Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 04. 08. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Bertrand Russell:
Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2582x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2540x)
Svět se mění
(19. 11. 2017, 2540x)
Nejsme připraveni
(27. 09. 2017, 2436x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Ceylonská magie


Převzato (www.rota.cz) - Duchovno - 18. 10. 2007 (4552 přečtení)

Druhy náboženství
Tento ostrov je z hlediska religiozity velice zvláštní. Na velmi malé ploše zde nalezneme mnoho různých původních i převzatých duchovních směrů. Největší význam na vývoj cejlonského náboženství (a tudíž i zdejší magie) měl budhismus, hinduismus, křesťanství nebo islám. V malé míře je zde zastoupen i judaismus, který však na celkový náboženský vývoj Ceylonu neměl zásadní vliv. Velmi zajímavé náboženství mají např. VÄDDOVÉ, v němž nacházíme kořeny původního lidového formátu.


Náboženství lidová
Jeho formy nejsou jednotné a jako celek se rozpadá do menších soustav a útvarů, podle národopisné příslušnosti jejich vyznavačů. Nejvýraznější je lidové náboženství SIMHALSKÉ a TAMILSKÉ. Simhalské náboženství vzniklo jako novotvar budhismu, ale vlivem křesťanství a islámu se od něj odloučily další skupiny, které se k těmto směrům přiklonily. Tamilské náboženství vzniklo původně z hinduismu a k němu se také dodnes nejtěsněji přiklání.

Všechny náboženské směry zde však vykazují velkou podobnost a téměř jednotný ráz. Odráží se v nich etnografické převraty na ostrově, ale i míšení různých etnik.

Arijci
Původní zemí Arijců byla pravděpodobně stará Baktrie. Počítali se mezi ně indo-arijské a iránské kmeny, a takzvané západní větvi patří Řekové, Římané, Keltové, Germáni a Slované. Mezi těmito národy je příbuznost jak jazyková tak i náboženská. V předhistorických dobách uctívali Arijci jednoho Boha, kterého nazývali Dyaus (ze sánskrtsého div-zářiti). Slovo dyu znamená den, či nebe, termín Dyaus pitar znamená Otec Nebe. Přídomek asura, znamená v původním významu "Pán" nebo "Vládce". Leopold Schroeder (bývalý profesor na vídeňské univerzite) píše: "Již delší dobu se tvrdí a dokazuje, že Arijci neboli Indoevropané v pravěku uctívali jako nejvyššího Boha nebe, že již tehdy jej zvali Otec nebo přesněji v úzkém spojení Otec nebe."

Indové uctívali Dyaus pitara pod názvem Dyaus asura (Pán nebe), který vládl nejen nad lidmi, ale i nad bohy. Bylo to v době, kdy indo-iránská větev žila ve společných sídlištích s národy indo-evropskými. Stejně jako Jahve, či Ahuramazdah z Avesty i Dyaus Asura je Bohem etickým, strážcem mravnosti a práva.

Etnografická záhada
Otázka původu a příslušnosti Simhalců je zahalena rouškou tajemství a nánosy věků. Simhalci samotní nejsou pravděpodobně "čistou arijskou rasou". Nejsou již Arijové, jak o sobě tvrdí, ale jejich jazyk se k arijským řadí. Na vznik tohoto kmene působily vlivy arijské i drávidské a další nám "neznámé prvky". Tím se otevírá i otázka původu VÄDDŮ, kteří se od Simhalců antropologicky moc neliší. Jediným rozdílem mezi oběma kmeny je fakt, že u Väddů ve sféře vlivu převážily právě ony "neznámé prvky" nad vlivy arijskými a drávidskými.

Simhalci své tvrzení o arijském původu opírají o pověst o králi Vidžajovi. Nejúplnější znění této legendy najdeme v kronice Mahavamsu a Dipavamso. V Mahavamsu se tvrdí, že Vidžaja přišel na Ceylon ze západu přes Bharukaččhu (nynější Broach). Obě kroniky patrně vycházejí ze stejné předlohy, kterou byl starý komentář k budhistickému kánonu, zvanému Atthakatha nebo Porana.

Podle pověsti Vidžaja, který se svým průvodem sedmi set krajanů osídlil Ceylon, byl synem Sthabahua a jeho sestry Sihasivali ( byli dvojčata). Sihabahua vládl v zemi Lálu, v hlavním městě Sihapuře. Matkou obou pak byla princezna Vangu a otcem lev. Vidžajovo potomstvo se nazývá potomstvo lva Simhala (či Sihala). Legenda o lvím původu se objevuje taktéž na východním pobřeží Indie. Pověst o původu rodu Kesari (nynější Orrise), která nese tytéž znaky a archetypy. Můžeme se domnívat, že obě vycházejí ze stejné tradice. To by pak napovídalo, že Ceylon byl osídlen ze severovýchodního pobřeží Indie, z povodí řeky Mahanádí. Tuto myšlenku podporují i výskyty démonů, jejichž jména jsou shodná, přestože pocházení z různých lokalit. Simhalský jazyk nese prvky jazyků arijských a západoindického dialektu.

V Simhalských tradicích nalezneme ještě jednu zmínku o osídlení, tentokráte od západu, z Devolu (ztotožňováno s místem tzv. Diu na poloostrově Kathiavade). Ze základu a stavby eposu Mahavamsu je patrné, že cejlonské tradice jsou převzaty jednak od Arijů, kteří v těch dobách měli náboženství založené na svatých védských písmech a od Kmérů, jenž ctili duchy a démony. U Drávirů byl již vyvinut kult velikého boha Mahadeva, jenž později splynul s arijským bohem Rudrou v boha Šivu. Mahadeo (Mahadevah) je v současnosti v celé Indii představován v podobě Joni-Lingamu a je velice důležitou složkou hinduismu.

Složky Simhalského náboženství
1. Kouzelnictví a čarování
2. Prostředky kouzelné a ochranné - JANTRA Kouzelná a čarovná říkadla - MANTRA Věštění - DIVAS-KIMA
3. Šamanské tance a obřady, užívání masek
4. Obřady ochranné - ARAKŠAVA
5. Víra v démony a rozmanitá božstva, jejich uctívání
6. Víra ve vliv nebeských těles na člověka a jejich uctívání.

Amulety, talismany a říkadla.
Amulety a talismany se v simhalském jazyce nazývají společným výrazem JANTRA (TATSAMAH), který je odvozen od sánskrtského JANTRAM (nástroj, čarovný předmět, prostředek). Ve staré simhalštině je však častější název JATURA. Říkadla jsou Simhalci označována buď jako MATURU (značí samo říkadlo, ze sánskrt. MANTRAH), či MÄTIRIMA, které označuje děj - "přednášení manter". Zhruba tři čtvrtiny simhalských výrazů pro rituální předměty jsou odvozeny ze sánskrtu, neznamená to však, že by předměty (magické) Simhalci převzali z Indie.

Amulety a talismany jsou chápány jako předměty hotové, působící už jen svou přítomností. Říkadlo je však modifikováno tím, kdo jej vyřkne. Výjimku tvoří formule psaná dle předem daných pravidel na určitou látku. Toto použití říkadel je však vcelku pozdní.

Kouzla a čáry
Budeme-li hledat rozdíl mezi těmito dvěma termíny zjistíme, že jsou téměř závratné. Čáry jsou výsledkem primárního názoru na svět. Operatér musí být k tomuto konání způsobilý, nadaný zvláštní mocí. Čaroděj se rodí, či se jím člověk může stát za určitých podmínek. Kouzlo je však již utvořeno - předepsáno, kouzelník ho může realizovat při určité zručnosti a při dodržování daných pravidel. Na Ceyloně potkáte spíše kouzelníky, než čaroděje. Amulety jsou pak chápány jako trpná kouzla kdežto talismany jako činorodá. Říkadla pak spojují tyto vlastnosti v jedno.

Ochranná jantra
U Simhalců jsou ochranné jantry označovány RAKŠAKARANAJANTRA. Mohou to být kameny, dřívka, semena, plody, ale i zvířecí kůstky. Největší důležitost má však ochranná nit - NULA (slovo původně drávitské, které v simhalštině naprosto zdomácnělo), která se váže okolo zápěstí, nadloktí, pasu, nadkolení či nad kotníky. Chrání před nehodami, nemocemi, démony nebo zablouděním (tento rituál bývá aplikován i na zvířata nebo neživé předměty, jako ochrana proti útoku démonů).

Většinou je upředena ze tří vláken, bavlnu musela sbírat panna, vlákna musí být upředena a skroucena v témže dni, kdy byla na poli sebrána. Očarování (nabití) této nitě se v simhalštině říká NUL-MATURNAVA. Nejdůležitější je však způsob úvazu a počet uzlů. Nitě bývají barveny většinou na žluto Kurkumou, která je sama již ochranným prostředkem proti vlivu démonů. Nejstarším zachovaným dokladem této tradice je zmínka v kronice Mahavamsu, kde se vypravuje, že Upralavanno (tj. Višnuh) uvázal Vidžajovi a jeho druhům ochranné nitě na ruce, aby je uchránil před úklady Kuveni.

K výrobě dalších ochranných amuletů se používalo většinou palmových listů. Z této doby se nám žádné památky nedochovaly. Teprve později byly amulety ryty do plechů o rozměru palmového listu z kovů, jimž byla připisována ochranná moc, tj. zlato, stříbro, měď a železo.

Ukázky z rukopisů

Mantra:
om devam dijo
mam ham om om patata
prale svaha
sjalu deva ba(n)dinu

Rozbor:
om staroindická čarovná částice
devam sánskrtský akusativ od devah bůh
dijo Takto psáno nedává smysl. Psáno dija(o) může znamenat buď rozkazovací způsob "dej!" Nebo podstatné jméno, které může být odvozeno z několika základů. Od výrazu udakam - voda nebo gajah - vítězství.
mam je plur. Od maga - cesta, silnice
ham je plurál od hama - kůže
patata je dat. Od pata - hedvábná látka, mohl by to však být i pata-jaka - démon Pata
prale je tvar pralaja - konec světové periody (kalpa), pralajah - zkáza, zničení
svaha zvolání užívaná při obětech
Na čtvrté řádce čteme glosu: Sjalu deva ba(n)dinu, což znamená "vázat všechny bohy" nebo "aby ovládl všechny bohy".
ba(n)dinu (v textu je nepřesně badinu) je odvozeno od ba(n)dinava - vázati
deva (v textu nesprávně deta - chyba vzniká z podoby písmen va a ta)

Vázat cizí démony psaním
Proti všem nemocem
K obecné ochraně
Čarování (vázání) proti vedru
Proti polednímu démonovi
Prameny:
Doc. PHDr. Otakar Pertold: Příspěvky ke studiu Lidových náboženství Ceylonských, Silhamské amulety, talismany a říkadla FF UK, Praha, 1925
Josef Kubalík: Dějiny náboženství, Česká katolická charita, Praha 1984
 
Kassandr Kálí
 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
22. 07. 2020:

Spisovatel a etnolog Mnislav Zelený-Atapana: "Dřív byl v tramvaji či autobusu řidič, konduktér a revizor. Ve vlaku byl mašinfíra, konduktér a revizor. Každý se staral o svůj díl práce celého provozu. Jak začneme na jednu osobu navlékat další a další činnosti, abychom takzvaně ušetřili, nemohou se soustředit na tu svou hlavní činnost a mohou přijít závratné chyby a neštěstí..."

Celý článek...


24. 06. 2020:

Ekonomka Ilona Švihlíková: "Debata o euru se vede u nás velice povrchně. Jako kdyby jediným výsledkem eura bylo, že nemusíte do směnárny. Nebo nastupuje ‚ideologická úderka‘, kdo je proti euru, je čínský nebo ruský agent. Zcela se přitom ignoruje, jaké makroekonomické nerovnováhy euro vytváří – v EU dneska vlastně máme dvojí periférii, jižní a východní. Nehovoří se o tom, že euro zesiluje rozdíly mezi zeměmi, místo souladu přispívá k nárůstu šovinismu...
Část společnosti obsedantně nenávidí Rusko (a Čínu) a mají to jako svůj, často jediný, politický program. Tato mccarthyovská politika plní mnoho účelů – umožňuje vám útočit na každého, kdo má jiný názor, a pokusit se ho tímto způsobem umlčet, odstranit z politické konkurence...
Stupňování nelze vyloučit, protože je to karta, se kterou rády hrají veřejnoprávní média, takže se daným politikům pak zaručuje dostatečná mediální pozornost. Kromě nenávisti, kterou někteří prostě potřebují k životu, je potřeba vnímat i ekonomické zájmy. Jedním z hlavních cílů je bezesporu vyloučit ruské (a čínské) firmy ze zakázek, Dukovany počínaje, a uvolnit prostor pro jiné zahraniční ekonomické zájmy.
"

Celý článek...


21. 06. 2020:

Akce D.O.S.T.: Dost bylo Bruselu! Před 11 lety stála Akce D.O.S.T. v čele veřejných protestů proti ratifikaci Lisabonské smlouvy. Varovali jsme před společenskými důsledky eroze naší státní svrchovanosti a zesíleného útoku na naše tradice a občanské svobody. Nemýlili jsme se.
Dnes se nacházíme na dalším důležitém rozcestí.
Blížící se hospodářská krize, zesílená bezprecedentním „vypnutím“ globální ekonomiky na jaře letošního roku, má sloužit jako záminka k další centralizaci moci na úrovni EU. „Fond obnovy“ a projekt „EU nové generace“ zavádějí společné dluhy a unijní daně. Evropská unie se v případě uskutečnění této vize stane plnokrevným státem a její členské státy pouhými regionálními útvary. Význam voleb do národních parlamentů klesne na úroveň voleb do krajských zastupitelstev a politická svrchovanost České republiky se stane minulostí.
Je alarmující, že se o takto závažné věci nevede důkladná veřejná diskuse. Proto mnoho občanů naší republiky ani neví, co všechno je ve hře. Vyzýváme vládu České republiky a jejího premiéra, aby využili svého práva veta a projekt „EU nové generace“ důrazně odmítli.
V Praze dne 17. června 2020

Celá výzva...


21. 06. 2020:

Petr Žantovský: " Ve čtvrtek jsem se v iDnes dočetl, že tahle dvě veřejnoprávní média (Česká televize a Český rozhlas) společně iniciovala průzkum veřejného mínění, který se měl týkat existence a výše koncesionářských poplatků. A vítězně na nás z titulku křičí, že ‚Češi jsou pro zachování ´koncesionářský´ poplatků, výše je přiměřená‘. Už v titulku je chyba, chybí tam písmeno ch, nu ale dobrá, to se stane při rychlé práci. Nechme však titulek a pojďme na obsah...
Nešlo jen o zvýšení samotné, tedy generálním ředitelem
(ČT) opakovaně vyžadovanou nějakou další valorizaci. „Ale šlo i o rozšíření poplatků na jiné nosiče televizního kanálu, včetně telefonů, tabletů, počítačů a tak dále. Za všechno, čím můžete sledovat Českou televizi, byste měli platit. To by bylo opravdu úžasné. Vznikla by tu Česká televizní republika, velmi by to připomínalo středověkou daň z hlavy... "

Celý článek...


14. 06. 2020:

Zastupitel MČ Praha 8 Martin Cibulka: "V principu podobné věci (jako v USA) , byť s menší intenzitou, se v posledních letech dějí napříč naším bohatým a kulturním světem! Moje babička by řekla, že blbnou z nadbytku. Stačí se podívat do historie, a uvidíme, že podobné chování přichází cyklicky ve vlnách. Salonní levičáci ponoukají lůzu a vedou svůj spravedlivý boj za lepší svět. Kulisy se v čase mění, ale princip zůstává stejný. A vlastně i výsledek...
Následuje ztráta svobod, chudnutí, neúcta k soukromému majetku, neúcta k tomu, co nás předcházelo. Nedělejme si iluze, že podhoubí, které stojí za nepořádky v USA, tady nemáme! Těch dobrodějů je i tady dost, rozdíl je v tom, že jim u nás chybí odvaha. Zatím! Bohužel chybí i odvaha politiků se podobným tendencím dopředu postavit...
Přicházejí budovatelé nového světa a systém, který se evolučně vyvíjel stovky let, rozkopou, protože to udělají lépe a svět bude růžový. Nebude, pouze přibude stínů mezi hořícími požáry...
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!