Zenový mistr Thich Nhat Hanh: Co bych řekl Usamovi bin Ládinovi

Autor: Od čtenáře <@>, Téma: Společnost a vztahy, Vydáno dne: 07. 09. 2006

Jeden z nejrespektovanejších buddhistických mistrů současnosti hovoří o tom, že naslouchání je prvním krokem k míru.

Kdybyste mohl mluvit s Usamou bin Ladinem, co byste mu řekl?

Kdybych měl příležitost hovořit s Usamou bin Ladinem, nejprve bych naslouchal. Pokusil bych se pochopit, proč jednal tak krutým způsobem. Pokusil bych se pochopit všechno to utrpení, které ho vedlo ke krutosti.

Nebylo by asi snadné takto naslouchat, a tak bych musel zůstat klidný a s jasnou hlavou. Potřeboval bych s sebou pár přátel, kteří jsou silní v praxi hlubokého naslouchání, naslouchání bez reakcí, bez posuzování a podezřívání.

Takto by pro něj bylo vytvořeno ovzduší podpory a to by nám umožnilo spojit se natolik, že by se mohl zcela svěřit a důvěřovat tomu, že je mu skutečně nasloucháno. Po nějaké chvíli bychom si museli dát přestávku, aby to, co bylo řečeno, mohlo vstoupit do našeho vědomí. Odpovídali bychom jenom tehdy, pokud bychom cítili klid a jasnost. A odpovídali bychom bod za bodem na to, co jsme vyslechli. Odpovídali bychom citlivě, ale pevně, takovým způsobem, abychom mu pomohli odhalit jeho nepochopení a aby tak přestal s akty krutosti ze své vlastní vůle.

Američanům bych navrhl, že než se pustíme do odpovědi na situaci, je třeba nejprve udělat všechno co je v našich silách, abychom obnovili klid a jasnou mysl. Reagovat příliš rychle, než dosáhneme pochopení situace, může být velmi nebezpečné. Nejdříve je třeba uhasit plameny hněvu a nenávisti, jež jsou v nás tak silné. Podstatné je spatřit způsob, jakým jsou živeny naše negativní emoce a učinit první kroky k odetnutí těchto zdrojů. Když reagujeme ze strachu a zloby, znamená to, že naše pochopení situace není hluboké. Náš čin bude jen bleskovou a povrchní odvetou, a neobjeví se příliš mnoho pozitivních důsledků a vyhojení.

Když trochu posečkáme a vnímáme proces ztišování hněvu a díváme se přitom do hloubi situace a nasloucháme se silnou vůlí pochopit kořeny utrpení, jež se staly příčinou brutálních činů, pouze tehdy se nám dostane dostatečného vhledu a budeme schopni odpovědět tak, že hojení a usmíření se bude týkat všech zúčastněných stran.

Například v Jižní Africe se o toto pokusila Komise pro pravdu a usmíření. Všechny strany zúčastněné na krutostech a bezpráví souhlasily s tím, že si budou vzájemně naslouchat v klidném a podporujícím prostředí, že se zblízka společně podívají na kořeny násilných činů a najdou společná řešení nastalých situací. Přítomnost silných duchovních vůdců je velice žádoucí pro to, aby se vytvořilo takovéto prostředí. Tento model je použitelný pro konflikty, jež vznikají právě teď. Není třeba čekat řadu let, než ho uplatníme.

Osobně jste zažil devastaci způsobenou válkou ve Vietnamu a pracoval jste pro to, aby nepřátelství skončilo. Co řeknete lidem, kteří jsou zasaženi žalem a rozhněvaní, protože ztratili své drahé v teroristickém útoku?

Během války jsem ztratil své duchovní bratry a sestry, když vstupovali do bojové zóny a pokoušeli se odtud zachránit ty, kteří byli ranění při bombardování. Někteří byli zabiti ve válce a někteří zavražděni skrze nedorozumění, že podporují druhou stranu. Když jsem hleděl na čtyři mrtvá těla mých duchovních synů, zabitých krutým způsobem, hluboce jsem trpěl. Chápu utrpení těch, kdo ztratili v této tragedii své milované. V situaci velkého utrpení a žalu jsem musel nalézt klid, abych obnovil svou jasnou mysl a mé srdce pochopení a soucítění. Skrze praxi hlubokého vhledu jsem si uvědomil, že odpovíme-li na krutost krutostí, nespravedlnost a utrpení se jen posílí. Když jsme se doslechli o bombardování vesnice Bentra ve Vietnamu, kde bylo zničeno tři sta tisíc domů, a piloti vyprávěli reportérům, že zničili vesnici proto, aby ji osvobodili, byl jsem v šoku, a naplněn hněvem a bolestí. Praktikovali jsme v klidné a jemné chůzi po holé zemi, abychom obnovili náš klid srdce a mysli.

Přestože je nesnadné se v tu chvíli otevřít, je naprosto zásadní neodpovídat žádným způsobem, dokud tu není klid a jasnost, skrze které vidíme realitu situace. Věděli jsme, že odpovědět krutostí a zlobou by jen poškodilo nás samé a ty kolem nás. Praktikovali jsme, abychom viděli do hloubky utrpení lidí, kteří se vůči nám dopouštěli krutostí, abychom je mohli hlouběji pochopit a pochopit hlouběji také sami sebe. S tímto pochopením jsme byli schopni probudit soucit a odlehčit vlastnímu utrpení i utrpení té druhé strany.

Co je tou správnou odpovědí na teroristické útoky? Máme nacházet spravedlnost skrze vojenské útoky? Máme ji hledat v soudních procesech? Je vojenská akce a odplata ospravedlněna, pokud může zabránit další smrti nevinných?

Veškerá krutost je nespravedlivá. Oheň nenávisti a krutosti nemůže být uhašen tím, že do něj přidáme ještě více zloby a násilí. Jediným protijedem vůči krutosti je účast. A v čem tato účast spočívá? V pochopení. Když tu není žádné pochopení, jak bychom mohli pocítit soucítění, jak bychom mohli začít zmírňovat to velké utrpení, které tu je? Takže utrpení je skutečným základem, na němž stavíme naše soucítění.

Jak dosáhneme pochopení a vhledu, jež by nás vedly takovými obrovskými výzvami, s jakými se teď setkáváme? Abychom to pochopili, musíme najít cesty pro komunikaci tak, abychom mohli naslouchat těm, kdo zoufale volají po našem pochopení - protože takovýto akt krutosti je zoufalým voláním o pozornost a pomoc. Jak můžeme naslouchat klidným a jasným způsobem, tak abychom hned nezmařili příležitost pro to, aby se rozvíjelo porozumění? … Jasnost mysli je velkým darem, který teď můžeme dát. Jsou lidé, kteří chtějí jen jedno: okamžitou odplatu. V buddhistických spisech Buddha říká, že užíváním zloby jako odpovědi na zlobu vznikne jen další eskalace zloby. Ale když použijeme soucítění, abychom objali ty, kteří nám ublížili, úžasně to rozpustí zlobu v nás a také v nich.

Tak jak tedy vnést kapku soucítění do ohně zloby? Jak víme, soucítění se v supermarketu neprodává… Soucítění může vyvstat pouze v našich srdcích skrze naši praxi. Amerika plane hněvem. … Je třeba se obrátit do sebe a zjistit, proč se všechna ta nenávist děje. Proč je tu tolik zloby? Co je pod vší touto krutostí? Proč nenávidí tolik, že obětují své vlastní životy a přinášejí lidem tolik utrpení? Proč si tito mladí lidé, plní vitality a síly, zvolili položit své životy, aby se mohli dopustit takového násilí? Právě toto musíme pochopit.

Samozřejmě že je třeba najít cestu k zastavení násilí. Pakliže je to nutné, musíme zavřít odpovědné osoby do vězení. Ale důležité je nahlédnout hlouběji a ptát se: "Proč se to stalo? Jaká je naše odpovědnost v této události?" Možná nás nechápou. Ale co způsobilo tak hluboké nedorozumění, takovou nenávist? Buddhovou metodou je dívat se do hloubky, abychom viděli zdroj utrpení, zdroj násilí. Jestliže v sobě máme krutost, tato krutost může explodovat v každém činu v násilí. Tato energie zloby a násilí může být obrovská, a když ji vidíme u toho druhého, můžeme pocítit vůči němu lítost. Když cítíme lítost, kapka soucítění se zrodí v našem srdci a my se cítíme o mnoho šťastnější a daleko více v pohodě sami se sebou. Tato empatie přináší nektar soucítění. … Pouhá kapka soucítění může uhasit plameny nenávisti.

Musíme se dívat hluboce a upřímně na naši současnou situaci. Když jsme schopni nahlédnout zdroje utrpení u nás samých a u toho druhého, můžeme začít rozplétat motanec zloby a násilí. Když náš dům hoří, musíme nejdříve uhasit oheň, a pak teprve pátrat po příčině. Podobně, jestliže nejprve utišíme hněv a nenávist v našem vlastním srdci, máme příležitost s jasností a vhledem hluboce vstoupit do situace, abychom rozpoznali všechny příčiny a podmínky, jež přispěly ke krutosti a násilí, jež nyní na sobě a v celém světě zakoušíme. "Správná akce" je takovou akcí, která vyústí v utišení ohně zloby a násilí.

Věříte, že zlo existuje? A pokud ano, pokládáte teroristy za zlé osoby?

Zlo existuje. Bůh také existuje. Zlo a bůh jsou dvě stránky nás samých. Bůh je ono velké porozumění, velká láska v nás. Také tomu říkáme buddha, mysl, jež prozřela a jež je schopna a je schopna vidět skrze všechno nevědění. Co je zlo? Je to stav, kdy tvář boha, tvář buddhy v nás je skryta. Je na nás si zvolit, zda se strana zla stane podstatnější, nebo jestli z nás vyzařuje stránka boha a buddhy. Přestože stránka velké hlouposti, zla, se může v jednu chvíli projevovat velice mocně, neznamená to, že bůh zde není. V Bibli je to jasně řečeno: "Odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Znamená to, že čin zla je činem velké nevědomosti a nepochopení. Za takovým aktem zla je snad spousta špatných vjemů. Je třeba rozpoznat, že nevědomost a nepochopení jsou kořenem zla. Každá lidská bytost v sobě má prvky velkého pochopení, velkého soucítění, ale také nevědomosti, nenávisti a krutosti.

Je realistické předpokládat, že lidé teď mohou mít s teroristy opravdovou účast?

Bez pochopení není soucítění možné. Když pochopíte utrpení druhých, nemusíte se k účasti nutit, brána vašeho srdce se prostě přirozeně otevře. Všichni ti únosci byli tak mladí a obětovali své životy, za co? Proč to udělali? Jaký druh hlubokého utrpení v nich je? Pochopit to bude vyžadovat hluboké naslouchání a hluboký vhled. Mít soucítění v této situaci znamená uskutečnit velký čin odpuštění. Můžeme nejdříve obejmout to utrpení, jak mimo Ameriku, tak přímo v ní. Musíme hledat oběti zde, v naší zemi, ale mít soucit také pro únosce a jejich rodiny, protože i oni jsou obětmi nevědomosti a nenávisti. Tímto způsobem můžeme doopravdy praktikovat nediskriminaci. Není třeba čekat spoustu let, abychom dospěli ke smíření a odpuštění. Potřebujeme teď silnou pobídku k tomu, abychom nedovolili zlobě přemoci naše srdce.

Věříte, že věci mají svůj důvod? Jestliže ano, jaký byl důvod útoků v USA?

Hlubokým důvodem naší současné situace jsou naše konzumní návyky. Občané USA spotřebují šedesát procent světových energetických zdrojů, přestože tvoří jen šest procent celkové světové populace. Děti v Americe byly v televizi svědky sta tisíce násilných činů během období, než ukončily základní školu. Dalším důvodem naší současné situace je naše zahraniční politika a nepřítomnost hlubšího naslouchání v našich vztazích. Nepoužíváme hlubší naslouchání k pochopení utrpení a opravdových potřeb lidí jiných národů.

Co myslíte, jaká by byla nejefektivnější duchovní odpověď na tuto tragedii?

Můžeme teď hned začít praktikovat ztišení našeho hněvu, nahlédnout do hloubky až ke kořenům nenávisti a násilí v naší společnosti a v našem světě. Můžeme naslouchat s účastí, abychom uslyšeli a pochopili to, co jsme dosud neměli schopnost slyšet a chápat. Když se v našich srdcích a myslích začne utvářet kapička soucítění, začneme vyvíjet konkrétní odezvy vzhledem k naší situaci. Když nasloucháme a díváme se hlouběji, začneme v sobě rozvíjet energii bratrství mezi všemi národy, které je tím nejhlubším duchovním dědictvím všech náboženských a duchovních tradic. Tímto způsobem se den po dni posiluje mír a porozumění na celém světě. Jedinou efektivní duchovní odpovědí na zlobu a násilí je utvořit ve svém vlastním srdci kapičku soucítění. Tato kapka bude výsledkem ztišení našeho hněvu, nahlížení až na samé dno naší krutosti, hlubokého naslouchání a pochopení utrpení každého, kdo se podílí na činech nenávisti a násilí.


rozhovor s Anne A. Simpkinson