Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 07. 05. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
William S. Lind:
Každý stát, který podporuje americká armáda, ztrácí legitimitu.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2939x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2339x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2276x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 2141x)
Co je pro naše dobro
(24. 08. 2018, 1954x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Víra

* Smírčí oběť


Jaroslav Macháček (Postila - Karel Makoň) - Víra - 22. 03. 2009 (3734 přečtení)

Karel Makoň se ve svých dílech vyjádřil k mnohým tématům, která popisuje z pozice vlastního prožití tzv. ukřižování, neboli ztráty sebe sama a jako zisk je mu poskytnuto poznání vlitím (jak sám říká) přímo z Božské oblasti (nebo lépe řečeno stavu). Jedno z málo známých rčení je o tzv. smírčí oběti. Křesťané ji vysvětlují jako oběť za všechny, kteří přijmou Krista jako svého spasitele (rozuměj vstoupí do řad Církve křesťanské) a tímto aktem jsou jaksi automaticky zachráněni pro věčný život. Co na to Makoň? Cituji opět z Postily:


„Nedá se oddisputovat, že sv. Jan užívá termínu "smírná oběť". Smířit možno jen toho, kdo je pohněván. V tomto případě je pohněván Bůh Otec. Sv. Jan zde udělal velký ústupek srozumitelnosti. Na tehdejším Blízkém východu bylo zcela běžné mínění, že je třeba usmiřovat rozhněvané bohy, a obdobně u Židů rozhněvaného Hospodina. Mnohokrát různí starozákonní mudrci, zřeci a prorokové stejnými slovy volali svůj lid k nápravě, a tresty, které postih­ly jejich národ, vysvětlovali hněvem Božím. Chtěli dosáhnout spí­še správného účinku svých napomenutí, než něco správně vysvětlit. Lidé nebyli schopni pochopit Boha jinak než lidsky, tedy jim přednesli lidské důvody i pro jednání Boha. Důležité bylo, že prostředky, které navrhovali, představovaly jediné správné řešení a že potřebu, užít těchto prostředků, dovedli vysvětlit tak, aby se lidé chtěli napravit. Pán Ježíš si vždycky počínal stejně. Po­dobenstvími přibližoval lidem hluboké pravdy. I tam, kde jeho výklad brali doslovně, např. o brzkém konci světa nebo o stolová­ní v nebi, nic neopravoval na jejich porozumění. Každý porozuměl podle své rozumové a duchovní úrovně. Proto jeho učení nestárne. Je v něm obsažena bezedná pravda a je zahalena do konkrétních obrazů. I dnes i v budoucnosti přijdou mnozí a najdou v tomto učení všechno, do čeho dorostli. Učení toto má úžasnou schopnost vyvést výše každého právě z toho stupně vývoje, na kterém je. Je­nom je zapotřebí, abychom ctili každé slovo Páně, abychom neškr­tali a nepřidávali, když je třeba jen lépe pochopit. Pod slovem neškrtat myslím i neobcházet některé výroky mlčením, nevšímat si jich, protože jsou nám nepříjemné, protože si je nedovedeme srov­nat v hlavě nebo se nám zdají být v opozici k jiným výrokům. Všechny tyto závady jsou v nás, nikoliv v textu. Vždyť text sva­tých evangelií a čtení uměli mnozí křesťané v prvních dobách křesťanství nazpaměť, v Antiochii chtěli kamenovat svého biskupa, který změnil v kázání jediné slovo. Tak přísně je dochováno znění textu. A i kdybych se v tomto náhledu v něčem mýlil, za zmíněných okolností, za jakých byly texty tradovány, bude vždycky lepší dr­žet se nezměněného textu než jej po 2000 letech v něčem měnit.

              Pojmout Pána Ježíše jako smírnou oběť můžeme i dnes, a to tím spíše, že jsme vybaveni výkladovými prostředky, které nám umožní hodně vytěžit právě z tohoto pojetí.

              Správné pochopení smírné oběti Kristovy vyplývá ze správného pochopení nejsvětější Trojice. Pojímáme-li ji lidsky, tak jak nám to nabízí termín smírné oběti, pak Bůh Otec posílá svého Syna ja­ko smírnou oběť, a jinak tomu nemůže ani být. Pouze lidské pocho­pení tak vysoce nadlidských a nadčasových pojmů nám však může dát jen neuspokojující odpověď, zaručeně nedostačující dnešnímu člo­věku. Jestliže však víme, že mezi Otcem, Synem a Duchem svatým nejde o nějaké osobní, byť i sebeužší spojení, nýbrž jen o tři základové aspekty téhož jediného Boha, pak i lidsky můžeme smír­nou oběť Kristovu pochopit daleko lépe. I v lidském organismu má každý ústroj zvláštní jemu vlastní funkci nenahraditelnou jiným ústrojím. Oko nemůže nahradit funkci ucha a přece oba orgány slouží témuž organismu. Můžeme však říci, že oko se obrací směrem k hluku, na který je upozorněno sluchem. Asi v tom smyslu byl Syn poslán na svět jako smírná oběť. Vím, že potřebujete podrobnější­ho vysvětlení.

             V dobách Kristových se na Blízkém východě a ve Středomoří zformovalo nejkulturnější jádro západního lidstva. Vlivem zlepše­ných životních podmínek vzrůstalo nejen bohatství národů, ale i počet lidí. To se dá odůvodnit, jak vidíte, zevními příčinami. Ty však jsou pouhými následky příčin vnitřních, navrch nezřej­mých, zkrátka lidsky řečeno, pravou příčinou byly záměry Boží. Vyšší úroveň tehdejší společnosti si vyžadovala vyšší úroveň duchovního poznání a života. Říše římská se svými mnoha bohy, která v té oblasti měla téměř výhradní mocenské postavení, měla se stát se svým správním aparátem nositelkou nových duchovních proudů nejen uvnitř vlastního obrovského státu, ale i za jeho hranicemi místními i časovými. To všechno se stalo, zcela podle plánu Božího, který vyjádřil slovy: "Budu mít ovce i z jiného stáda." Bylo třeba vytvořit syntézu všech tehdejších náboženství v tehdejším světě a v dané oblasti bez nestejnorodého eklektismu. To všechno se stalo. Bylo třeba ukázat napodobitelný vzor člověka prosťáčkům i učeným, bylo třeba se pro tento úkol obětovat nejen proto, že nebyla naděje, že tak vznešený vzor nebude hned pocho­pen, nýbrž i proto, že bylo třeba aspoň v první chvíli odstranit námitky pochybovačů fakty, která přesahovala rámec obvyklých zku­šeností, již se bez nich nemohlo měřit. Oběť Kristova přece při­nesla důkaz osobní nesmrtelnosti. Oběť byla přece spojena se sli­bem, že kdokoliv bude Krista následovat, vstane z mrtvých jako on. Nezáleží na tom, že lidé tento slib brali hmotně a čekali brzký konec. Šli za hmotným pochopením a dosáhli cíle duchovního. Tuto kvalitativní proměnu způsobila vnitřní smrt na kříži. Pán Ježíš ji podstoupil dokonce hmotně, dříve než my všichni. Jeho oběť byla smírná v tom vyšším smyslu, že zahladila neznalost zák­ladního prostředku zduchovnění, smrtí člověka na kříži se všemi jejími podmínkami, a tím podchytila zvýšené vzdělání lidí, zvýše­nou bezpečnost života pro účely duchovní.

              Důležité je, aby i dnes pro nás měla smírnou povahu, jinak by byla zbytečná. Je třeba pochopit, o jaký smír dnes jde. Větši­na z nás má zase ještě daleko lepší podmínky pro následování Krista než měli první křesťané. Těšíme se většímu klidu, užíváme větších technických vymožeností, aby náš život mohl být zbaven zbytečné dřiny a starostí. Všechny tyto starosti se nám neodníma­jí proto, abychom svou mysl mohli upnout k většímu požitkářství. Tady je rozpor: Prostředky, zajišťující určitou úroveň života, neslouží nám ani zdaleka k hledání věčného života, nýbrž k zábavě a k jiným světským účelům. Omlouvá nás jedině to, že ani nevíme, že se lidstvo ocitá na scestí zrovna jako v dobách Kristových a už mnohokrát před tím. Vzbuzujeme "hněv" Boží, který musíme smířit pokáním, tj. takovým způsobem myšlení a jednání, které nás budou více a příměji přibližovat k Bohu. Hněv Boží se dá tedy nejlépe přeložit do srozumitelné češtiny v našem nynějším případě jako nerovnováha mezi dosaženou výší zevního způsobu života a je­ho použitím pro duchovní cíle, čili jak jsme tomu dosud říkali: vnější formy života se zdokonalují a člověk v nich nachází plné vyžití, kdežto vnitřní duchovní způsob života, především modlit­ba, upadají v zapomenutí nebo zůstávají na nejnižší slovní a pro­sebné úrovni. Dokud zde nesjednáme smír, tj. rovnováhu, ohrožujme úroveň zevního života, čili hrozí nám "trest", že se připravíme, pro svou obrovskou duchovní zaostalost, o technické a vědecké vý­těžky života. Vizte jen ty obrovské válečné katastrofy, kdy i obyčejná tzv. místní válka pohltí více životů než nejstrašnější válka celých národů ve starověku. Vizte dále ohrožení svobody myšlení a jednání diktaturami svého druhu na jedné straně a de­mokraciemi, které se brání diktaturám zavedením stejně tuhého re­žimu po dobu nebezpečí, na straně druhé. Dnes už nám může být jasné, že "hněv Boží" na sebe sesíláme sami, že sami sebe trestá­me, že nejde o hněv Boží, nýbrž o zákon, panující v celém stvoře­ní: Čím vyšší míra vědomí, tím větší zodpovědnost z jeho použití. Kdyby totiž neodpovídala např. technickému pokroku mravní výše lidstva - a mravní výše je minimum využití vědomí - mohlo by se lidstvo zničit třeba atomovou válkou. V termínech z dob Kristo­vých by se řeklo, že zasáhl hněv Boží a že lidé se potřebují cho­pit smírné oběti Kristovy, aby od sebe odvrátili tento hněv. Není náhodou, že celá řada lidí na různých místech světa právě dnes hlouběji vykládá učení Kristovo, dokonce tak, že dosud nikdy ne­bylo do té míry pochopeno, že dosud nebylo do té míry zpřístupně­no rozumovému přístupu k němu. Je to zjednávání rovnováhy mezi vnitřním a vnějším, neboť rozum vyspěl natolik, že musí být vyu­žit i na duchovní cestě daleko víc než dříve. A kdo myslíte, že zjednává tuto rovnováhu? Opět smírná oběť Kristova. Nebýt jí, neznáme hloubky, do nichž máme sestoupit, nevíme, jak si počínat, neznáme nadlidské cíle, a potom co nám nemůže být z výkladu i se­beinformovanějšího patrno, nenajdeme v sobě sílu k realizaci tak vznešených cílů. I dnes platí slova Kristova: "Pojďte ke mně všichni, kdo pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvím", ne­bo "Já jsem cesta, pravda a život, kdo ve mě věří, nezahyne na věky".

              Nic si z toho nedělejte, že je málo těch, kdo se chápou pomocné ruky Kristovy. O něm platí, že je solí země, že je kvasem. Stačí jich málo a přivodí se obrat. Netrpělivost není na místě, dílo Boží je věčné.“ – konec citátu.

 

             Někdy se zdá, že máme na sobě tolik práce, že ji ani nemůžeme udělat. Je to však pouze klam, náš nepřítel v nás chce vyvolat dojem, že je vše marné a tudíž je lépe nic nedělat. Avšak pravda je taková, že pokud se dáme do díla (a je jedno jak dobře či špatně se nám daří jej dělat) a myslíme to doopravdy, Bůh nebo Kristus jsou někde poblíž a v pravý čas za nás udělají to nejtěžší, takže nakonec máme dojem, že to vlastně až tak těžké nebylo. Nyní už je jen důležité z nabyté výše neklesnout zpět. A k tomu vám přeji dostatek sil a rozhodnosti. A také pokory vůči Bohu a Kristu.

Jaroslav Macháček                  20.3.2009

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 2,17 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
07. 05. 2021:

Sociolog Petr Hampl: "Ať se snažíte, jak se snažíte, pořád žijete ve strachu. Agresivní dav sestávající z byrokratů a intelektuálů se může v příští minutě otočit proti vám. Dnes je to Hamáček, zítra to může být Fiala, Pekarová nebo Bartoš. Každý žije ve strachu. Nikdo si nemůže dovolit ukázat nedostatek horlivosti. Svým způsobem je to varování podobné tomu, jako když byl v 50. letech občas popraven nějaký příslušník politbyra. Všichni to vidí a nikdo si nemůže být jistý. Nekřičíš dost hlasitě? Neurážíš prezidenta vlastní země dost agresivně? V příští minutě můžeš být označen za zrádce ty..."

Celý článek...


06. 05. 2021:

Vidlák: "Existuje jen jedna jediná vyšetřovací verze. Že to odpálili ti agenti. Až na to, že existuje celá řada podverzí. Jestli měli komplice, jestli to ten komplic neudělal celé sám, jestli se druhým výbuchem nezametaly stopy, jestli se na tom nepodíleli majitelé Imexu... Chyběla ostraha, ba dokonce i ploty chyběly. BISce takový šlendrián celá léta vůbec nevadil. Tři lidé ten výbuch přežili, ale žádný Kroupa ani Kundra ani pravdomluvná ČT, nikdo s nimi neudělal žádný rozhovor. Jakoby neexistovali. Nebo by říkali věci, co se nehodí do krámu.
Když Hamáček říkal, že Vrbětice odpálili Rusové a my měli pochybnosti, tak jsme se od pravdolásky dozvěděli, že ministrovi vnitra/zahraničí se přece musí věřit. Když teď Hamáček říká, že v Moskvě handlovat nechtěl, tak jsme se od pravdolásky dozvěděli, že se mu nesmí věřit vůbec nic. Pro Babiše to platí stejně.
Informace o Vrběticích je přísně tajná, že se nesmí zveřejnit žádné podrobnosti z vyšetřování. Aby náhodou prostý lid něco nevykecal. Ale není dost tajná, aby z ní neunikaly zajímavé informace tu ke Kundrovi, tu ke Kroupovi. A nikoho to netrápí. Nikdo nekřičí, že tajné služby mají někde uvnitř krtka, který když může vynášet novinářům, možná vynáší i někam jinam...
"

Celý článek...


21. 04. 2021:

Na začátku byl požár: Ze zprávy HSZ o zásahu ve Vrběticích: "Po příjezdu jednotek HZS Zlínského kraje na místo události (sklad č. 16) provedla první jednotka HZS ZLK Slavičín průzkum ze severní strany hořícího objektu. Vzhledem k nepravidelným výbuchům nebylo možné provést průzkum i uvnitř objektu a bylo rozhodnuto o ústupu. Tato jednotka také pořídila zřejmě poslední fotografii tohoto skladu ještě před výbuchem."

Celý článek...


20. 04. 2021:

Vidlák: "Něco podobného jsem řekl v případě amerických voleb - Trump bezprecedentně zpochybnil volby a proto musí následovat další bezprecedentní krok, jinak bude odejít, odepsán a časem i umlčen. Teď to říkám i v případu Vrbětice - bezprecedentním způsobem byly rozvráceny vztahy s Ruskem. Bezprecedentním způsobem se posunulo zahraniční směřování naší země. Bezprecedentním způsobem o nás bylo rozhodnuto na dlouhá léta dopředu. Pokud nebude následovat stejně bezprecedentní zveřejnění důkazů, bude Babiš prostě a jednoduše nezvolen, pak odejít a pak možná i zničen. A stejně jako v případě Trumpa tomu bude hodně lidí tleskat. A rovnou říkám, že si vůbec nejsem jistý, jestli vůbec lze dodat dostatečně neprůstřelné důkazy, aby to veřejnost víceméně uspokojilo.
Podle mě žádné důkazy zveřejněny nebudou. Jen nám předhodí něco k věření. Jako v případě Skřípala.
"

Celý článek...


19. 04. 2021:

Senátor Jaroslav Doubrava: "Náhle obvinit nějaké agenty po 7 letech od výbuchu? Bylo využito prefabrikátu zpravodajských služeb. V politickém světě je normální, že zpravodajské služby připravují do zásoby různé prefabrikáty obvinění, aby byly ve vhodný okamžik využité k prosazení určitých zájmů. Monitorují se hovory zájmových osob, sledují tzv. zájmové osoby, cizí diplomaty, aby podle potřeby mohli být tito lidé obviněni z podvratné činnosti...
Vezměte si tu politickou tragédii, kdyby Rusko souhlasilo s velkorysými dodávkami Sputniku V, po kterém volá a chce většina našich občanů. To by Rusko bylo najednou andělem, ne klubkem teroristických zmijí. Proto připravený scénář byl spuštěn právě teď.
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!