Mlčiac prehovoria cez nás - Anita Šebíková a jej tvorba

Autor: Albín Virtus <albin.virtus@gmail.com>, Téma: Poetická čajovna, Zdroj: www.anita-sebikova.ic.cz, Vydáno dne: 11. 01. 2012

Tvorba výtvarníčky Anity Šebíkovej sa pohybuje v oblasti užitého i voľného umenia. Pozornosť zameriava na vnútorné zjavenia, svet autentickej umeleckej reflexie skutočnosti presiaknutej poetickou imagináciou. Premenlivosť hmoty, relativitu priestoru a času, neuchopiteľnosť mnohovrstvej pravdy zahaľuje hmla ticha a pulz života zároveň.


    Obrazy vyjadrujú zhmotnený výraz psychického stavu. Prelína sa v nich skutočné s nadzmyslovým, poznané s neznámym, ktoré možno skôr čiastočne vyciťovať, ako ohraničene komplexne obsiahnuť.  Farby a tvary expandujú, navzájom sa prelínajú a vzápätí ohraničujú, expresívne prejavy prechádzajú do jemných zahmlených vízií.

    Diela nadväzujú spojenie s divákom a rozširujú komunikáciu s „bytosťami“ a „svetmi“. Pod pojmom „bytosť“ autorka označuje bližšie neidentifikovanú formu života, živý organizmus. Tvorba odráža možnosti jej existencie v pozemských i iných svetoch. Prekrytie týchto svetov v bezčasovosti. Hľadanie paralel medzi mikrokozmom a makrokozmom. Bytosť v Univerze, Univerzum (v) bytosti. Zobrazuje proces transformácie, transcendentnú  skúsenosť. Príbehy, ktoré nekončia, spletité vzťahy, vzájomnosti.

    Za hladinami jednotlivých vrstiev môžeme cítiť niečo vzdialené. Pripomína minulé, presakujúc z prežitého spoza prahu. Diela mlčiac prehovoria cez nás. Zobrazujú pravdu inej sféry bytia, neviditeľné pramene viditeľných vecí.

    V oboch médiách – textile i skle – pohľad cez viaceré vrstvy maľby otvára pohľady do paralelných svetov. Tie sa dopĺňajú, zrkadlia, vysvetľujú súvislosti, pýtajú sa, prebúdzajú v nás otázky.

Zdroj: www.anita-sebikova.ic.cz   - Anita Šebíková
Foto: www.umeleckediela.sk/sk/profil/anita-sebikova   - virtuálna galéria

Anita Šebíková
Anita Šebíková
Anita Šebíková
Anita Šebíková