Horoskop jako symbolický obraz potenciálů

Autor: Převzato <@>, Téma: Astrologie, Zdroj: www.inext.cz/astrologician/astrologie/, Vydáno dne: 20. 02. 2009

Kosmogram říká s čím jsme přišli na svět, ale neuvádí jak naše životní pouť skončí. Především ukazuje směr a intenzitu žití, ale ne jeho kvalitu a úroveň na které nastoupí aktualizace potenciálů.


Nebeský genotyp
Horoskop: symbolický obraz potenciálů

Horoskop (kosmogram) je mapou pozic Slunce, Měsíce a planet (eventuálně ještě dalších prvků) vytvořenou pro určité časoprostorové souřadnice, tzn. pro přesně určené místo a čas. Zajímá nás tedy obraz nebe, přesněji řečeno struktura sluneční soustavy pozorovaná z místa narození.

Námi pořizovanou mapu tvoří kruh, tedy 360° stupňová stezka, nazývaná ekliptikou, po níž se Slunce zdánlivě pohybuje po hvězdném pozadí od západu na východ. Horoskop se samozřejmě neomezuje pouze na záznam pozice Slunce. Obsahuje mnoho jiných prvků, tvořících astrologickou abecedu, v níž je Slunce pouze jedním z písmen. Celý zápis je vyjádřen osobitým jazykem symbolů, které přestože pro nezasvěcence vyhlíží poněkud nesrozumitelně, přestože zachycují stav dané části vesmíru. Tento zápis splňuje kritéria vytyčená současnou vědeckou diagnostikou. Zvykli jsme si již na pojmy jako je elektrokardiogram, encefalogram atd., jako na svého druhu přirozené jevy, zachycující energetický potenciál člověka a vypovídající o specifických rytmech řídících lidský organismus.

Nejrůznější měřící zařízení, používaná běžně v medicíně, umožnila zaregistrovat cykly určující délku jednotlivých procesů organismu a pracovní rytmus ústrojí. Kosmogram naproti tomu umožňuje sledovat komlexní psychofyziologickou reakci lidského organismu v libovolné fázi určitého planetárního cyklu, neboť je zápisem fáze cyklů jednotlivých planet v jejich vzájemných relacích.

Jedním z nejpožadovanějších a tím i nejvděčnějších úkolů, stojících před současnou kosmobiologií by bylo vyhledání pravidelností, vzájemných spojitostí, vlivů nebo shodností planetárních cyklů s jinými známými cykly, které stále častěji nalézají praktické použití v biorytmech. Jednou se může ukázat, že tyto relace jsou silnější a významnější nežli se myslelo. Bylo by to dalším důkazem skutečnosti, že všechny projevy a procesy vystupující v přírodě jsou vzájemně spjaty, přestože mnohé z nich nejsme schopni vůbec zjistit a tím spíše prozkoumat.

Nastal čas říci si, že hlavní zásadou při interpretaci horoskopu (a to nejen v současnosti) je zásada zpětné kybernetické vazby. I v minulosti, přestože kategorie zpětné vazby ještě nebyla formulována, se umění interpretace opíralo o kánon vzájemných mnohonásobných vazeb, jako o podmínku nezbytnou pro vytváření jakýchkoliv odhadů nebo predikce. Schopnost porozumět symbolickému jazyku astrologie umožňuje interpretaci horoskopu, která je mnohem komplikovanější než jeho výpočet. Ten se lze ostatně naučit v relativně krátké době, ale umění interpretace vyžaduje široké znalosti, schopnost systematického myšlení a především zkušenosti. Chybou je vytrhnout jakýkoliv prvek horoskopu a současně jej interpretovat bez závislosti na celku. Vzájemný vztah jednotlivých prvků horoskopu upravuje následující regule: Jestliže na nějakou predispozici, vlastnost charakteru, nadání nebo inklinaci ukazuje pouze jeden prvek horoskopu (např. jediný aspekt dvou planet), znamená to velmi nízkou pravděpodovnost výskytu této vlastnosti u dané osoby. Její potvrzení na jiném místě horoskopu (např. dodatečnou podporou pozic či aspektů jiných planet nebo charakteristickým obsazením určitých domů horoskopu) již ukazuje na její pravděpodobný výskyt v povaze. Trojnásobné potvrzení téhož prvku již přináší velkou jistotu, se kterou lze považovat tuto vlastnost za nedílnou složku psychofyziologické struktury člověka .

Teprve až když vlastníme ucelenou soustavu informací, tak se můžeme pokusit o načrtnutí siluety vlastníka horoskopu. Astrolog (kosmobiolog) v takovém případě pracuje jako psycholog, usilující se sjednotit potenciály, zakódované v kosmogramu. Tyto potenciály jsou totiž rozloženy prostorově - ve způsobu obsazení domů (rozvrh potenciální aktivnosti v různých oblastech života) i časově, protože se projevují a realizují v různých obdobích života.

V následujících kapitolách se seznámíme s jednotlivými částmi astrologické abecedy natolik, abychom mohli vyhmátnout alespoň ty nejcharakterističtější vlastnosti příslušného horoskopu. Jeho detailní interpretace vyžaduje značné práce, znalost technik a zásad interpretace a především dlouhpletou praxi. Dobrá znalost celé abecedy umožňuje precisně popsat strukturu charakteru dané osoby bez nutnosti se s ní kontaktovat. Lze tedy pochopit, že výsledky současné astrologie a kosmobiologie jsou jistě výtečnými doplňky psychologovy dílny a v některých případadech jsou nenahraditelné, zvláště tehdy, když je kontakt psychologa s pacientem ztížen nebo zcela znemožněn.

Vyplatí se objasnit si pro koho jsou pracovní horoskopy nejužitečnější. Takovýto seznam by byl příliš dlouhý, a proto se omezíme pouze na několik příkladů. Horoskop není nutné vytvářet pro pouhé uspokojení něčí zvědavosti. Pomineme-li jeho pracnost a časovou náročnost, vyvstává před námi situace jako když se lékař, který ví, že na něho čekají nemocní, zabývá zdravým člověkem, který navíc ví, že je zcela zdravý. Podobně je tomu s dospělým člověkem, dobře fungujícím ve svém rodiném kruhu i v zaměstnání. Ten nemusí být středem pozornosti astrologa. Přesto je potřeba poznamenat, že za pomoci správné metody predikce, například tranzitů, lze ukázat, a to téměř s libovolným časovým předstihem, nejen na období života, ale také na sféru, ve které se mohou v budoucnosti objevit konflikty nebo nedorozumění. Takováto informace se může hodit každému.

Nejvděčnějším objektem zájmu jsou nepochybně děti. Mnoho rodičů nemá nejmenšího ponětí o tom, jak usměrňovat rozvoj svých dětí, v čem tkví jejich největší trumfy a kde jsou naopak místa jejich potenciálních pohrom. Někteří rodiče intuitivně dovedou zvolit správný směr rozvoje, jiní se teprve učí na chybách svých i dětí. A přece dobře provedený kosmogram nejen že ukáže směr, ale současně i upozorní na to, který z rodičů, kdy a v jaké oblasti může dítěti pomoci uskutečnit jeho potenciály. Je k tomu však potřeba použít pokrokových technik porovnávací astrologie.

Porovnávací nebo vektorové kosmogramy umožňují vyšetřit charakter relací, které nastávají mezi lidmi. Této možnosti využívají v západních zemích podniky stejně často, jako nejprosperitivnější manželské poradny; mnohé z nich se k tomu ostatně i přiznávají. Není divu, neboť tyto astrologické techniky jsou v současné etapě rozvoje psychologie a sociologie jedinými dostupnými metodami, popisujícími charakter relací, spojujících dva lidi a předvídající jejich další rozvoj. Protože dva zamilovaní obvykle ztrácejí (dočasně) schopnost racionálního úsudku, může právě porovnávací horoskop ukázat nakolik vztah spojující tyto lidi je, nebo v budoucnosti bude trvalý. Avšak nejen zamilovaní jsou potencionálními odběrateli horoskopů. Horoskopy jsou velice užitečné i na vyšších stupních státní administrativy nebo hospodářského aparátu. Máme-li volit z několika málo známých kandidátů, lze pomocí analýzy porovnávacích kosmogramů vybrat na určité místo správného kandidáta za předpokladu, že jeho vlastnosti budou harmonicky působit na vztahy mezi spolupracovníky. Konec konců mnoho vedoucích takto postupuje a správnost svého rozhodnutí pak připisují různým jiným činitelům. Těžko se lze divit takovémuto postupu, protože kdyby se přiznal k poradě s astrologem, mohl by se na pracovišti zesměšnit. Tato obava vyplývá z prosté skutečnosti, že pro většinu lidí se horoskop pojí se zcela nesmyslnými novinovými rubrikami. Je tedy potřeba říci, že novinová jarmareční astrologie se nejčastěji opírá o chybné informace nebo přinejmenším informace nekompletní, spočívající stěží na jediném písmenku astrologické abecedy. Již předem to přináší žalostné výsledky v podobě dobrých rad na příští týden nebo měsíc. Písmenem vytrženým z celého kontextu je přibližně měsíc trvající pobyt Slunce v příslušném znamení zodiaku. Ve spojitosti s tím se obvykle co nejobecnější formulace týkají tak velké skupiny lidí, že se vždy ve větší nebo menší míře vyplní alespoň některým.

Ještě jednou připomínáme, že horoskop je unikátním zápisem toho co se děje nahoře, týkajícím se pouze jedné jediné osoby a to ještě za předpokladu, že jsme předem znali přesné souřadnice místa (zeměpisnou délku a šířku) a čas (rok, měsíc, den, hodinu a minutu) narození. Každý pokus o vytvoření horoskopu bez znalosti přesného času narození a bez vhodných efemerid (denního záznamu pozic planet buď o půlnoci nebo v poledne greenwichského času) nebo odpovídajících astrologických tabulek je předem odsouzen k nezdaru a obvykle zavání šarlatánství. Kvalita astrologického vyjádření totiž závisí ve velké míře na přesnosti výpočtu pozic Slunce, Měsíce a ostatních planet, a to bez odpovídajícího vybavení není možné.

Jak jsme již uvedli, rozmístění planet v naší sluneční soustavě rozhoduje nebo spolurozhoduje nejen o charakteru na nás působícího energetického vlivu, ale také o vlastnostech charakterizujících danou chvíli a o všem co v ní vznikne. Musíme již také upozornit, že k užívání pojmu energie dochází z nedostatku jiného, výstižnějšího pojmu a ne vzhledem ke korespondenci s pojmem užívaným ve fyzice.

Horoskop je tedy osobitá energetická mapa určitého člověka, archeotypově psychogram-mandala a všechny jeho prvky mají svůj význam. Prvořadou roli hrají čtyři základní skupiny symbolů. Jsou to:

  1. Planety
  2. Aspekty
  3. Znamení zodiaku
  4. Domy horoskopu

Planety (včetně Slunce a Měsíce) svým připisovaným významem představují základní druhy energie a symbolizují nejdůležitější životní procesy každého člověka.

Aspekty, čili úhlové vzdálenosti mezi planetami, vypovídají o spoluúčasti jednotlivých energií planet a zárověň určují sílu a skutečný vliv těchto energií.

Znamení zodiaku modifikují tyto vlivy a popisují v jaké vyšší energii budou prostřednictvím člověka působit.

Domy horoskopu ukazují na oblasti života, v nichž se energie, příslušně modifikované koloritem jim vládnoucích znamení zodiaku a také charakterem spojení s jinými druhy energií planet (aspekty), projeví.

Proto každý správně sestavený horoskop mesí obsahovat minimálně tyto informace:
  1. Planety - druh energie
  2. Aspekty - kvalita působnosti
  3. Zodiak - způsob manifestace
  4. Domy - obor působnosti

Až v dalších kapitolách začneme dynamizovat tato statika podle struktury horoskopu, přesvědčíme se, že můžeme zavést ještě další podstatný prvek, kterým je období působnosti. Současně však musíme zdůraznit velice důležitou skutečnost: není dobrých a špatných horoskopů, horších nebo lepších znamení, smolných či šťastných planet a ani neužitečných nebo cených domů. Všechny části horoskopu jsou stejně důležité a plní jim charakteristické funkce. Všechny jsou zastoupeny v každém horoskopu, byť v odlišných relacích a proporcích. Náš problém spočívá ve vlastním dekódování údajů, správném přečtení, interpretaci a následném využití potenciálů symbolizovaných horoskopem.

Víme, že bez ohledu na změny nálady, temperamentu či dokonce charakteru existuje v člověku určitá permanentní struktura, ležící u podloží psychofyziologických a biopsychických změn. Právě tuto trvalou strukturu zachycuje individuální horoskop (kosmogram), provedený pro okamžik narození dané osoby. Každá věc totiž, a člověk tím spíše, podléhá vlivům a plynutí času a nosí v sobě znaky epochy a okamžiku v němž byl povolán na svět. To však vůbec neznamená, že by tato struktura determinovala lidské počínání, vyznačujíc mu tak běh událostí. Astrologie konec konců takové názory nikdy nehlásala. Kosmogram, pro jehož tvorbu je potřeba použít jak vědeckých metod a základních zákonů logiky (výpočet), tak i uměleckého nadání (interpretace), nevymezuje konkrétní události v lidském životě (v některých případech to sice může učinit, ale není to jeho hlavním posláním, ale biofyziologickou a psychickou strukturu člověka, jeho potenciál, predispozice a predestinace pro působení v určitých oblastech lidské existence a přístup k základním zkušenostem, plynoucím z této existence. Pro určení doby, ve které se mohou plně projevit dané potenciály a možnosti, je zapotřebí doplňkové výpočetní techniky, která bere na zřetel pohyby planet (nazývané tranzity) v libovolném, ale přesně vymezeném časovém úseku a také určité symbolické posuny planet a dalších bodů horoskopu (progrese a direkce). Jde-li o konkrétní události, pak astrologie neposkytuje větší jistotu, než jakou má lesník, který zasadí sazenici dubu doufajíce, že po létech z ní vyroste statný, zdravý a plně vyvinutý strom. Vnější podmínky, půdní podmínky, špatné počasí, nemoci, divoká zvěř a také sám člověk může ovlivnit její růst a dokonce ji i zahubit. Překoná-li okolní vlivy prostředí, bude růst a rozvíjet se podle pravidel příslušících dubům a v žádném případě z ní nevyroste jabloň. Ze sazenic umístěných na stejném místě ve stejný čas ještě nemusí vyrůst dubový les, ale jestliže vyroste, přesvědčíme se, jak mnoho se jednotlivé duby od sebe liší, přestože si je nemůžeme splést s jinými stromy.

Podobně je tomu i s lidmi. Určitá nevelká skupina osob může mít téměř identické kosmogramy a to z toho prostého důvodu, že se narodí ve stejném čase na téměř identickém místě. Ani v nejmenším to však neznamená, že jejich život bude identický nebo že bude plynout ve stejných kolejích. S velkou pravděpodobností však lze předpokládat, že bude probíhat rovnoběžně, neboť ne všechny osoby rozvíjí své potenciály stejnoměrně, dávajíce jim smysl. Odlišná rodinná situace, výchova, pozdější existenční podmínky v nichž žijí mohou způsobit, že se lidé vyvinou odlišně, byť z velmi podobných životních předpokladů. Takže génius i šílenec mohou mít téměř identické kosmogramy. Je to tím, že astrologie se nesoustřeďuje na určování toho, co se člověku přihodí během jeho života, ale na to, jakými cestami by se ubíral jeho vývoj, pokud by svědomitě a optimálně využíval svých unikátních schopností, potenciálů a vlastností.

Kosmogram říká s čím jsme přišli na svět, ale neuvádí jak naše životní pouť skončí. Především ukazuje směr a intenzitu žití, ale ne jeho kvalitu a úroveň na které nastoupí aktualizace potenciálů. Kdyby tomu tak nebylo, měli bychom co do činění s absolutně zavazující determinací, vyplývající z jednoznačného uspořádání planet ve sluneční soustavě. Uspořádání planet však není statické. Během našeho života se neustále mění, vznikají nové konfigurace, které přinášejí odlišná rozložení potenciálů, cyklicky se spoluúčastnících na tvorbě životních podmínek. V životě se neustále rozhodujeme a určujeme jací chceme být, prováděje volbu ze souboru alternativ, ukazujících na to, čím bychom se mohli potenciálně stát.

Rafala T. Printke a Leszek Weres - Mandala Života
převzato z www.inext.cz/astrologician/astrologie/