Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 14. 10. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Charles de Gaulle:
Evropu nesjednotí evropští státníci, ale Číňané.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2658x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2626x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2574x)
Jako v pohádkách…
(07. 12. 2016, 2503x)
Mayská rada
(14. 02. 2017, 2419x)
Upozornění
(28. 11. 2016, 2374x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Karel Makoň o „SVATÉ BEZSTAROSTNOSTI“


Jaroslav Macháček - Duchovno - 21. 07. 2010 (4967 přečtení)

Makoň V prvním článku jsem vybral část o Umění dávat. Nyní ve výběru budeme pokračovat tím, co se nazývá Svatá bezstarostnost. Je to umění žít bez zbytečných starostí a takovýto život nás pomalu přivádí do Náruče Boží. Není to však tak lehké a jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Jak tedy na to? Předávám slovo autorovi (ukázka je z knihy "Umění následovat Krista" od Karla Makoně):Cituji: „Ježíš se všemožně snažil, aby člověku ukázal, jak se má stát vnitřně svobodný a jakými prostředky toho má dosáhnout. Jedna z jeho nejvýznamnějších pouček, týkající se tohoto problému je zapsána ve sv. Matouši (VI, 24-34). Ježíš řekl:

"Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, anebo k jednomu přilne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu a mamonu.

Proto vám pravím: Nestarejte se příliš o svůj život, co budete jíst nebo co budete pít, ani o své tělo, čím se budete odívat. Což není život víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: nesejí ani nežnou, ani neshromažďují do stodol; a váš nebeský Otec je krmí. Což nejste cennější než oni? Kdo pak z vás může svou starostlivostí přidat ke své postavě jediný loket? A proč se příliš staráte o šat? Sledujte polní lilie, jak rostou; nepracují ani nepředou. ale pravím vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak odívá polní trávu, která dnes je a zítra se hází do pece, neoděje tím spíše vás, lidé malověrní? Nesmíte být proto příliš starostliví a říkat: Co budeme jíst, nebo, co budeme pít nebo čím se budeme odívat? Neboť to vše vyhledávají pohané. Ví zajisté váš Otec v nebesích, že to vše potřebujete. Především proto hledejte království a jeho spravedlnost, toto vše vám bude přidáno. Nestarejte se proto příliš o zítřek; neboť zítřek se postará sám o sebe; každý den má dosti na svém soužení."

My jsme si už některé části tohoto Ježíšova výroku vykládali. Tentokrát po předchozích vysvětleních jsme již schopni celistvějšího pohledu na tento výrok.

Začněme výklad otázkou: Jak si mohl Ježíš dovolit tvrdit, že nebeské ptactvo nám může být vzorem v tom, že ani neseje ani nežne, a přeci má od Boha vše potřebné pro svůj život bez vlastního přičinění? Vybízel nás k zahálce?

Kdyby se lidé řídili v tomto smyslu podle ptáků, zredukoval by se jejich výskyt jen na krajiny tropické a subtropické, kde hojnost volně rostoucího ovoce umožňuje najít základ potravy bez velké námahy, a kde hojnost zvěře usnadňuje lov. Takoví lidé, jak jsme toho svědky, nikdy nevytvoří významnou kulturu. Ani po stránce náboženské, jak pozorujeme na některých černošských kmenech uprostřed Afriky, se takoví lidé nedostanou dál než k primitivnímu animismu, který často přechází k účelové magii.

Zdrcující soud nad Ježíšovým výrokem, je v tomto případě nevyhnutelný, provádíme-li jej bez ohledu na život Ježíšův a na celého ducha jeho učení. Není možno dost rozhodně varovat před výkladem vytrženým z ostatního způsobu myšlení a jednání toho, koho vykládáme. Proto jsme předeslali v citátu o bezstarostnosti aspoň jednu větu, z níž je patrno, že následující poučka platí pro ty, kdo sedí na dvou židlích.

Ježíš vlastně radí, že lidské starosti o pozemské věci nikdy nesmí dostoupit takového stupně, že by člověku zastínily vyšší smysl života, smysl mostu do věčnosti, jak je patrno ze závěrečné části citátu.

Pak je nutno mít na mysli, kdo pronesl ten výrok. Ježíš celý svůj život zasvětil službě lidem. A to o sobě řekl, že nečiní nic jiného, než vůli Otcovu. Při jeho duchovní výši služba lidem byla jediným smyslem jeho života. Postavme proti sobě Ježíše a starostlivého člověka.

Napřed si ukažme starostlivého člověka. Mezi starostlivé lidi v nejnižší kategorii patří ti, jímž přemýšlení o tom, co by vzali na sebe, co by jedli a pili nebo jak by se a s kým by se pobavili, zabere tolik času, že vůbec nemohou pojmout myšlenku na něco jiného než co se týká jejich osobního života. Z věcí a záležitostí zcela běžných dělají uměle tak důležité záležitosti, že tímto harampádím naplní svoji mysl a vypotřebují na nich všechen svůj třeba nemalý um. V takovém myšlenkovém prostředí se trvale neudrží skutečný zájem o potřeby jiných lidí, ohled na jejich zájmy a koneckonců citový život. Vedle tohoto nejnižšího typu starostlivého člověka, existuje řada vyšších typů starostlivců, které mají jeden společný znak. Jejich starosti jsou důležitější než život pro věčnost a její spravedlnost.

Ježíš naproti tomu zasvětil svůj život službě lidem a to proto, aby je naučil znát význam pomíjejícího života jako jediného mostu, po němž lze přejít do vědomého života ve věčnosti. Nedivte se mu, že těžce nesl, když viděl, jak lidé plýtvají životem, když ho používají pro něco jiného než pro nalezení věčnosti, když se nesnaží umřít vnitřně pro pomíjející svět, aby se tím uvolnili pro vstup do věčného života. Jasně viděl, že právě starosti všeho druhu člověka nejvíce odvádějí od cesty do věčnosti. Podobají se mocnému poutu, ze kterého se nikdo nevymaní jinak než tím, že se jimi přestane obírat. Je to zvláštní druh okovů, které máme jen tehdy, když na ně myslíme, a kterých se nějak zbavujeme, jakmile na ně přestaneme myslet. Jsou to tedy mentální překážky, a ty jsou právě překážkami největšími.

Ježíš si měřil připravenost lidí pro nastoupení cesty do věčného života právě jejich mírou světské starostlivosti. Od svých učedníků chtěl, aby opustili své rodiny a své zdroje obživy a šli bez váhání za ním. Řeknete-li, že mu věřili, řekli jste příliš málo. Víra je velmi široký pojem. Svatá bezstarostnost, které on učil je zvláštní následek buď víry nebo poznání nebo správně pojatého předsevzetí následovat Krista nebo hledat především věčný život, nebo všech tří příčin do určité míry dohromady.

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Světská starostlivost, to je služba nebo dokonce bezhlavé a bezbřehé otročení dočasným potřebám, dočasným potřebám buď skutečným nebo dokonce zbytným, nedůležitým pro život a především pro život věčný. Je to především ustavičné civění a okounění na cestě.

Svatá bezstarostnost je možná a opravdová jen tehdy, je-li způsobena zaujetím pro věčný život, službou jemu.

Prvé zaujetí ruší zaujetí druhé. Nelze být zaujat na obě strany. Svatá bezstarostnost není okázalá bezstarostnost nebo ledabylost. Má být podložena správným hodnocením všeho dočasného. Dovolme si toto přirovnání. Odplouvá-li někdo sám na malé lodi na dalekou cestu, musí sebe i loď vybavit, během cesty pak musí o loď dbát. Kdyby jen loď ošetřoval a okrašloval, mohlo by se stát, že by vůbec neodplul. Nestačí péče o loď, je třeba se pomocí ní někam dostat, k tomu je loď určena. Takto jednoduše a moudře si počíná člověk jdoucí za dalekým cílem, za věčností. Pečuje o své tělo (loď), jen proto, aby mohlo dobře sloužit svému nejvznešenějšímu účelu, aby se mohlo stát - lodí, na níž by se přeplavil přes moře dočasnosti. Dbá ustavičně na to, aby neztratil cíl z mysli, aby se mu prostředek nestal cílem.

Přílišná starostlivost je právě takovou osudnou záměnou. Nemusí to být pouze starostlivost světské povahy. Někteří lidé se stále necítí být dosti hodni toho, aby se mohli podílet na tak velké milosti jako je vědomý život ve věčnosti.

Pomůžeme si ještě jednou podobností, abychom správně označili starostlivého člověka a svatou bezstarostnost.

Starostlivý člověk je podoben zamilovanému člověku. Zamilovaný člověk myslí jen na svého miláčka, okolo něho spřádá nejen své sny, ale též pro něho všechno činí, aby se mu zalíbil nebo ho učinil šťastným. Všechny ostatní starosti nechává stranou, jakoby pro něho ostatní svět neexistoval. Kdyby byl někdo stejným způsobem zaujat pro hledání království Božího, tj. věčného života, mohlo by se tát, že právě tak by zanedbával všechno ostatní. To by byla svatá bezstarostnost. Podobenství však můžeme domýšlet i dále. Jen začátek zamilovanosti nese s sebou tak prudký odklon od všeho, co se netýká milovaného, a tak šílenou oddanost milovanému. Zamilovaný časem vystřízliví. Nedá se říci, že by přestal mít rád. Začne mít rád pokojnějším, rozumnějším způsobem. Právě tak je tomu na cestě za věčností. Při objevu prvních půvabů věčnosti, člověk zanedbává všechno časné. Trvale by to nebylo správné, protože by se dopouštěl opačné přemrštěnosti než člověk, který dbá jen o věci časné a povyšuje je na absolutní hodnotu. Zanedbával by nosiče do věčnosti, prostředek a prostředí, jež mu umožňují postupovat kupředu, jež jsou mu lodí, která ho nese. Takové zanedbávání by mohlo způsobit poškození nejen vlastního života, nýbrž i života jiných lidí, možná že i ohrožení obojího. Proto Ježíš neradí "nestarejte se vůbec", nýbrž "nestarejte se příliš."

Starostlivost nás připravuje o nezbytný klid, bez něhož není možno se dostat přes určitý stupeň vývoje. Zákaz Ježíšův "Nestarejte se!" je tak striktní, že můžeme předpokládat, že starostlivost považoval za stejnou překážku jako hřích. Ze skutečnosti pak víme, že tam, kde hřích nehrozí, hrozí stále ještě starostlivost, a to nejen o věci světské, ale přenesená potom do oblasti duchovní. Právě tak jako nikdo staráním nemůže ke své postavě přidat loket, nemůže touto cestou dospět do věčnosti. Starostlivého člověka napadá tisíce myšlenek, jak to bude s ním na vyšším stupni vývoje, jak se na něj dostane, jak se na něm udrží, co všechno bude muset provést. Vždycky stačí být poučen a klidně jednat. O nic jiného nejde než o ztrátu sama sebe a nabytí vědomí o životě ve věčnosti.
Nyní možno výklad shrnout: Bezstarostnost, kterou hlásá Ježíš, podle ducha jeho učení má dvě stránky, negativní a positivní.

Negativní spočívá v tom, že si člověk vytvoří řád hodnot, kterému učí Ježíš, hlavně v Otčenáši, a podle něho nepřikládá tak velkou důležitost věcem, které odvádějí pozornost od nejvyššího cíle života, jako činí ostatní lidé, nemající a neznající tento řád.

Positivní stránka spočívá v tom, že člověk opírající se o zmíněný řád hodnot, je-li přitom bezstarostný, najde potřebný klid a rozhodnost k tomu, aby především hledal království Boží a jeho spravedlnost.

V tomto si dlužno povšimnout některých jemných, ale velmi důležitých pokynů Ježíšových.

"Kdo vloží ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro království Boží." (Luk. VIII, 62)

Takové povahy je bezstarostnost, kterou hlásá Ježíš a taková je její důležitost.

Nebo "ten služebník pak, který poznal vůli svého pána, a nic nepřipravil a nejednal podle jeho vůle, dostane mnoho ran. Ale který nepoznal, a dělal to, co zasluhuje ran, dostane jich méně." (Luk. XII, 47 - 48).

Důležité upozornění pro všechny, kdo vědí, co mají dělat, ale jsou bezstarostní, že jim jejich bezstarostnost svazuje ruce a odpoutává je nejen od pomíjejících věcí, ale i od duchovních úkolů. Protože vědí, upředli svým věděním závazek a svazek, který jim přinese velké utrpení, nebudou-li plnit povinnosti s ním spojené.

Už jsme si řekli, že vědění, jemuž učí Ježíš, na rozdíl od vědění světského, není určeno k vlastnění a k nabývání vlastnictví nebo cti, nýbrž ke dvěma věcem zároveň nikdy jen k jediné z nich odděleně - ke ztrátě sama sebe, své samolibé, mylné oddělenosti, k odevzdání všeho, co máme věčnému životu, tedy sil, schopností, ctností i sebeúcty a jiných nectností, tak, abychom mu cele patřili.

V tomto smyslu svatě bezstarostný člověk je činnější, a účinněji činnější než světský starostlivý člověk. Ostatně, nechť nám neunikne, že se od Ježíše učíme být bezstarostně činní a nikoli bezstarostně nečinní. Do pochopení takové činnosti nám však ještě chybí některé jeho další poučky a jejich praktické použití. Celkový duch veškeré činnosti má být např. podle návrhu Ježíšova radostný.“ – konec citátu.

A tak máme zase o čem přemýšlet. Ale pozor, duchovní cesta není o přemýšlení. Je o následování, tedy o provádění toho, co z duchovních knih pochopím. A to je těžké. Já vám k tomu přeji neustálou Boží pomoc.

Jaroslav Macháček 7.3.2009
 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
05. 10. 2019:

Ekonomka Markéta Šichtařová: "Ministerstvo práce a sociálních věcí se vytasilo s třicetistránkovou příručkou pro provozovatele takzvaných mikrojeslí. Příručka obsahuje instrukce, jak batolátkům vymýt mozek a udělat jim binec v jejich pohlaví. Nabádá k tomu, aby se během her ‚potíralo rozdělení na muže a ženy‘. Aby se klukům stejně jako holčičkám dávaly panenky a holkám zase autíčka...
Proč stejný druh lidí zbožňuje a hájí Gretu, jejíž loutkovodiči v podstatě vyzývají k diktatuře? Proč stejný typ lidí je ochoten uvažovat o tom, že se (pro začátek) ve školních jídelnách zakáže maso? Proč tihle lidé obyčejně hájí norský Barnevernet a byli by nejraději, kdyby se zavedl i u nás?...
"

Celý článek...


03. 10. 2019:

Zemřel Karel Gott - komentář z Internetu: "oceňuji jeho pracovitost, laskavou lidskou stránku, rozhled i to, že po roce 89 se nedal ke zlodějům, neobrážel VIP dýchánky kavárny, žádné politické uskupení si ho nekoupilo. Vytvářel v zahraničí o republice dobrý obraz, vydělal státu spoustu valut, danil doma, ne v daňovém ráji. Zůstal svůj.
Mrkl jsem jen na minutku jinam a už to jede. Knížepán, Klvaňa, Stanjura, Bělobrádek, Šídlo, Roman Týc, Jakub Janda, že prý zpíval i v Rusku a za komunistů.... u jiných, co se dnes angažují na správné straně, to samozřejmě nevadí. Vytáhli i autistu, kdysi dětského maskota Trautenberga, Mikiho Kotase. Jsem zvědavý, co na to bojovník proti sochám z Prahy 6 nebo Milionové chvilky... Nic pozitivního nedokázali, proti Goťákovi jsou ubožáci. Lumpové, co stojí proti vlastnímu národu, se přede všemi zase veřejně odkopávají...
"

Celý článek...


29. 09. 2019:

Jiří Zimola: "Hroutí se mi svět. Svatý Václav nežil, Koněv neosvobodil a Červená Karkulka sežrala vlka. Ještěže mi na nezávislé veřejnoprávní ČT vysvětlí, jak mám zacházet s fake news! :-)"

Celý článek...


27. 09. 2019:

Novinářka Lucie Groene Odkolek: "Miloš Zeman by za normálních okolností určitě přišel položit květiny, ale logicky nechce, aby vzpomínka na rok 1989 byla opět zneužita k projevům „pohrdání Zemanem“. Místo zpráv o oslavách 30. výročí 17. listopadu by se na první stránky tisku dostali ti, kteří mediálně nejúčinněji urazili prezidenta. Do situace, kdy prezident raději zůstane doma, nás tedy dostali právě ti, co si o sobě z nepochopitelných důvodů myslí, že jsou slušnější než Miloš Zeman, a potom se před novináři předvádějí v trapnostech..."

Celý článek...


24. 09. 2019:

Jana Bobošíková: "Dokud se nenajde většina ve Sněmovně, která by jasně prohlásila, že Česká televize neplní svou zákonnou funkci – tedy poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názoru – jsou tyto diskuse zbytečné. Jediný, kdo může změnit současný stav zpravodajství a publicistiky České televize, jsou poslanci. Ti ale, přestože často deklarují nespokojenost s Českou televizí, odvahu situaci řešit nemají. Česká televize je nyní skutečně nezávislá v tom smyslu, že si děla co chce, protože ti, kdo mají vynucovat dodržování zákona o ČT, na svou povinnost rezignovali..."

Celý článek...


17. 09. 2019:

Bývalý šéf vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní analytik Andor Šándor: "Ta samolibost, že já to vím nejlépe a ostatní jsou minimálně hlupáci, pokud ne ruští agenti, přisluhovači Kremlu a Číny a podobně, je velmi nešťastná, a navíc často sklouzává do polohy osobní, urážlivé. Navenek to samozřejmě ovlivňuje to, jak se k sobě lidé chovají...
Já stále věřím tomu, že je správná teze, že Koněv osvobodil Prahu, protože tlak jeho vojsk donutil generála Toussainta uzavřít smlouvu s generálem Kutlvašrem a s Josefem Smrkovským, nechat zde těžké zbraně a zmizet. Jinak by tu Prahu Němci rozflákali, kdyby nebyli pod tlakem.
.."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Spisovatel, autor historických knih Václav Junek: "z vyššího hlediska české moderní historie jde opravdu jen o ten šum (kauza sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva), navíc vyvolaný přibližně těmi samými elementy, které (například) pod vedením Franty Sauera ze Žižkova se vší jim vlastní hloupostí skácely Mariánský sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 a jistě také v přibližně stejné době dosáhly likvidace pomníku jednoho z největších českých vojevůdců maršála Radeckého. To ale opravdu jen pro příklad. Stejného druhu ovšem byla pozdější praxe nacistů ve věci pomníků Ernesta Denise, plukovníka Švece, prezidenta Wilsona i mnoha dalších. A to nemluvím už vůbec o komunistech a jejich tak oblíbeném obrazoborectví..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!