Scénáře soumraku civilizace růstu

Autor: Převzato <@>, Téma: Ekologie, Zdroj: www.blisty.cz, Vydáno dne: 09. 02. 2010

Ať o tom víme nebo ne, ať si to přiznáváme nebo ne, ať se nám to líbí nebo ne, žijeme v přelomové době. Kombinace a vzájemné ovlivňování vyčerpání energetických a surovinových zdrojů (nejde jen o ropný zlom, brzy narazíme i na meze zajištění dostatku zemního plynu, pitné vody, fosfátů a některých kovů) a klimatických změn (nehledě na to, zda jsou způsobeny aktivitou lidstva nebo přírodními faktory) nás staví před historicky unikátní děje.  


Většina dnes žijícího lidstva bude ještě za svého života vystavena v té či oné míře jejich působení. A většina lidstva na jejich důsledky není připravena. Naopak: S různou mírou aktivity a hlasitosti je popírá nebo ignoruje.

Není proto divu, že se objevují různě více či méně fundované a lépe či hůře organizované snahy předkládat veřejnosti analýzy současných procesů a jejich vlivu na vývoj společnosti v blízké budoucnosti a také prognózy dalšího vývoje včetně doporučení, jak by se mělo dále postupovat.

Významné místo mezi těmito snahami má rozsáhlý esej australského permakulturního aktivisty Davida Holmgrena Scénáře budoucnosti (Future Scenarios). Tento text z větší části vychází z Holmgrenových myšlenek.

Archeologie a historie nám ukazují, že základem populačního, kulturního a technologického rozvoje i pádu každé civilizace jsou přírodní (biologické a fyzikální) zdroje, z nichž civilizace čerpá, především zdroje energetické. I historie 20. století dává logičtější smysl, pokusíme-li se ji vysvětlit spíše jako dějiny soupeření o energie než jako střet ideologií. Z tohoto pohledu teď prožíváme konec éry fosilních paliv.

Historická ojedinělost současné situace spočívá v tom, že pro následující přechod od převládajícího energetického zdroje minulosti k budoucímu, který ho má nahradit, není žádný nový zdroj po ruce tak snadno, jako byly v minulosti uhlí a především ropa. Navíc jsme si zvykli, že snadno dostupné a levné energetické zdroje dosud zajišťovaly růst populace a konzumu, který jsme začali považovat za neomezený a zaručený.

Ani jedno z toho není pravda. Je k dispozici dost důkazů, že příští energetický přechod nebude probíhat způsobem známým několik posledních století – směrem k další koncentraci energetických zdrojů a mocenských struktur. Tuto skutečnost si různí výzkumníci, aktivisté, novináři a příslušníci kontrakulturních společenství uvědomují už desítky let, ale teprve postupně se zrychlující zdražování ropy od roku 2004 a potravin od roku 2008 začaly k problému přitahovat pozornost širší veřejnosti i politických předáků.

Přesto je na místě maximální míra pesimismu, pokud jde o naději, že přechod k příštímu ustálenému stavu civilizace proběhne rozumným způsobem a s co nejmenšími lidskými, přírodními a kulturními ztrátami. Představa postupného utlumování růstu a omezování spotřeby společnosti je v takovém rozporu s psychosociálními základy civilizace a mocenskými zájmy vládnoucích skupin, že je jimi zkreslována, zastírána, zesměšňována nebo prostě ignorována.

Na rozdíl od mnohých diskusí alternativních aktivistů, které trpí omezením pohledu jejich účastníků nejdále na horizont jejich vlastních životů, předkládané scénáře se snaží vidět staletí, ne-li tisíciletí dopředu.

Budoucnost energie

Rámec pro posouzení širokého spektra kulturně představitelných a ekologicky možných budoucností v průběhu příštího století nebo i v delším horizontu poskytují čtyři rámcové energetické scénáře, jak je znázorňuje následující graf:

Technoexploze předpokládá objev nových, rozsáhlých a koncentrovaných energetických zdrojů, které umožní pokračování růstu a materiálního bohatství. Symbolem tohoto scénáře by mohla být kolonizace jiných planet.

Technostabilita závisí na plynulém přechodu od materiálního růstu založeného na vyčerpávání zdrojů k udržitelnému způsobu spotřeby zdrojů a stavu populace (snad i ekonomické aktivity) na základě použití obnovitelných energií, které zajistí kvalitu života srovnatelnou se současným stavem. Možným symbolem tohoto scénáře jsou fotovoltaické technologie.

Úbytek energií zahrnuje nějaké způsoby omezení ekonomických aktivit, složitosti společnosti a populace s postupujícím vyčerpáním fosilních paliv. Rostoucí závislost na obnovitelných zdrojích s nižší energetickou hustotou postupně zcela změní strukturu společnosti. To naznačuje přesun osídlení a hospodářství na venkov, nižší spotřebu energie a progresívní pokles lidské populace. V mnoha regionech lesy získají zpět svůj tradiční status symbolu bohatství. Proto je vhodnou ikonou tohoto scénáře strom.

Zhroucení znamená selhání celého spektra vzájemně provázaných systémů, které udržují v chodu průmyslovou společnost, tak jak bude docházet k vyčerpání kvalitních fosilních paliv a klimatická změna zničí podpůrné ekosystémy. Bylo by nevyhnutelně spojeno s rozsáhlým vymíráním lidské populace a ztrátou znalostí a infrastruktur potřebných pro průmyslovou civilizaci, ne-li s ještě krutějšími scénáři včetně vymření lidstva a redukce většiny planetární biodiversity.


zdroj obr ZDE

Názory na budoucnost

Názory vědců a komentátorů na budoucnost jsou zabarveny podle jejich přesvědčení o míře, do jaké jsou společenské struktury produktem naší přirozené „geniality“, která je nezávislá na omezeních daných přírodou, nebo alternativně důsledkem biofyzikálních deterministických sil. Ti, kdo plánují a provádějí akce k formování budoucnosti (především současné vládnoucí elity) mají tendenci prosazovat scénáře, v nichž vidí možnosti svého účinného zasahování, i když to explicitně veřejně nezdůrazňují.

Víra ve věčný růst přežila opovržení matematiků vysvětlujících, že a jak konstantní exponenciální růst i při nízkých přírůstcích vede doslova k explozi. Pojem „negativní růst“ používaný ekonomy k popisu zmenšování ekonomiky sám o sobě záměrně navozuje pocit, že cokoli jiného než ekonomický růst je nemyslitelné.

Nevyslovené předpoklady růstu

Samotné odhalení těchto skrytých (a skrývaných) předpokladů ukazuje, jak slabé jsou základy pro jakoukoli plánovanou odpověď na problémy přechodného období. Průhlednost našich východisek se stává v čase turbulentních historických změn zásadní. Široce ignorován je i ošemetný problém závislosti finančních systémů na nekonečném ekonomickém růstu. Exploze ekonomické aktivity založené na finančních službách a informačních technologiích v dominujících ekonomikách na začátku 90. let vytvořila iluzi „vzdělanostní“ ekonomiky nebo „ekonomiky služeb“, i když teď je jasné, že globalizace prostě přesunula spotřebu hmotných zdrojů do jiných zemí, jejichž úkolem je podporovat růst v zemích založených na ekonomice služeb.

Lidský kapitál

Mnohé z víry v udržitelnost dosavadního charakteru růstu vyplývá z přesvědčení, že jeho vymoženosti jsou důsledkem neomezených množností lidského ducha. Avšak i „vzdělanostní“ společnost a na ní postavená „servisní“ekonomika včetně „lidského kapitálu“, který ji pomohl vytvořit, nejsou ničím jiným než přeměněnou formou energie, která byla do její výstavby vložena. Lze pokládat za jisté, že dosavadní široká přístupnost vysokoškolského vzdělání, činnost a vliv masových médií nebo aktuální formy zastupitelské demokracie by bez nadbytku levné a snadno přístupné energie nebyly možné. Předprůmyslové ekonomiky si takový výpadek produktivních sil v žádném případě nemohly dovolit.

Navíc se ukazuje, že významná část „výdobytků“ růstu je zcela dysfunkční. Například jimi vynucený způsob života většiny lidí neslučitelný s biologickou podstatou člověka vede ke strmému nárůstu nákladů na zdravotní péči. Velký podíl na růstu po energetických krizích 70. let měla ekonomicky „racionální“ politika privatizací. Začíná být zřejmé, kolik ze zdánlivého ekonomického růstu se realizovalo na úkor mnoha sociálních indikátorů blaha společnosti. Příkladem může být privatizace infrastrukturních odvětví, která způsobila dlouhodobé zanedbávání jejich údržby, růst jejich komplikovanosti v důsledku centralizace a tím jejich obtížnou řiditelnost a zvýšenou zranitelnost a také postupné dlouhodobé snižování jejich kapacity.

Charakteristickými pro vyspělou a odolnou společnost jsou kapacity pro stanovení dlouhodobých dosažitelných cílů, ale i nouzové strategie a politiky zajišťující vyrovnání se s nepředvídatelností a nejistotou. Díky svému globálnímu charakteru by naše průmyslová civilizace měla být schopna věnovat zdroje potřebné pro definování své strategie na všech úrovních. Místo toho vidíme krátkodobě „prospěšné“ chování a nezájem o osud budoucích generací. Takový přístup lze pochopit u jednotlivců, ale neměl by být vlastní korporacím, natož vládám.

Z uvedeného lze vyvodit, že podobně jako přírodní je i lidský kapitál obětí vyčerpání a že i méně materiální formy bohatství takto zprostředkovaně podléhají fungování přírodních zákonů. Tento fakt sám o sobě odůvodňuje domněnku o rozkladu civilizace.

Kolaps

Pro menšinu intelektuálů a řadových občanů, na které nedělá dojem možnost technoexploze nebo technostability, se logickou budoucností zdá být nějaký druh krize vedoucí ke zhroucení a kolapsu civilizace.

Především zde existuje dlouhá chiliastická tradice židovskokřesťanské civilizace, která čas od času dojde k přesvědčení, že náš svět je v zásadě nějakým způsobem vadný a že musí nastat „konec světa, jak ho známe“.

Dalším faktorem posilujícím tyto tendence je rychlé tempo současných kulturních změn a velmi krátká perspektiva pohledu moderních lidí na život. Kdyby budoucí změny měly zlikvidovat tento styl života, považovali by to za konec civilizace, i když jsou nanejvýš třetí generací, která takto žije, a i kdyby z historického hlediska šlo jen o nepodstatné změny. Návrat k podmínkám života za Velké deprese jistě koncem civilizace nebude. Toto přesvědčení možná odráží egocentrickou podstatu moderní mentality, díky níž považujeme své přežití a blahobyt za důležitější než naši předkové. Historická zkušenost morových ran nebo třicetileté války ukazuje, že společnost může přežít vymření významného počtu svých příslušníků, jehož výsledkem je úpadek a celková změna. V některých případech se dokonce život členů kolabující společnosti může vlastně zlepšit, jestliže se zdroje vynakládané na udržení komplexního charakteru společnosti uvolní pro pokrytí jejich základnějších potřeb. Nejlépe zdokumentovaný případ konce římské říše nasvědčuje spíše postupnějšímu a méně úplnému charakteru procesu úpadku.

Možnost úplného a relativně rychlého globálního kolapsu samozřejmě nelze zcela vyloučit. Důsledkem akceptování jeho scénáře jsou sklony k fatalismu nebo naivní pokusy o individuální nebo rodinné přípravy na přežití. Zároveň jde o scénář tak šokující, že ve společnosti posiluje odmítání vůbec o budoucnosti přemýšlet, čímž paradoxně může přispět k vyšší pravděpodobnosti jeho realizace. Možná si většina lidí myslí, že zhroucení civilizace je nevyhnutelné, ale doufá, že za jejich života k němu nedojde. Realističtější posouzení a adaptivní reakce na scénář zhroucení jsou jedině možné po hlubokém porozumění dlouhodobému scénáři úbytku energií.

Úbytek energií - opomíjený scénář

Veřejná diskuse o úbytku energií je všeobecně vnímána jako nereálná, obranářská a politicky neproduktivní, i když mnozí, kdo veřejně propagují strategie udržitelnosti, soukromě přiznávají, že úbytek energií může být nevyhnutelný. Nemusíme však věřit, že konkrétní scénář se odehraje, a přesto se na něj můžeme vážně připravovat – většina lidí si také pojišťuje domy, i když nevěří, že doopravdy vyhoří. Scénáře úbytku energií však vyžadují více předvídavosti a proaktivního plánování než scénáře růstu nebo udržitelného stavu. Rychle přibývající důkazy klimatické změny i ropného zlomu činí pravděpodobnost realizace takového scénáře vyšší navzdory hlubinně strukturálnímu a psychologicky podloženému popírání zřejmých skutečností.

Ekologické modelování naznačuje, že scénář úbytku energií by se mohl odehrát v podobném časovém rámci jako éra průmyslového růstu, tj. v průběhu asi 250 let. Podle historických zkušeností by se celý proces mohl skládat ze série krizí prokládaných fázemi relativní konsolidace a stabilizace, které by mohly trvat desítky let, než něco spustí další pokles a další stabilizaci.

Je bezpodmínečně potřebné přeformulovat scénář úbytku energií jako pozitivní proces, který může osvobodit lidi od mantinelů a dysfunkcí růstové ekonomiky a konzumní kultury. Bude to nutný proces, který nám poskytne pocit naděje a sounáležitosti se základními lidskými hodnotami vyjádřenými všemi tradičními kulturami během historie lidstva.

Čtyři scénáře úbytku energií

Předkládáme zde čtyři scénáře, každý je kombinací dvou proměnných, úbytku ropy a klimatické změny.


zdroj obr ZDE

Charakteristika scénářů je složitá a nevyhnutelně spekulativní, ale přesto mohou posloužit jako rámec pro úvahy, jak by ropný zlom a klimatické změny mohly přetvořit globální a místní energetické zdroje, vzorce osídlení, ekonomiku a veřejnou správu. Poskytují také pohled na možné odpovědi uvědomělých aktivistů, kteří si chtějí zajistit budoucnost svou a svých rodin pozitivním příspěvkem pro společnost. Tyto odpovědi by mohly obsahovat potenciálně účinné politiky akceptované odpovídajícími formami vlády, které by mohly fungovat v každém z těchto scénářů.

Hnědé technologie: Centralizované omezování seshora dolů

Pomalý pokles dostupnosti energie, příznaky drsné klimatické změny

Zelené technologie: Postupné decentralizované zpomalování

Pomalý pokles dostupnosti energie, příznaky mírné klimatické změny

Péče o Zemi: Obnova zdola nahoru

Rychlý pokles dostupnosti energie, příznaky mírné klimatické změny

Záchranné čluny: Pozůstatky civilizace

Rychlý pokles dostupnosti energie, příznaky drsné klimatické změny

Souhrnný přehled scénářů

Scénář Energie, zemědělství Sídelní formy, mobilita Ekonomika, peníze Politika Gender Kultura, spiritualita
Hnědé technologie Centrální vláda
High technologie
Fosilní paliva, jádro
Chráněné zemědělství
Přelidněná města
Individuální elektrifikovaná doprava
Vysídlení venkova
Masová migrace
Národní banky a měny Nacionalismus, fašismus
Třídní struktura a právo
Tržní distribuce
Regulace porodnosti
Převaha mužů Superracionalismus vs. fundamentalismus
Zelené technologie Decentralizované sítě, úspory
Zemní plyn, obnov. zdroje
Lesní hospodářství, organické zemědělství
Malá města
Elektrifikovaná veřejná doprava
Práce přes počítač
Regionální měny a fondy Městské státy s venkovským zázemím
Trh a přídělové hospodářství
Demokracie?
Rovnováha Humanismus,
ekoracionalismus
Péče o Zemi Místní distribuce
Voda, metan
Sběrné suroviny
Lesnictví, organické zemědělství a zahradnictví
Ruralizace předměstí
Znovuosídlení venkova
Minimální mobilita
Místní měny
Výměnný obchod
Malá města a bioregiony
Přímá demokracie?
Neofeudalismus?
Převaha žen Spiritualita, kult Země
Záchranné čluny Místní distribuce
Lesy, pastviny, Opuštěná města a průmyslové areály
Oázové zemědělství
Vesnické a opevněné komunity
Kočovníci
Výměnný obchod
Drahé kovy
Feudalismus
Patriarchální autorita
Převaha mužů Kult válečníků

 
Globální a místní perspektivy

Popsané scénáře se týkají budoucnosti asi miliardy relativně bohatých lidí žijících v průmyslových zemích. Pro mnoho lidí mimo tyto země přísliby prospěchu z globalizované průmyslové kultury už navždy zůstanou právě jen těmi přísliby. Jakmile se místní soběstačné komunity dostanou do područí monetarizované ekonomiky, jejích médií a konzumní ideologie, rozkládají se a kolabují. To je spojeno s migrací do velkoměstských slumů. Nejen zastánci, ale ani kritici konvenčních ekonomických procesů neberou v úvahu scénáře úbytku energií ani zvýšenou zranitelnost těchto lidí vyplývající ze ztráty soběstačnosti. Chudáci natlačení ve slumech a zcela závislí na nuzných příjmech si budou jen těžko zajišťovat přísun potravin a energií, až se systémy začnou hroutit. Na druhé straně tyto změny jsou stále ještě relativně nové a na mnoha místech lidé ještě nezapomněli, jak se pěstuje potrava, takže mají šanci vrátit se do rodných obcí. A navíc lidé dokážou být v extrémních situacích velmi vynalézaví a přizpůsobiví.V některých dříve relativně vyspělých zemích ekonomický kolaps a dlouhodobé konflikty v posledních desetiletích naznačily některé aspekty scénáře úbytku energií. Rusko, Argentina, Kuba, Zimbabwe a Severní Korea jsou takovými příklady. Většina svědectví není dobrá, poukazují na rozklad práva a pořádku, nejisté opatřování potravin, zkracování délky života a masovou migraci. Jedině snad kubánská zkušenost je výrazně pozitivní a ukazuje na příležitosti vývoje v podmínkách úbytku energií.

Depresivní a pozitivní scénáře

Podle svého založení každý může ve všech scénářích najít pozitivní i negativní potenciál. Přinejmenším můžeme lépe formulovat své odpovědi na každý scénář, jestliže rozeznáme síly stojící mimo naši kontrolu.Můžeme tak posoudit,jak mohou být základní lidské hodnoty a potřeby udrženy bez plýtvání zdroji na projekty nebo návrhy, které mají minimální šanci na změnu procesů základní dynamiky našeho světa. Některé reakce mohou být samozřejmě vnímány jako negativní, obranné nebo dokonce vedoucí k realizaci nežádoucích scénářů. V internetové komunitě ropného zlomu můžeme zřetelně vidět rozdělení na „optimisty“ a „katastrofisty“. Zhruba od roku 2005 se řada expertů přesunula na „katastrofistickou“ stranu fronty. Abychom se pohnuli dále v této zjednodušující a často kontraproduktivní debatě, je nutno vidět i některé pozitivní možnosti scénářů úbytku energií.

Stupňovitý úbytek energií propojený scénáři

Úbytek energií nemusí být spojitým procesem. Místo toho by mohl být charakterizován jako úvodní krize, která nastaví podmínky pro pro nové uspořádání, stabilní po nějakou dobu, než další krize povede k dalšímu poklesu. Odpovídá to historické zkušenosti, která říká, že růst je kontinuálnější proces než pokles. Tento průběh, vlastní ekosystémům, může být i modelem pro chování odpovědi lidské civilizace na nedostatek zdrojů a energií. Krizové stavy obvykle netrvají dlouho a na jejich důsledky si reorganizované psychosociální systémy zvyknou jako na novou normalitu.Následující graf ukazuje dvě možnosti vývoje produkce čisté energie na osobu po ropném zlomu. Diskontinuity představují období extrémních krizí, konfliktů a/nebo zhroucení

.
zdroj obr. ZDE

Červená křivka má extrémnější průběh, protože pokračující růst vede k náhlému poklesu prostřednictvím přírodních katastrof, ekonomické deprese a/nebo válek. Hnědé technologie se vynořují jako nový světový pořádek umožňující zotavení a mírný růst, než další klimatické změny, přírodní katastrofy a vyčerpání fosilních paliv přivodí další diskontinuitu vedoucí do světa záchranných člunů. Zelená křivka je méně extrémní s nižšími vrcholy a mírnější sestupnou částí v průběhu první diskontinuity. Přechod od zelených technologií k péči o Zemi je pak téměř kontinuální.Graf ukazuje i relativní úrovně produkce čisté energie na osobu. Tento poměr je spíše spekulativní, protože závisí na mnoha faktorech. Vyšší produkce energie v hnědých technologiích může podporovat vyšší míru organizační a technologické složitosti, zatímco zelené technologie mohou být energeticky úspornější při poskytování skutečných služeb pro lidi. Hrubší diskontinuita vedoucí ke hnědým technologiím může znamenat vyšší míru úmrtnosti ve více urbanizovaných společnostech a přísnější kontrola porodnosti může více snížit populaci. Naopak nižší míra úmrtnosti během mírnější diskontinuity vedoucí k zeleným technologiím kombinovaná s vyšší mírou porodnosti potřebnou k využívání rozptýlenějších venkovských zdrojů zelených technologií může mít za následek celkově vyšší populaci. I když čisté energie na hlavu je méně, život v průměru může být lepší než ve scénáři hnědých technologií.Podobně v průběhu krize druhé diskontinuity se úmrtnost více zvyšuje na červené křivce vedoucí k záchranným člunům. Proto je relativně více energie na hlavu, i když život uprostřed nadbytku zdrojů recyklovatelných surovin a odpadů z opuštěných sídel a průmyslových areálů je drsnější. Větší nadbytek rozptýlených obnovitelných zdrojů scénáře péče o Zemi vede k vyšší míře porodnosti, potřebné k jejich využívání. Spolu s nižší mírou úmrtnosti má větší celková populace k dispozici velmi nízké množství energie na hlavu. Účinnější komunitní hospodářství a spíše duchovní než materiální kultura však může vést k většímu blahobytu, nehledě na omezené zdroje na osobu.

Vnořené scénáře

Existuje ještě jeden způsob, jak přemýšlet o těchto scénářích. Následující obrázek je ukazuje jako vnořené jeden do druhého na odpovídajících úrovních organizační struktury. Tento přístup naznačuje možnost, že všechny úrovně od rodiny až po nadstátní celky se budou spolu s oslabováním globálních struktur transformovat, ale žádná z nich se nezhroutí jako celek. Struktury, které si systémy vytvářejí, jsou souměřitelné s jejich velikostí a úrovněmi, na nichž fungují. Pro nadstátní celky, vlády federací a velkých států a nadnárodní korporace je přirozené vytvářet systémy charakteristické pro scénář hnědých technologií. Podobně menší státy, regiony a velká města si vytvářejí rozptýlenější, různorodější a menší systémy scénáře zelených technologií. Středně velké podniky využívající regionálních zdrojů a trhů tento scénář posilují. Menší formy organizace (malé podnikání a místní správa) mohou realizovat mnohé strategie použitelné ve scénáři péče o Zemi. A každé plánování záchranných člunů je spíše soukromou aktivitou lidí a/nebo komunit, kteří/které zcela postrádají důvěru ve stabilitu ekonomiky a společnosti.


zdroj obr ZDE
 

Celý článek...

Jindřich Kalous
Britské listy

 

Poznámka redakce:

Nadšenci pro rodové statky počítají pro jednu rodinu jeden hektar jako základ soběstačnosti. Ovšem je nutné dodat, že by ta soběstačnost musela být hodně skromná. V současné době připadá v ČR podle statiskických údajů 1,3 obyvatele na 1 ha (veškeré plochy ČR). Přitom zemědělské půda je v ČR 42 800 km2 (54%) a lesní půdy 26 300 km2 (33%), takže to už je 1,5 obyvatele na hektar). Pro skutečnou soběstačnost by si tedy tři lidé na dvou hektarech museli vypěstovat úplně všechno, nejen potraviny, ale i suroviny pro výrobu šatstva, topivo, stavebního dřevo a pod. To by ale znamenalo při zhora uvedených scénářích "dřinu a krvavý pot" pro všechny. Dalším aspektem je, že by se musely obrovské plochy půdy znovu "rekultivovat" po dlouhodobé devastaci současným "průmyslovým" zemědělstvím. Pokud by se totiž tyto scénáře naplnily, nebudou pohonné hmoty na provoz strojů a na umělá hnojiva budeme také moci prakticky zapomenout.

Zajímavé odkazy:
http://www.sshr.cz/usekRopneBezpecnosti.htm
http://fukuokafarmingol.info/foverfound.html
(JiHo)