O projektu Venuše

Autor: Převzato <@>, Téma: Společnost a vztahy, Zdroj: www.zeitgeistmovement.cz, Vydáno dne: 03. 10. 2009

Projekt Venuše, který vede pan Jacque Fresco, předkládá rámec postupu a nástroje k vytvoření nové, humánní společnosti. Pan Fresco není vůdcem. Je pouze myslitelem, jenž je veden upřímným zájmem pomoci lidem.


Podpořte Projekt Venuše
 
Projekt Venuše je v procesu představení souboru hodnot a postupů, díky kterým můžeme dosáhnout společenské změny. Náš projekt poskytne nákresy a návrhy na prototyp komunity, jenž bude sloužit k otestování pravdivosti našich tvrzení. Budeme usilovat o dosažení žádoucího směru, který dopomůže lidem intelektuálně a emocionálně se přizpůsobit novému, technologickému věku. Cítíme, že cokoliv, co by nebralo v potaz celkovou představu o nové společnosti by bylo neefektivní a zbytečné. 
 
Jelikož jsme vzešli ze společnosti založené na peněžním systému, můžeme finanční prostředky pro vybudování této experimentální komunity získat několika různými způsoby. Prvním je vytvoření propracovaného filmu, ve kterém bychom představili výhody tohoto nového společenského zřízení lidem na celém světě. Další možností je postavení zábavního parku, v němž by návštěvníci mohli skutečně zažít některé z mnoha zážitků, které Projekt Venuše předkládá. Do dnešního dne byly vytvořeny knihy, videa, nákresy, modely, filmový scénář a výzkumné a vývojové centrum o rozloze přes 10 hektarů. 
 
Veškeré prostředky, které by tyto návrhy přinesly společně s příspěvky a výnosy z publikací, videí, seminářů, přednášek a grantů budou použity k zahájení výstavby prvního experimentálního města. 
 
Své návrhy poskytujeme široké veřejnosti a také všem vzdělávacím institucím. Vaši účast uvítáme. Pokud tyto návrhy podpoří dostatek lidí a připojí se k obhajobě našeho projektu, budeme moci vytvořit organizační jádro, abychom efektivněji prosadili cíle Projektu Venuše. 
 
Změna
 
Během Světové hospodářské krize v r.1929, kdy banky krachovaly a lidé byli propouštěni se stav věcí zdál beznadějný. Tyto okolnosti daly vzniknout novým organizacím, které měly vyřešit mnoho problémů – od Mankind United přes socialismus, komunismus až k technokracii a hnutí World Federalist. Tyto podmínky v lidech vzbudily hluboké sociální uvědomění a někdy se o nich mluví jako o biosociálních tlacích nebo o pochodu událostí. 
 
V současnosti lidé nejsou dostatečně informováni, aby navrhli náležitý a fungující společenský systém pomocí racionálních metod. Projekt Venuše nebudou zavádět současní političtí vůdci, kteří byli dosazeni tak, aby věci zachovali tak jak jsou, beze změn. Jen kvůli selhání existujících společenských institucí a politické nezpůsobilosti budou lidé hledat další možné alternativy společenských systémů. Jsou k tomu motivováni zejména kritickými podmínkami, které ohrožují jejich bezpečnost a existenci. 
 
Žádný stát na světě se dnes nechystá vzdát se své suverenity kvůli společenskému zřízení, které nikdy nebylo vyzkoušeno. Proto musí dojít ke společenskému zhroucení, které by podnítilo zájem o alternativní společenské systémy. V lidské historii k tomu došlo mnohokrát. 
 
Zhroucení
 
Projekt Venuše nemůže být spuštěn v globálním měřítku do té doby než světové ekonomické systémy selžou v uspokojování potřeb lidí. 
 
Kolaps peněžního systému může nastat díky automatizaci a nahrazení mnoha povolání technologiemi. Nejedná se jen o pracovníky výrobních linek, ale také o lékaře, inženýry, architekty a podobně. Jakmile dělníci a profesionálové přijdou o svou kupní sílu, průmysl, který na nich závisí nemůže fungovat. To bude konec peněžnímu systému. Nejde tak o to, jestli se průmyslníci vzdají svých podniků jako spíš o to, že lidé již nebudou mít takovou kupní sílu aby systém udrželi. 
 
K tomuto zhroucení už v globálním měřitku bez debat směřujeme. 
 
Zatímco tyto drastické podmínky pomohou vytvořit touhu po společenské změně, žádný jedinec ani žádná organizace nenavrhla jaké změny jsou nezbytné a jak jich dosáhnout. Nás současný systém nefunguje. Pokud si lidé neuvědomí či je někdo nepoučí o tom co je třeba udělat, budou se stále dokola opakovat ty samé chyby – války, hospodářský pokles, střídání prosperity a krize, hlad, chudoba a zbytečné lidské utrpení. 
 
Cíle Projektu Venuše nemohou být dosaženy, dokud lidé nebudou vědět o jeho návrzích a záměrech. 
 
Proto je naším hlavním úkolem vzdělávání přes média. Pokud se dost lidí dozví o tomto záměru, začneme s výstavbou prvního experimentálního města. Projekt Venuše má nákresy a návrhy na prototyp komunity. 
 
Experimentální město 
 
Projekt Venuše předkládá návrh pro výstavbu nového experimentálního města, které má dvojí účel:
 
Vyzkoušet funkčnost nákresů a návrhů Projektu Venuše a získat tak informace, které by lidem pomohly intelektuálně a emocionálně se přizpůsobit společenskému přechodu.
 
Založit trvalé plánovací centrum, které v budoucnosti využijeme pro krátko- a dlouhodobé plánování globálních projektů a které pomohou realizovat ekonomiku založenou na zdrojích a také v prevenci nedostatku, hladu, chudoby a jiných společenských problémů.
 
Toto nebude žádný troufalý soukromý podnik pro několik vyvolených, ale otevřené město přístupné široké veřejnosti. Navrhované kruhové uspořádání těchto nových měst není jen stylizovanou architektonickou koncepcí. Je to výsledek letitého výzkumu k poskytnutí prostředí, které nejlépe slouží potřebám obyvatel a přitom šetří zdroje. Bez rozsáhlých znalostí symbiotického vztahu mezi lidstvem a životním prostředím by bylo nadmíru obtížné přijít s uskutečnitelnými řešeními mnoha našich problémů. Projekt Venuše vzal tento a mnoho dalších faktorů v pečlivou úvahu. 
 
Rozhodnutí přechodně ustanovené vlády v tomto prostředí, by směřovalo k cílům, kterých je třeba dosáhnout pro vytvoření humánní a technicky udržitelné společnosti, která je ohleduplná k životnímu prostředí.
 
Jako každý jiný inovativní společenský projekt, začíná i tento s několika oddanými lidmi. Tito lidé věnují svůj čas aby informovali druhé o výhodách, které tento nový směr lidstvu přinese. Vítáme každého, kdo chce jakkoliv pomoci během počátečních fází nového experimentálního města. Také bude potřeba sestavit mezioborový tým systémových inženýrů, počítačových programátorů, architektů, urbanistů, sociologů, učitelů apod. 
 
Návrh Projektu Venuše nepovažuje ekologické podmínky za stálé a neměnné. Musíme být připraveni na přizpůsobení systému podmínkám, což je nepřetržitý proces. Tím se vyhneme zachraňování dočasných opatření, která by časem pozbyla užitečnosti.
 
Kruhové uspořádání by se mohlo stát prototypem pro řadu dalších nových měst po celém světě. Rychlost postupu budování bude záviset na dostupnosti finančních prostředků a počtu lidí, kteří tento směr podpoří, ztotožní se s ním nebo se na něm budou podílet.
 
Jelikož komunity takovýchto lidí stále vzkvétají a jsou stále více přijímány, mohly by se stát základem nové společnosti. Raději však procesem evoluce než aktem revoluce.
 
Projekt Venuše se nesnaží nabádat k rozvrácení existujícího systému volného podnikání. Věříme, že jeho konec přijde přirozeně jakožto součást společenské evoluce. Doporučujeme vám, abyste se lépe informovali o návrzích tohoto projektu v našich knihách a na našich videích. Zveme vás ke spolupráci ve snaze vytvořit novou civilizaci, ve které by každý mohl žít lepším životem. 
 
Na závěr 
 
Mnoho lidí se ptá, jak mohou co nejrychleji pomoci ke globálnímu sjednocení. Pokud se ztotožňujete s návrhy Projektu Venuše, můžete mu pomoci k realizaci tím, že se o nás více informujete v našich knihách a na našich DVD. Můžete tento nový směr prosazovat jakýmkoliv způsobem jste schopni. Pomůže i pokud budete o našem projektu mluvit s ostatními, shánět finanční prostředky, žádat o granty, přispívat k publicitě, propagovat přednášková turné nebo vytvářet propagační materiály. Velmi důležité je natočení filmu. Pokud tedy máte takové možnosti, kontaktujte nás. Musí se toho udělat mnoho a je zapotřebí velkého počtu lidí aby jsme tyto záměry představili veřejnosti. 
 
Naše poznatky a návrhy nákresů budou poskytnuty široké veřejnosti a všem vzdělávacím institucím. Pokud tyto návrhy přijme dostatečný počet lidí a ti se rozhodnou připojit se k nám v této nové obhajobě, pomohou vytvořit pevné jádro organizace, která pak bude o to víc schopna uskutečnit své cíle. 
 
Budoucnost je naší zodpovědností; pokud tuto zodpovědnost nebudeme schopni přijmout, budou za nás myslet ostatní.