Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 01. 04. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Romain Rolland:
Nejhorší chorobou, kterou svět trpí, není síla zlých, ale slabost dobrých.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Mayský sněm promlouvá
(01. 04. 2017, 2680x)
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2336x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2304x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2278x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Channeling


Převzato (www.miroslav-zelenka.cz) - Duchovno - 19. 10. 2010 (3117 přečtení)

Internet je dnes zaplaven množstvím informací pocházejících z channelingových zdrojů. Není zcela jednoduché posuzovat nezaujatě kvalitu a hodnotu informací z takovýchto zdrojů pocházejících. Nedávno si bylo možno přečíst na jedněch webových stránkách vyjádření o nevalné kvalitě velké většiny channelingů a pro jejich hodnotu byl použit poměrně dost ostrý výraz. Pro pochopení, proč tomu tak je, je vhodné provést určitý rozbor, který by mohl být určitou pomůckou při hodnocení channelingů, channelingových informaci a jejich zdrojů.


S velkou snahou a pečlivostí se vyhýbám ve svých článcích cizím slovům. Za prvé jsem Čech, mám češtinu rád a jsem přesvědčen, že s použitím českých slov se dá vyjádřit téměř vše a za druhé bych byl rád, aby tomu, co chci sdělit, rozuměl co nejširší okruh lidí.  Odstrašujícím příkladem jsou někteří politici používající někdy věty typu „Odsouhlasili jsme konsensuální dohodu“.

Protože však slova channeling, channel, případně channeler v češtině mají významy velmi odlišné od významů zamýšlených pro použití v tomto článku, jako např. kanálování, kanálový a kanálník, používám v tomto článku anglické výrazy, které znějí přeci jen lépe a odpovídají více tomu pojmu v tom smyslu, ve kterém je tento pojem všeobecně používán v těchto souvislostech i v češtině.

Na začátku se pokusím vymezit pojem channelingu tak, aby nedocházelo k nedorozumění vzhledem k rozdílným definicím tohoto jevu. Protože jsem nenalezl na internetu žádnou vhodnou definici, pokusím se o svoji vlastní, která by byla vhodná pro účely tohoto článku.

Channeling v nejširším smyslu slova chápu jako mimosmyslové získávání informací formou spojení s vědomím, které je odlišné od vědomí channelera (jednoslovný překlad do češtiny je velmi problematický, snad významově nejblíže je výraz přijímající).

Často používaný popis channelingu jako napojení se na vyšší duchovní světy je pro účely tohoto článku zúžený a proto ne zcela vhodný. 

Jen pro přesnost není předmětem tohoto článku poskytování informací, které nepocházejí z channelingu a jsou z různých důvodů za takové vydávány. Někdy se může jednat o neochotu převzít plnou odpovědnost za vlastní názory a teorie a někdy o snahu zvýšit vážnost svých myšlenek jejich „povýšením“ na získaných channelingem.

Základem channelingu je tok informací kanálem (anglicky channel), který se pro tento účel vytvoří mezi channelerem a zdrojem. Tak můžeme logicky dojít k zřejmému závěru, že pro kvalitu informací získaných channelingem jsou důležité tři faktory.

A. Zdroj – jeho kvalita a úmysly

B. Kvalita kanálu

C. Channeler – jeho kvalita a úmysly.

  

A. Zdroj – jeho kvalita a úmysly

Zřejmě je toto nejvýznamnější faktor pro kvalitu channelingu. Ve smyslu definice channelingu, tak jak je použita pro účely tohoto článku, může být zdrojem jakékoliv vědomí odlišné od vědomí channelera. Tato formulace „jakékoliv vědomí“ tak už sama o sobě odhaluje možnost získávání informací majících minimální kladnou až zápornou hodnotu pro channelera a jeho posluchače či čtenáře. V každém případě však má předávání informací vždy určitou hodnotu pro zdrojové vědomí, protože jinak by informace nepředávalo.

Následně uvedené příklady možných zdrojů nejsou v žádném případě míněny jako vyčerpávající výčet. Vždy je míněno vědomí konkrétní entity. 

   

1. Senzibilně nadaný člověk schopný předat informace vědomí channelera.

Zvláštním a zajímavým způsobem channelingu je channeling s osobou žijící, která je běžně při vědomí, kdy hovoříme s jejím podvědomím a tato osoba o tom vlastně ani neví. Je to rozhovor s duší toho dotyčného, která je širší než jeho bdělé vnímající vědomí. Takto možná získával mimo jiné své informace pro léčení i Edgar Cayce.

2. Astrální bytost

Zde je pravděpodobně největší předpoklad nekvalitních informací, a to dokonce dost často záměrně nepravdivých.

3. Duše zemřelých

Nejčastější channeling mezi blízkými bytostmi, jež smrt rozdělila.

4. Mimozemšťan

V této skupině dochází pravděpodobně nejčastěji k tomu, že zdroj se vydává za někoho jiného než je, tedy za mimozemšťana.

5. Vyšší inteligence, bytosti z vyšších „dimenzí“, andělé apod.

Nejčastěji spojení s tímto druhem bytostí navazují nábožensky silně orientovaní lidé, kteří se však nechají snadno oklamat astrální bytostí.  

6. Nadřazená mysl channelera, jeho overego (vědomí přesahující ego)

Naopak tento channeling je spíše charakteristický po lidi, kteří nejsou vyznavači žádného konkrétního náboženství, což ovšem neznamená, že nevěří v boha v nejširším smyslu toho slova. 

Lidé běžně nehovoří se svým overegem. Na otázku proč tak nečiní tvrdí, že to neumí. Na otázku, zda to zkusili, odpoví, že nikoliv.

7. Bůh

Otázka channelingu s bohem má dvě stránky. Protože bůh je všechno, tak všichni stále každým dnem a každým okamžikem hovoříme s bohem. Na druhé straně není možno dělat channeling přímo s bohem protože je to mimo rozsah schopností našeho vědomí, naší inteligence. Tyto dvě rozporné pravdy platí současně.

Vyjdeme-li z předpokladu, že vědomí uvedená pod bodem 5, 6 a 7 jsou zainteresována pouze na channelingu nezištně, je možno u vědomí ve všech ostatních bodech předpokládat, že důvody channelingu pro zdroj mohou být tři. Vlastní prospěch zdroje (ať už si pod tím představíme cokoliv), prospěch channelera a prospěch obou (zde je možno jako příklad uvést channeling mezi milujícími se dušemi, z nichž jedna je na tomto světě a druhá na „onom“ světě a channeling je pro ně v ten okamžik jediný způsob komunikace).

Je zřejmé, že pokud důvodem channelingu je vlastní prospěch zdroje, je kvalita předávaných informací pro channelera a jeho okolí, přinejmenším velmi problematická.

Při posuzování zdroje je nutno velmi důkladně a obezřetně zkoumat, o jaký zdroj se vlastně jedná, protože je velmi problematické ověření informace zdroje o jeho vlastní identitě, snad s výjimkou osob blízkých, kde je možno vhodnými dotazy snížit riziko falšování vlastní identity.

Pro rozumně uvažujícího člověka s určitými zkušenostmi s channelingem není někdy obtížné rozpoznat ve veliteli kosmických lodí „Galaktické federace“, archandělu Michaelovi apod. astrální bytost, která si jen tak hraje, nebo energeticky využívá channelera, anebo vědomí, které poskytuje určité nepřesné nebo ne zcela pravdivé informace s určitým konkrétním záměrem, jímž ale není prospěch channelera či jeho okolí.

Většinou je možno posoudit kvalitu informací týkajících se základních filozofických otázek a kosmologie, které předává téměř každý „vážný“ channelingový zdroj. Toto posouzení nám však poslouží více méně pouze k negativnímu vymezení channelingových zdrojů, protože ani vynikající kvalita (míněno z úhlu pohledu posuzujícího) těchto informací nemusí znamenat, že informace, jejichž ověření je pro nás obtížné či nemožné (zejména týkají-li se událostí budoucích) jsou kvalitní a mohou nám být prospěšné. Určitou šanci na kladný výsledek v daném případě je, pokud se shodují předané informace od více zdrojů „obecně“ (asi lze vyjít z předpokladu, že každý channeler považuje svůj zdroj za kvalitní) považovaných za kvalitní. 

Všeobecně považuji za nedůvěryhodné channelingy, které se zabývají přílišnými detailními informacemi, zejména informacemi o titulech a jménech všech různých velitelů a podvelitelů kosmických lodí a různých mistrů a archandělů a vládců naší sluneční soustavy, galaxie a vesmíru s přílišnými detaily. Jsem přesvědčen, že pokud se jedná o kvalitní channelingový zdroj, tyto informace neposkytuje, protože nemají žádný význam pro nás, nemají informační hodnotu.

K čemu je dobré vědět, jestli je vládcem Galaxie archanděl Gabriel nebo archanděl Michael.

Informace, ze kterých zřetelně probleskují silné náboženské, případně i nábožensko-ideologické prvky klasických Zemských náboženství, a to zejména křesťanství, je možno považovat samozřejmě za channelingové, ale je otázka kvality tohoto zdroje, protože kvalitní channelingové zdroje nejsou ovlivněny náboženstvími našeho zemského typu.

Běžně uznávané channelingové zdroje jako Rozhovory se Setem, Hovory s Bohem, příp. i Zápisky Paula Bruntona, které považuji za channelingový zdroj, se informacemi o jménech různých velmistrů a vládců galaxií apod. nezabývají.

 

B. Kvalita kanálu

Je závislá na kvalitě zdroje, channelera a na prostředí v nejširším slova smyslu, ve kterém se channeler nachází, jak při vlastním channelingu, tak i v běžném životě.

Channelingové informace mohou přicházet ve formě verbální, tzn. slovně sdělené informace, ve formě obrazů, případně komplexních vjemů, kdy je problém s interpretací obdrženého vjemu. V případě verbální informace se vlastně předává pouze obsah toho, co nám bylo řečeno a nemělo by tak dojít k většímu zkreslení channelerem - přijímající osobou.

Ne, že by nemohlo dojít, ale je tu menší pravděpodobnost, pokud přijímající neovlivní nebo nezmění částečně obsah té informace ve smyslu, jak si představuje, že by ta informace měla vypadat. Což by ovšem správný přijímající neměl činit.

U informací přijímaných formou obrazů a komplexních jevů je někdy obtížné jev či událost časově zařadit.

Rovněž bývá někdy obtížné vyjádřit vjemy, které pocházejí z vyšších dimenzí. Je velmi obtížné slovně vyjádřit to, jakou informaci jsme dostali, protože pro to nebývají vhodné výrazy v lidštině (míněna lidská řeč).

Kvalita kanálu bývá ovlivněna kvalitou času a okolního prostoru přijímajícího a do značné míry rozdílností frekvence vibrací mezi zdrojem a channelerem.

Kvalitou času je míněna doba a jednotlivé cykly denní a noční doby. Kvalitou prostoru je míněno okolí energetické, okolí umožňující naprostý klid a neovlivňující rušivě čistotu toho kanálu.

Rušivými prvky můžou být hluk, světlo, elektrosmog, přítomnost příliš silných lidských energií, zejména negativně naladěných lidí.

Ideálním prostředím pro channeling bývají místa bez lidí v přírodě, ideální dobou bývá noc. Neplatí to však obecně.

Kvalita času a prostředí ovlivňuje i schopnost channelera soustředit se na channeling

C. Channeler – jeho kvalita a úmysly

Pokud zde používám výraz channeler, tak tím v žádném případě není míněno omezení pouze na bytosti rodu mužského. Naopak ženy mezi channelery převažují, protože obecně ženy bývají senzibilnější, jsou častějšími médii a používají při svých mentálních procesech více pravou hemisféru.   

Kvalitu channelera ovlivňuje jeho schopnost uvést se do stavu rozšířeného vědomí, do stavu ve kterém je chopen přijímat informace, které jsou minimálně či vůbec ovlivněny jeho názory tj. vytvořit čistý kanál se zdrojem nerušený vlastními myšlenkami. Tato schopnost se dá snad nejvíce ze všech aspektů ovlivňujících kvalitu channelingu ovlivnit vlastní pravidelnou prací. 

Stupeň poznání, kterého channeler dosáhl má významný vliv na kvalitu channelingových informací. Poznání, které mu umožňuje za prvé přijímat tyto informace v nezkreslené podobě, za druhé jim sám rozumět a interpretovat je. V případě, že informace nejsou ve verbální podobě, tak je interpretovat a převádět je do slovní podoby tak, aby došlo k minimálnímu zkreslení a aby byly srozumitelné i ostatním lidem. To bývá někdy velmi obtížné, protože se v mnoha případech jedná o sdělení nesdělitelného, protože chybějí adekvátní výrazy nebo pojmy v lidské řeči a tak nezbývá než používat modelů, analogií a přirovnání, která jsou srozumitelná. Některé channelingové informace, které se tváří velmi sofistikovaně (formálně propracované) a učeně, jsou velmi nesrozumitelné a nemají tak téměř žádnou informační hodnotu.  

Silně bývají channelingové informace ovlivněny náboženskými a filozofickými názory a koncepcemi channelera, protože prostě jiné myšlenky než ty, které odpovídají jeho náboženským a filozofickým představám, prostě nepřijme. Lze také předpokládat, že kvalitní channelingový zdroj formu a obsah informací přizpůsobí kvalitě channelera a stupni jeho poznání. Takže například pro křesťanského věřícího jsou informace přioděny do křesťanského hávu, pro muslima do islámského hávu a pro buddhistu do buddhistického hávu, i když podstatný obsah sdělení nebo poselství je zcela zřejmě shodný. 

V neposlední řadě pro kvalitu channelingu jsou důležité i úmysly channelera, jestli mu jde opravdu o to, předat dál informace, které dostává anebo jestli si tím posiluje vlastní ego, dělá to pro peníze nebo z jiných podobných důvodů. Zde má zřejmě rozhodující vliv stupeň duchovního vývoje channelera. 

Chtěl bych ale vyloučit skutečnost, že to někdo dělá tak, že si prostě vymýšlí, že se jedná o informace pocházející z channelingu. Tam se nejedná o channeling, tam je to prostě pouhý klam, což ovšem ještě nemusí znamenat, že vlastní informace nepravdivě označované jako channelingové, musí být nekvalitní. 

Přičemž nepochybuji, že takovýchto druhů channelingu, které úmyslně zkreslují informace nebo uvádějí informace nepravdivé s nějakým konkrétním cílem, je na internetu poměrně dost.

Každý člověk je schopen channelingu. Je možno se ho naučit tak, jak je možno se naučit dalším věcem, které se zdají být vyhrazeny pouze některým osobám.

Jako nejvhodnější považuji pro začátek se učit channelingovému rozhovoru se svým overegem (nadřazenou myslí), kde se dají mnohé informace po delší dobu i ověřovat. Je možno si dlouhodobou prací a rozhovory s overegem ověřit, zda předané informace popsaly pravdivě události, které nastaly až po channelingu, nebo pravdivě popsaly skutečnosti, které channeler v době channelingu nemohl znát.

Pokud po delším důkladném ověřování dojdeme k závěru věrohodnosti informací, lze přistoupit i k channelingu s dalšími vědomími  

Pokud mám ověřeno, že spojení s overegem funguje kvalitně, je velká pravděpodobnost, že moje overego mně spojí opravdu s tou bytostí, o kterou požádám a nenarazím na nějakou astrální nebo zlou bytost, případně na nějakého podvodníka.

Základem channelingu je vyprázdnění vědomí tak, aby člověk dostával informace, které nejsou ovlivněny jeho názory a jeho myšlenkami. Vhodné je položit otázku a poté vyprázdnit vědomí.

Při déletrvající spolupráci se svým overegem pak channeling probíhá tak, že odpověď se objevuje takřka současně s myšlenou otázkou. A někdy už není nutné klást další otázky a rovnou přicházejí odpovědi na další pomyslné otázky, které bychom měli připraveny.

Rovněž není špatnou součástí takového channelingu místo konkrétní otázky poprosit o předání informace, která je pro mě v tomto okamžiku podstatná a zajímavá.

Jednou z dobrých cest v channelingu je položení otázky, na kterou nemůžeme znát odpověď. Například cizí osoba prosí o odpověď na určitou otázku, kterou vám ale nesdělí. Potom se zeptám overega a pokud dostanu odpověď na otázku, kterou jsem neznal, je zřejmé, že absolutně nepřichází v úvahu ovlivnění odpovědi mými názory a myšlenkami zejména, když se jedná o osobu, o které nic nevím. Pokud odpověď měla kladnou informační hodnotu pro tuto osobu, lze předpokládat, že v tomto případě se jednalo o kvalitní channeling a dá se to považovat za určitý doklad ověření zdroje.

Miroslav Zelenka
www.miroslav-zelenka.cz

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!