Plazmatičtí diskarnáti – Démoni z vyšších úrovní

Autor: Jiřina Miltech <miltech@silesnet.cz>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 09. 11. 2009

Měla jsem zajímavý rozhovor s jedním ze souputníků současným životem. Dozvěděla jsem se, (a nebylo to poprvé), že byl nařčen z nečestného jednání. Přímo byl slovně napaden, že lidi podvádí, že po setkání s ním umírají. Je docela známým léčitelem. Pohybuje se v okruhu lidí, kterým pravidelně pomáhá s jejich duchovním vzestupem. Také se zdravím. Nakonec z těchto „dam“ vylezlo, že teď jsou tu ony, aby pokračovaly ve vedení jeho „oveček“ ke Světlu místo něho.


Vskutku není zdaleka sám takto postižen. Setkáváme se s takovýmto jednáním dosti často všichni. I ve svém soukromém životě.

Vysvětlení není zase až tak složité. Pracuji s metodou duchovního léčení SRT. Je to systém čištění našich přednastavení pro tento život, tuto inkarnaci. V okamžiku, kdy cítíme, že nejde něco s božím pořádkem, poprosíme naše vyšší Já o pročištění příslušných programů od negativních energií, emocí a entit, poděkujeme a požehnáme za jejich pomoc a je vystaráno. U někoho se dostaví změna ihned – jedná se o lidi duchovně pokročilé, kteří vnímají energie. Nejpozději však do 3 týdnů.

Někdy se jedná o diskarnáty. Pak je třeba požádat o jejich očištění, odpojení a odvedení ke Světlu. Tím je odstraníme ze svého energetického systému. Diskarnáti jsou duše ulpělé z nějakého důvodu na pozemské úrovni z našich minulých vtělení. Doslova se „přilepí“ buď na osobu přímo, nebo na program, se kterým měli někdy v souvislosti s námi něco společného. Tam se živí naší energií – jako duše bez fyzického těla nemají jinou možnost. Způsobují změnu části naší energie na negativní pomocí programů, které svým vlivem zesílí. Vyvolají v nás pocit strachu a tím se živí a získávají postupně větší a větší sílu. Jsou napojeni na náš energetický systém – doslova přilepení. V tom místě, kde působí, se vytvoří blok a následně nemoc. Proudění energie zde je blokováno jako doprava před zablokovanou – ucpanou křižovatkou. Na nás pak je, abychom spustili program sebeuzdravení. Ovšem tyto programy jsou jimi taktéž blokovány. I na nich lpí jejich negativní vliv. Hovoříme o kletbách a prokletích. Proto poprosíme diskarnáty pročistit, odpojit a odvést ke světlu. Vyčistit náš energetický systém od těchto bloků – kleteb prokletí. Příslušné blokované programy sebeuzdravení projdeme pak bez zádrhelů – lehce.

Pokud toto nepomůže, pak je nutno změnit formulaci a poprosit o očištění, odpojení a odvedení ke Světlu plazmatických inkarnátů. Jsou to démonské bytosti z vyšších rovin vědomí, vybavené démonskými programy ovládání takové síly, že jejich odhalení a odsunutí do patřičných mezí není vůbec jednoduché. A mnohdy to ani není v našich silách. Jsou neústupní. Nedají na sebe sáhnout. Nestačí jen poprosit o jejich odstranění. Je třeba poprosit o jejich „duchovní nakopnutí“. Provádí se to přes postiženou osobu. Osobu, skrze níž démon prosazuje svůj záměr. Lidé si totiž vůbec nejsou vědomí, že je něco v nepořádku. Jedná se o posedlosti démonem. Tyto démoni jsou vybaveni tak mocnými programy, že zcela ovládnou mysl postiženého. Ten vůbec nevnímá cizí přítomnost ve svém energetickém systému. Je nezvratně přesvědčen o „své pravdě“ a přesvědčivě ovlivňuje i ostatní lidi. Může mu pomoci jedině někdo další, který to vidí – který prozřel. (Maskování mistrovskými energiemi.)

Tak to také provedl i tento můj přítel a kamarád.
Nyní je čas, abychom prozřeli všichni. Pak nebudou mít démoni – lidé jimi posedlí a jim propadlí svou vůlí – šanci nám škodit. Pouze nás upozorní, co máme řešit – jaká moudrost je nyní pro nás pro tento okamžik důležitá.

Mnohým z nás se to již daří. A připomínám – nemusíme je následovat. Ani přijímat jejich cestu za svou.

Jsme svobodné vůle. Zvolme svou cestu. Uvědomme si konečně, co je konkrétně pro naši osobu směrodatné. A jděme DO TOHO, či ZA TÍM.

Celý vesmír je s námi a přeje nám.

Spasme sebe i své démony pochopením jejich mise sítem lásky.

Jsme požehnanými dětmi svého Otce.