Technológia myslenia - UM MÚDROSTI

Autor: Robert Urgela <aoum@atlas.cz>, Téma: Mnohopolárnost, Vydáno dne: 04. 11. 2009

Konštruovanie myslenia /iným slovom premýšľanie/ sa uskutočňuje na základe polarizovania objektov myslenia. Objektami myslenia sú pojmy, alebo slová v podobe symbolov. Každá myšlienka je ABSTRAKTNÁ, symbolizuje určitú skúsenosť, odráža ju, ale nie je totožná so  samotnou skúsenosťou. Napr. chuťovými analyzátormi vnímame určitú chuť a nazveme ju slanou. Zrakom vidíme Slnko, pomenujeme ho, ale názov, nie je samotným Slnkom. Symboly používame zvukové keď pomenujeme nejaký objekt, nejakú vlastnosť, zrakové, keď ho znázorňujeme obrazne a myšlienkové, keď si čosi predstavujeme.

 Um západnej civilizácie je podvojný. Všetok „materiál“ myslenia polarizuje na dve strany. Delí, selektuje, separuje. Na znázornenie tohto procesu môžu slúžiť symboly   + a -.    Pre proces myslenia je potrebný pohyb. Tento pohyb je v myslení lineárny. Napr. z minulosti do budúcnosti, od príčiny k následku, od malého v veľkému, od počiatku ku koncu, od malého k veľkému ... Opakuje sa to vo vede, v politike, náboženstve, kultúre, vo vzťahoch k iným, vo výchove nového pokolenia, v bežnom myslení. Tento princíp sa nachádza v logike bežného človeka, ako aj špičkovo erudovaného vedca. Sledujte pozorne dokazovanie nejakého matematického postulátu, alebo spor pri konflikte v bežnom živote. Smer pohybu sa pri dokazovaní uskutočňuje prechodom od niečoho k niečomu. / od horšieho k  lepšiemu, od klamstva k pravde,.../ Na tejto univerzálnej vlastnosti umu je založená koncepcia evolúcie, progresu, alebo všetkých hierarchií.

Východný mudrci si kládli otázku, či je príroda, vesmír, biosféra a  aj samotný človek iba lineárny? Prišli k záveru že lineárnosť je iba malou časťou prírody. Zastavením lineárnosti v myslení, vzniklo myslenie podvojné a nelineárne. Títo mudrci mysleli VLASTNOSŤAMI. Všimnite si výroky taoizmu, zen buddhizmu, védske spisy, sútry a ďalšie texty napísané v nelineárnom myslení. Zaoberajú sa VLASTNOSŤAMI a VZŤAHMI medzi týmito vlastnosťami. Prečo je výhodné práve myslenie vlastnosťami? Zoberme si napríklad vlastnosť nazývanú „láska,“ .Aká je tu logika. Príčina, množstvo, čas, objem, merateľnosť tu strácajú význam. Buď je alebo nie táto emócia, táto vlastnosť. Je mimo lineárneho času a priestoru. Je tu v momente , alebo nie je. Buď milujeme alebo nie. To je celé.

Týmto krokom sa človek vyslobodzuje zo zamknutosti lineárneho myslenia. 

A teraz si pozrime niekoľko príkladov z myslenia zo starých čias, kde môžeme sledovať druh použitého myslenia.
 

Proces myslenia závisí od použitých zákonov
 
 (+) = (–)(+)
čestný je ten, kto aj medzi nečestnými zostáva čestným
múdry je ten, kto je aj medzi hlupákmi múdrim
krása zostáva aj uprostred špiny krásou
pravdivé učenie je také, ktorá zostáva aj v ústach klamára pravdivým&
láskou možno pomenovať len taký cit, ktorý zostáva aj medzi nenávistnými ľuďmi láskou
 
  (+) = (+)(–)
miluje ten, kto miluje aj svojich nepriateľov
pravdivý človek zostáva pravdivým aj keď je obvinený z nepravdy
zlato sa blyští aj v blate
bohatý je ten, kto má dostatok aj v chudobe
 
 (+)(–) = (+)
čestný človek obvinený z nečestného jednania zostáva čestným
spravodlivosť aj v ústach klamára zostáva spravodlivosťou
lotos rastúci v blate je nádherný
 
 (–)(+) = (+)
násilie nad čistým človekom vyzdvihuje jeho čistotu
ničenie pravdy vedie k jeho víťazstvu
odmietanie čestnosti posilňuje čestnosť
hlupák učiaci sa múdremu učeniu múdrie
 
 (–)(–) = (+)
utrpenie nešťastných privádza k blahu
chorý hriešnik je zdrojom dobročinnosti
hlupák odmietajúci hlúpe učenie ide cestou múdrosti
hlúpy učiaci hlupákov sa stáva múdrym
 
(+)(–) = (–)

Pravdivé učenie v ústach nečestného človeka vedie k lži
dobro vytvárané zlými ľuďmi vedie utrpeniu
tvorivé zákony v rukách despotu vedú k úpadku
dobro v rukách ničomníkov sa mení na zlo