory byly tou dobou v našich kruzích velmi oblíbené. Příbram poukázal na to, že lze zničit či odstranit velkou část biologického mozku, aniž dojde ke ztrátě paměti. Podle stejného principu obsahuje část hologramu veškeré informace uložené do původního celku, z něhož byla tato část odňata. Dennis spekuloval už před naším experimentem, že by v průběhu pokusu mohl být na krátký čas schopen získat obrácený obraz uspořádání mého mozku či mé mysli. Když jsem pak v průběhu experimentu naslouchal volným asociacím jeho mysli, dospěl jsem k přesvědčení, že se to opravdu podařilo ovšem na mnohem delší časový úsek, než jsme původně předpokládali. Po pravdě řečeno jsem stále přesvědčen, že naší jedinou chybou v průběhu celého experimentu a událostí, které po něm následovaly, byla naše neschopnost přesně určit, jak dlouho bude celý proces trvat. Věřím také, že naše porozumění mechanice tohoto procesu, s výjimkou délky jeho trvání, bylo správné, i když stále neúplné. Jinými slovy čas je v této záležitosti stále problematickým bodem. V některých okamžicích volné myšlenkové asociace mého bratra zahrnovaly události, které jsem prožíval více než rok předtím a více než deset tisíc mil vzdálen od místa, kde žil Dennis události, o nichž jsem s nikým nemluvil.

V období následujícím těsně po experimentu vykazoval Dennis schopnost číst mé myšlenky. Rád bych tu jako ilustraci použil jednu historku. Seděl jsem před naší chatou v džungli a naslouchal Dennisovým volným asociacím. Několik okamžiků předtím jsem si všiml, že jsou jeho svaly napnuty takřka k prasknutí enormní fyzickou energií, která provází některé typy schizofrenie. Zmocnily se mě obavy, že by se Dennis mohl někdy v budoucnu začít bránit mým pokusům nenechat ho donekonečna se toulat archetypálními stezkami, jež ho trvale motivovaly k opouštění prostoru, který jsme momentálně obývali. Došlo mi, že kdyby Dennis použil tu nashromážděnou sílu, snadno by mě mohl zranit a pravděpodobně by také utekl. Když mi v mysli vytanula tato nepříjemná možnost poprvé, všiml jsem si, že Dennis opustil svou houpací síť a postavil se do vchodových dveří chaty. Hlasem, který byl dokonalým napodobením hlasu našeho otce, mě poté uklidnil vyslovenou myšlenkou, že: Dennis je hodnej kluk a nikdy by nic takového neudělal.

...

Nejdůležitější z faktorů, kterými bych chtěl dosvědčit, že se jednalo o víc než o jednoduchý případ simultánní schizofrenie, je překvapivá životnost teorie, kterou jsme vytvořili na základě pečlivého pozorování toho, co se nám dělo. Těžko může někdo popřít, že teorie hyperprostorové podstaty stavů vyvolaných halucinogenními drogami a experiment, který můj bratr podnikl, aby tuto teorii prokázal, přinesly pozoruhodné výsledky. Udělal jsem to, že jsem vzal výsledky tohoto vizionářského zjevení a dále jsem je rozpracoval. Jejich rozborem se mi podařilo objevit velmi elegantní, vlnově částicovou teorii o povaze času. Rád bych tu uvedl, že naše zážitky z La Chorrera jsou v tomto ohledu základem značně neočekávané revize matematického pojetí času užívaného ve fyzice. Staré pojetí času spočívá v čirém trvání a lze si jej představit jako hladkou rovinu nebo přímou linku. Moje teorie nahrazuje toto pojetí ideou, že čas je velmi komplexní fraktálový fenomén s mnoha různě velkými vyvýšeninami a prohlubněmi, přes něž je probabilistický vesmír, těhotný tím, co se stane, nucen se hrnout jako voda přes balvany poseté dno řeky.

Objevil jsem fraktálovou dimezi samotného času, matematickou konstantu, která nahrazuje teorii pravděpodobně možného komplexním, ale elegantním a dokonce téměř magickým souborem omezení, jež ovlivňují vyjádření novosti.

...

(pokračování)

Terence McKenna: Pravdivé halucinace