Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 22. 06. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
G. B. Stern:
Jak optimisté, tak pesimisté jsou přínosem pro společnost. Optimisté vynalezli letadlo, pesimisté padák.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 3059x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2472x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2416x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 2245x)
Co je pro naše dobro
(24. 08. 2018, 2052x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Víra

* Seslání Ducha svatého


Jaroslav Macháček - Víra - 01. 05. 2008 (4305 přečtení)

Karel Makoň

Čas pokročil a jsou před námi poslední křesťanské svátky zvané Svatodušní. Připravil jsem ještě jedno pokračování z knihy Postila od Karla Makoně. Snad to bude osvěžující čtení, zejména v dnešní Rozumářské době. Ale neberme tuto dobu nijak hanlivě, vězme, že takto nám ji připravila Boží prozřetelnost za naší vydatné pomoci. A nová doba si žádá nová východiska a nové pochopení stále stejných věcí. Dám tedy opět slovo K. Makoňovi. 

 

Když nastal den letnic, byli všichni pohromadě na jednom místě. A najednou se ozval z nebe hukot, jako když přichází silný vítr, a naplnil celý dům, kde přebývali. I objevily se jim jazyky rozdělující se jako oheň, a usadil se nad každým z nich. A všich­ni byli naplněni Duchem svatým a počali mluvit rozličnými jazyky, jak jim dával promlouvat Duch."              Výklad:

            Můžeme mít za to, že o zmíněných letnicích přijali apoštolo­vé nejvyšší možnou míru Ducha svatého, jakou unese člověk na ze­mi. To dokazoval jejich následující život. Od té chvíle Duch sva­tý ustavičně zůstával v nich, máme-li se vyjádřit slovy evangelia sv. Jana, čteného o minulých nedělích. Je však na čase, abychom si srozumitelně ještě jednou a naposled vyložili, co se tím rozu­mí. "Zázrak" mluvení různými jazyky nám k tomu poskytuje vhodnou příležitost.

             Co nyní budu vykládat, je vrcholem křesťanské dokonalosti a sluší se hned říci, že též vrcholem lidské dokonalosti. Dále člověk jít nemůže a není ani zapotřebí, aby v těle dále šel, pro­tože úplně a beze zbytku využil krátkého lidského života tak, aby prchavá existence přešla ve vědomý věčný život.

            Jak jsme si řekli, v nynějším našem nedokonalém stavu pozná­vání, které je zcela běžné u všech lidí, ať jsou učení nebo pros­tí, z Boha do lidského organismu ustavičně proudí něco, co jsme nazvali zatím uvědomovací silou, která umožňuje poznávání tohoto světa, tj. nejen smyslové vnímání, ale též uvažování o rozumem dosažitelných souvislostech. Mozek, který na jedné straně přijímá tuto Boží sílu, kterou bychom dnes nazvali minimálním příkonem Ducha svatého, a na druhé straně přijímá funkční sílu z těla or­ganickým zpracováním jídla, pití a dechu, stojí jaksi ustavičně na hranici konečna a nekonečna. Podle toho, jak se člověk rozhodne, může sahat po věcech konkrétních, obírat se abstrakty i mířit do nekonečna a věčna. Z toho důvodu je lidský život mostem mezi hmotou (tvorstvem) a duchem (Bohem). Řekli jsme si, že provoz po tomto mostě obvykle funguje jednostranně, směrem od Boha k člově­ku. Není tomu úplně tak. To bylo řečeno jen pro zjednodušení, ale spokojme se zatím takovým schematickým pohledem na věc. Pán Ježíš učil vracet čím dále, tím více sílu, přicházející od Boha, zase jemu nazpět, a to především láskou, poslušností a modlitbou. Naz­vali jsme si to obrazně, podle jednoho z jeho nejvýznamnějších podobenství, postupným návratem marnotratného syna do Otcova do­mu. Pán Ježíš, řečeno jiným způsobem, učil lidi vstupovat do krá­lovství Božího, tj. navazoval vědomé spojení s Bohem. O tom jsme si už mnoho řekli. Řekněme, že u apoštolů docílil toho, a zase si to vyjádříme pro snazší pochopení obrazně, že si vedle mostu, po němž šel proud Boží síly do nich, vystavili nový most, po němž mohli, pomocí síly, obdržené po starém mostě, přecházet se svým vědomím zpět do Boha, tj. mohli si ho začít uvědomovat. Nakresle­me si svůj stav a jejich stav:

   

náš stav


 

stav apoštolů


          To je přijímání Ducha svatého v takové míře, v jaké se dělo o letnicích s apoštoly. Jeho příkon po starém mostě je tak mocný, že ještě může být ve velké míře využit v zevním světě. Tento stav stojí vysoko nad extazí, protože nezbavuje člověka vědomí zevního světa, naopak umožňuje mu disponovat Boží silou mimo sebe, třeba dělat "zázraky".

          Jak bychom podle tohoto schematu potom mohli pochopit zázrak mluvení různými jazyky a ovšem i všechny ostatní "zázraky". Dnes už bychom si je všechny mohli dávat do uvozovek, protože jde jen o jiný duševní pochod než na jaký jsme zvyklí. Duchovně nevědomý člověk klade otázku svému rozumu a ten mu ji zodpovídá. Apoštol, který byl naplněn nadšením pro pravdu Boží, chtěl ji sdělit li¬dem. Protože však měl zbudován nový most (2) s Bohem, převedl po něm tuto svou vůli do Boha, aniž si to vůbec uvědomoval. Bůh mu byl totiž bližší a vyšší než bývalá střediska organisovaného myš¬lení, než mozek a rozum. Při přechodu z mozku do Boha se musí každá myšlenka změnit z diskurzivního hávu na pouhý bezeslovní obsah. Toto se děje beztak už při jakémkoliv myšlení i v našem mozku, získáváme pojmy o něčem, porozumíváme něčemu jako celku a kdykoliv toho potřebujeme, převádíme svou znalost z paměti, kde je uložena, zpět na slovní formu. Myšlenkový obsah řeči apoštolo¬vy se tedy přenáší do Boha a musí se tam přenést, protože apoštol žije v Něm, a ne už především v těle a ve světě, v těchto už žije jen jaksi ozvěnou. Z Boha se myšlenkový obsah vlévá zpět nejen do apoštola, takže ví, co má říci podle vůle Boží, ale zároveň do všech myslí posluchačů po jejich starých mostech, které mají s Bohem. Posluchači si potom myšlenkový bezeslovní obsah převe¬dou, jak to dělají pořád, do své řeči. Mají pak dojem, že apoštol mluví jejich mateřštinou, zatímco on mluví svou řečí. Všechno ostatní obstaraly dva mosty.

Bůh, apoštol, posluchač

 

Lidské vůli apoštolů se zde dostává nejen posílení a schvá­lení vůlí Boží, ale i dokonalého zplatnění, neboť může být přene­sena s patřičným důrazem i do jiných lidí. Je dále důležité vě­dět, že pravda u Boha je nekonkretizovaná, takže ji nikdo nemůže pochopit, kdo si z ní nedovede oddělit, co potřebuje, vyčlenit takovou část, která by měla hranice a byla tou chvílí pochopitel­ná. Lidská vůle na nejvyšším stupni spojovacím si vybírá u Boha, co od něho potřebuje. Vyčleňuje ze všeobsáhlé Boží pravdy, z Ducha pravdy, jak se výstižně praví v evangeliu sv. Jana, co potřebuje ke splnění svého úkolu ve světě. Tady máme odpověď na mnoho jiných otázek. Víme už také, proč duchovně nepoznalý člo­věk, který nemá v sobě zbudován most č. 2, nemůže se přesvědčit, že Bůh existuje, a tudíž jeho existenci bude popírat. Teprve okruhem přichází od Boha odpověď, která nebyla před tím obsažena v lidském poznání, a která je tedy důkazem existence Ducha Prav­dy, Boha. Člověk, který si zbudoval most č. 2, nemůže pochybovat o Bohu, nepotřebuje věřit v tom smyslu, jako ostatní lidé, přes­vědčuje se ustavičně o pravdě Boží. Netřeba říkat, že stejným způsobem se přesvědčuje o lásce Boží, o připravenosti jednotli­vých duší, o vůli Boží vůbec atd. Každý člověk má právo výběru a odmítání pravdy Boží. Přijímají ji jen připravení, ostatní ji odmítají. U Boha je také veškerá moc, ale rovněž i ta má povahu všeobecnou. Chce-li někdo z této moci léčit lidské neduhy, nastá­vá obdobná situace jako když chce něco vykládat. Měl-li apoštol, který chtěl léčit, živé spojení s Bohem po mostě č. 2., měl spo­jení se všemi lidskými dušemi, protože ony všechny svými mosty č. 1 jsou závislé na Bohu a pasivně s ním spojené. Ten nemocný je připraven k vyléčení, který chce být vyléčen (viz otázka Ježíšova při takové příležitosti: "Co si přeješ?") a věří, že jej apoštol může vyléčit. Zkrátka neklade odpor svou vůlí. (Ta vůle, ta je všemocná!) Je pochopitelné, že lidí, připravených k uzdravení z moci Boží, je daleko více než lidí připravených k duchovnímu poznání. Toho jsme byli svědky i z událostí ze života Pána Ježí­še, je jich dokonce mnohem více, než kolika jim může být zároveň uvolněna duchovní přímá cesta k Bohu. Pán Ježíš sice mnohdy trva­le obrátil uzdraveného na víru, ale mnohdy ani to se nemohlo stát. Z desíti uzdravených malomocných se k němu vrátil jen je­den.

svatodušní svátky

          Je zřejmé, že v dosavadním výkladu jsme nedělali rozdílu mezi Bohem a Duchem svatým, protože jde stále o jediného Boha, a byli bychom celé pochopení znesnadnili hned na počátku. Nyní však se musíme vypořádat s výrokem Ježíšovým z dnešního sv. evangelia: "Otec je větší než já." Jak víme z předešlých epištol, neměl každý apoštol stejné úkoly. Duch svatý v něm působil podle jejich lidského založení a podle jejich vůle. Kdo měl chuť proro­kovat, prorokoval z moci Boží, kdo měl chuť léčit, léčil, kdo toužil především hlásat pravdu, kázal, a tak každý podle svého už dřívějšího založení. Proč Duch svatý organicky stavěl na předcházejícím s Bohem aktivně nespojeném životě? Jednak proto, že každé nejmenší hnutí i v obyčejném lidském životě vychovává pro úkoly duchovní, čili nic nebude ztraceno, čemu se člověk ve světě nau­čil, jednak proto, že nikdo nedokáže vyčlenit z velikosti vědomí Božího nic, o čem už dříve neměl aspoň nějaké lidské ponětí. Čím větší ponětí o něčem mám, tím ještě větší kus z vědomí Božího k jeho lidskému ponětí přináležejícího dokáže vyčlenit a použít ve světě. Není totiž žádné absolutní oddělenosti čistě lidského poznávání věcí od Božího poznávání těchže. Proto kdo má, tomu bu­de ještě přidáno. Kdo nic nemá, tomu nemůže být nic dáno. I z toho hlediska si musíme umět vážit lidského vědění a celé jednostranně se vyvíjející kultury lidské ve směru techniky života a rozumových poznatků vědy. To znamená, až budeme jednou dělat apoštoly Páně se svými vysokými rozumovými vlastnostmi, bude k nim přidáno mnohem více, než kolik se mohlo přidat apoštolům za dob Kristových, a to, co bude přidáno, bude organicky navazovat na rozumové poznání, bude skvěle doplňovat jednostrannost dosavadního poznání, vznikne jedinečná harmonie Ducha Pravdy. Tím nikterak nechci přeceňovat rozumové vědění, neboť vím dobře, jaké hradby předsudků umí postavit proti přijetí Ducha pravdy všude tam, kde není duchovní připravenosti. Ale věčně se nebude moci uhýbat naléhajícímu vyššímu poznání.

          Pán Ježíš byl vtělený Bůh, ale i on měl zde na zemi, v těle určitý vyhraněný úkol, řekli bychom vyňatý z celkového vědomí a ze všech úkolů Božích vůči stvoření. Kdyby byl neměl takto přesně vytčený úkol, byl by stejně nesrozumitelný, jako nevtělený Bůh Otec. Byl by ovšem větší, než když byl omezen určitým úkolem. Myslím, že z toho je i dosti dobře patrno, proč i kterýkoliv člo­věk musí být zase menší než Pán Ježíš. Lidský úkol je zase užší než úkol vtěleného Boha.“

Konec citátu. Co k tomu dodat?

 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
09. 06. 2021:

Sociolog Jan Keller: "...Jistě, člověk může změnit názor v řadě věcí. Jestliže se během doby změní situace, pak jsou takové změny pochopitelné a logické. Ale islamizace byla v době, kdy panu Bartošovi nevadila, pro Evropu právě tak vražedná jako nyní. Naprosto nic se na její hrozbě nezměnilo, spíše se stala ještě aktuálnější. Jestliže šéf Pirátů v tak zásadní věci přesto svůj názor změnil, můžeme očekávat, že pokud se dostane k moci, změní ho bez jakýchkoliv výčitek svědomí znovu. Začít tvrdit o černé, že je bílá, je přece tak jednoduché...
...Pokud se Piráti k moci dostanou, budou muset hledat zdroje státního rozpočtu. Nevím, kde je hledat budou. Jsem si však jist, že prosadit daň z nemovitosti je snadnější, než zrušit daňové ráje, nebo snížit objem dividend, které velcí zahraniční investoři odvádějí z naší země. Nemohu vědět, zda se Piráti budou snažit daň z nemovitostí skutečně prosadit. Ale vím, že pokud chtějí mít po volbách takovou sílu, aby ji prosadit mohli, musejí před volbami tvrdit, že ji prosadit v žádném případě nechtějí...
"

Celý článek...


07. 06. 2021:

Jana Zwyrtek Hamplová: Přála bych si… aneb "2000 slov dnes" od obyčejné ženy
...Přeji si toho hodně. Ale měla jsem pocit, že doba na 2000 slov je zase tady. Tak jsem je zkusila po svém napsat. Protože je slýchám kolem sebe, jen se nevysílají.

Celý článek...


07. 06. 2021:

Petr Anderle: "V listopadu 1989 lidé sice dali najevo, co nechtějí, ale netušili, že si vzniklou svobodu nebudou umět uhlídat a rozvíjet. Zejména když otevřou pole působnosti komunistům s převlečenými kabáty a špatně vzdělaným politikům, vydávajícím se za obhájce zájmů národa z levé či z pravé strany. Výsledek? Nemáme ani autentickou levici, ani autentickou pravici. A jak bychom je obě potřebovali.
A tak se může stát, jak mnozí populisté tvrdí, že „jsme si v roce 1989 svobodu těžce vybojovali“. To by mě zajímalo, jak tito lidé, kteří podporovali nesmyslný vznik krajů, zákonů, při nichž může například senátora zvolit méně než deset procent oprávněných voličů, neuvěřitelný nárůst byrokracie a počtu státních zaměstnanců, desítky podivných privatizací (nejen podivných, ale často i podvodných), o tyto „svobody těžce bojovali“...
"

Celý článek...


24. 05. 2021:

Advokát Miroslav Kříženecký: "Já si myslím, že tento národ si zaslouží prezidenty typu Kocáb. Vždyť je to jedno. Jestli ten člověk bude usilovat o to, abychom se stali já nevím kolikátým státem Spojených států amerických... mně to je jedno. Mně už to je jedno! Mně je za týden 75 let. Ale pláču, protože tady mám vnuky. Mám tady mladé lidi, na kterých mi moc a moc záleží. A je to tragédie tohoto národa, že by vůbec někdo volil tohoto člověka, který z hlediska odchodu vojsk zkazil všechno, co se zkazit dalo. No tak proboha živého... Bylo krásné, jak ho oslavovali. Mně se to tak líbilo! Rusům se to ale líbilo také. Hrozně moc!
A víte, to, co se píše o tomto národu, že se po Bílé hoře dobrovolně připojil k Rakousku, v 39. roce se dobrovolně připojil k Hitlerovi, po 45. se dobrovolně připojil k Sovětskému svazu, no a v 90. roce se dobrovolně připojil ke Spojeným státům... Tak o co jde...
"

Celý článek...


19. 05. 2021:

Sociolog Jan Keller: "Ve skladech (ve Vrběticích pozn.red.) se po dlouhé roky skladovaly části protipěchotních min, které se Česká republika zavázala v Ottawské úmluvě z roku 1999 kompletně zlikvidovat během čtyř let, tedy do roku 2003. Příslušný soud prohlásil, že v areálu byla uložena pouze nepoužitelná těla protipěchotních min bez výbušné nálože a bez spouštěče. Na tento rozsudek se odvolal premiér Babiš při interpelaci ve Sněmovně 6. května. Takže pan premiér, sám úspěšný podnikatel, nám tvrdí, že je úplně normální, když si soukromá firma pronajme od státu rozsáhlé skladovací prostory a po dlouhé roky platí nájem za to, že v nich může opečovávat mimo jiné tuny naprosto nepoužitelného šrotu. Toto harampádí nemůže ani vyvézt, ani jakkoliv jinak uplatnit. Není to divné ani soudu, ani vládě a už vůbec ne opozici. Naštěstí můžeme ve volbách nedůvěryhodnou vládu odmítnout a zvolil si Piráty, kteří nám budou tvrdit totéž co Babiš s Hamáčkem...
Já si myslím, že by bylo řešení, pokud by všichni aktéři Velké vrbětické lži na sebe podali navzájem trestní oznámení a šli si to odsedět. To bych pak, na rozdíl od Pirátů, upřímně věřil, že žijeme v právním státě."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!